എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിന് തന്റെ ആലയത്തിൽ ഹോമയാഗത്തിനുള്ള യാഗപീഠം ആവശ്യമായി വന്നത്?

Author: BibleAsk Malayalam


ഹോമയാഗത്തിന്റെ ബലിപീഠം, ചൊരിയപ്പെട്ട രക്തം, ക്രിസ്തുവിന്റെ പകരക്കാരനാകൽ യാഗത്തിലൂടെ പാപപരിഹാരത്തിന്റെ മഹത്തായ സുവിശേഷ സത്യത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ ഭരണവ്യവസ്ഥയിൽ, പാപമോചനത്തിനായി രക്തം ചൊരിയൽ ആവശ്യമായിരുന്നു. സ്രഷ്ടാവ് എന്ന നിലയിൽ മാത്രം നമ്മുടെ പാപത്തിന് പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ദൈവപുത്രന്റെ മരണം മനുഷ്യന്റെ രക്ഷയ്ക്ക് ഒരു ദിവസം ആവശ്യമായി വരും എന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം. “ലോകത്തിന്റെ പാപം നീക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാടു” (യോഹന്നാൻ 1:29) എന്ന പരമോന്നത ബലിയിലേക്ക് മാത്രമാണ് മൃഗബലികൾ വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത്.

യെശയ്യാ പ്രവാചകൻ യേശു മിശിഹായെക്കുറിച്ചും അവന്റെ ശുശ്രൂഷയെക്കുറിച്ചും പ്രവചിച്ചു: “സാക്ഷാൽ നമ്മുടെ രോഗങ്ങളെ അവൻ വഹിച്ചു; നമ്മുടെ വേദനകളെ അവൻ ചുമന്നു; നാമോ, ദൈവം അവനെ ശിക്ഷിച്ചും അടിച്ചും ദണ്ഡിപ്പിച്ചുമിരിക്കുന്നു എന്നു വിചാരിച്ചു. 5എന്നാൽ അവൻ നമ്മുടെ അതിക്രമങ്ങൾനിമിത്തം മുറിവേറ്റും നമ്മുടെ അകൃത്യങ്ങൾനിമിത്തം തകർന്നും ഇരിക്കുന്നു; നമ്മുടെ സമാധാനത്തിന്നായുള്ള ശിക്ഷ അവന്റെമേൽ ആയി അവന്റെ അടിപ്പിണരുകളാൽ നമുക്കു സൗഖ്യം വന്നുമിരിക്കുന്നു. 6നാം എല്ലാവരും ആടുകളെപ്പോലെ തെറ്റിപ്പോയിരുന്നു; നാം ഓരോരുത്തനും താന്താന്റെ വഴിക്കു തിരിഞ്ഞിരുന്നു; എന്നാൽ യഹോവ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും അകൃത്യം അവന്റെ മേൽ ചുമത്തി. പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടു; കൊല്ലുവാൻ കൊണ്ടുപോകുന്ന കുഞ്ഞാടിനെപ്പോലെയും രോമം കത്രിക്കുന്നവരുടെ മുമ്പാകെ മിണ്ടാതെയിരിക്കുന്ന ആടിനെപ്പോലെയും അവൻ വായെ തുറക്കാതിരുന്നു” (യെശ. 53:4-7, 10, എബ്രാ. 13:10-12; വെളി. 5: 9).

ദൈവാലയത്തിൽ, ഹോമയാഗപീഠത്തിന്റെ സ്ഥാനം പ്രാകാരവും പ്രവേശന കവാടത്തിനടുത്തായിരുന്നു, അതിനർത്ഥം പാപിയുടെ ആദ്യത്തെ ആവശ്യം അവന്റെ പാപങ്ങൾ “നിത്യാത്മാവിനാൽ അർപ്പിച്ച ക്രിസ്തുവിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച മൃഗങ്ങളുടെ രക്തത്താൽ കഴുകിക്കളയുക” എന്നതാണ്. ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ സേവിക്കുന്നതിനായി അവൻ നിങ്ങളുടെ മനസ്സാക്ഷിയെ നിർജ്ജീവ പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്ന് ശുദ്ധീകരിക്കേണ്ടതിന് ദൈവത്തിന് കളങ്കമില്ലാത്തവൻ തന്നെയാണോ? (എബ്രാ. 9:13, 14 കൂടാതെ 1 യോഹന്നാൻ 1:7; വെളി. 7:14). പാപി അത് നിറവേറ്റുന്നതുവരെ, അവൻ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ സന്നിധിയിൽ വരരുത്. “രക്തം ചൊരിയാതെ പാപമോചനമില്ല (എബ്രാ. 9:22).

അങ്ങനെ, ഹോമയാഗത്തിന്റെ ബലിപീഠം മനുഷ്യന്റെ കുറ്റബോധത്തിനും അവന്റെ വീണ്ടെടുപ്പിന്റെയും അനുരഞ്ജനത്തിന്റെയും ആവശ്യത്തിനും സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു, തുടർന്ന് പാപിക്ക് അവന്റെ പാപമോചനത്തിന്റെയും വീണ്ടെടുപ്പിന്റെയും ഉറപ്പ് നൽകി. ദൈവത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, “യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെ നമ്മെ തന്നോട് അനുരഞ്ജിപ്പിക്കുകയും അനുരഞ്ജനത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷ നമുക്കു നൽകുകയും ചെയ്തു” (2 കൊരി. 5:18-19 യോഹന്നാൻ 1:29; റോമ. 5:10). ക്രിസ്തു തന്റെ മരണത്തിലൂടെ പാപത്തിന്റെ ശിക്ഷ നൽകി, അങ്ങനെ പാപിക്ക് വിശ്വാസത്താൽ നിത്യജീവൻ ലഭിക്കും (യോഹന്നാൻ 1:12).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment