എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവം ശൗൽ രാജാവിനോട് സംസാരിക്കുന്നത് നിർത്തിയത്?

Total
0
Shares

This post is also available in: English (ഇംഗ്ലീഷ്) हिन्दी (ഹിന്ദി)

തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ, ശൗൽ രാജാവ് സാമുവൽ പ്രവാചകനിലൂടെ പലപ്പോഴും ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം കേട്ടിരുന്നു, എന്നാൽ ശൗൽ തന്റെ അഹങ്കാരം നിമിത്തം കർത്താവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കെതിരെ നിരന്തരം മത്സരിച്ചപ്പോൾ, അവന് ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. തന്റെ ഏറ്റവും നിർലജ്ജകരമായ അതിക്രമ ങ്ങളിലൊന്നിന് ശേഷം, സാമുവൽ ശൗലിന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി, “മത്സരം ആഭിചാരദോഷംപോലെയും” (1 സാമുവൽ 15:23) ). ദൈവത്തെ അനുസരിക്കാൻ ശൗലിന് താൽപ്പര്യമില്ലെങ്കിൽ, മരണസമയത്ത് മരിച്ചവരുടെ ആത്മാക്കളെയും അനുസരിക്കാമെന്നാണ് സാമുവൽ ഇതിലൂടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത്.

കനാന്യരുടെയും മോവാബ്യരുടെയും മതത്തിൽ മരിച്ചവരെ ദൈവങ്ങളായി കണക്കാക്കുകയും ഭാവി പ്രവചിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന സമ്പ്രദായങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, അവർ ബന്ധപ്പെടുന്ന ഈ ആത്മാക്കൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ മരിച്ചവരായി ആൾമാറാട്ടം നടത്തുന്ന ഭൂതങ്ങളായിരുന്നു (സങ്കീർത്തനം 106:37,38).

ശൗൽ തന്റെ ദുഷിച്ച വഴികളെക്കുറിച്ച് അനുതപിക്കാത്തതിനാൽ, ഒടുവിൽ അവനുമായുള്ള ആശയവിനിമയം ദൈവം നിർത്തി. എന്നാൽ ഫെലിസ്ത്യരുടെ ആക്രമണ ഭീഷണി ശൗലിന് നേരിടേണ്ടി വന്നപ്പോൾ, ഒരിക്കൽ കൂടി ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ ശൗൽ ആഗ്രഹിച്ചു. അതിനാൽ, നിരാശയോടെ, അവൻ ഒരു മന്ത്രവാദിനിയുടെ സഹായം തേടി, അവൾ മരിച്ചുപോയ സാമുവൽ പ്രവാചകനെ ബന്ധപ്പെടാൻ അവൾ ശ്രമിച്ചു. ഈ പ്രവൃത്തി ദൈവഹിതത്തിന് എതിരാണെന്ന് ശൗലിന് വ്യക്തമായി അറിയാമായിരുന്നു, കാരണം ദൈവം തന്റെ ജനത്തോട് ഒരിക്കലും ഒരു മന്ത്രവാദിനിയെയോ വെളിച്ചപ്പാടന്മാരെയോ സമീപിക്കരുതെന്ന് കൽപ്പിച്ചിരുന്നു (ലേവ്യപുസ്തകം 19:31,20:27)

കനാന്യ മന്ത്രവാദിനി അവളുടെ ആചാരങ്ങൾ ചെയ്തു, സാമുവലിന്റെ പ്രത്യക്ഷീകരണം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു, അതിനെ “ദൈവങ്ങളുടെ”
(1 ശമുവേൽ 28:13 ) ആത്മാവ് എന്ന് അവൾ വിശേഷിപ്പിച്ചു. മന്ത്രവാദിനി തടിച്ച കാളക്കുട്ടിയെ (വാക്യം 24) അവളുടെ വ്യാജമതപ്രകാരം “ബലി”യായി അർപ്പിച്ചു. ശൗലിന്റെ നടപടിയെ ദൈവം അപലപിച്ചു (1 ദിനവൃത്താന്തം 10:13,14) തന്റെ വ്യക്തമായ കൽപ്പനകൾക്ക് എതിരായ ഈ അവസാന ആജ്ഞാലംഘനം അവന്റെ മരണത്തിന് കാരണമാകുമെന്ന് പറഞ്ഞു.

ശൗലിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുപകരം, ശൗലിനെ ആൾമാറാട്ടം നടത്തുന്ന ഭൂതം അവന് നിരാശാജനകമായ ഒരു സന്ദേശം നൽകി. ശൗൽ ഭൂതത്തെ വിശ്വസിച്ചു. അടുത്ത ദിവസം, മുറിവേൽക്കുകയും നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തപ്പോൾ, ശൗൽ തന്റെ വാളിൽ വീണു, സ്വന്തം ജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ചു (1 സാമുവൽ 31:2-4). ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പിശാചുക്കളുടെ ആത്മാക്കളിലേക്ക് മാറിയ ഒരു മനുഷ്യന്റെ സങ്കടകരമായ കഥയാണിത്.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

This post is also available in: English (ഇംഗ്ലീഷ്) हिन्दी (ഹിന്ദി)

Subscribe to our Weekly Updates:

Get our latest answers straight to your inbox when you subscribe here.

You May Also Like

എപ്പോഴാണ് ദൈവം സാത്താന്റെ തല തകർത്തത്?

This post is also available in: English (ഇംഗ്ലീഷ്) हिन्दी (ഹിന്ദി)“ഞാൻ നിനക്കും സ്ത്രീക്കും നിന്റെ സന്തതിക്കും അവളുടെ സന്തതിക്കും തമ്മിൽ ശത്രുത്വം ഉണ്ടാക്കും. അവൻ നിന്റെ തല തകർക്കും; നീ അവന്റെ കുതികാൽ തകർക്കും ” (ഉല്പത്തി 3:15).…

സത്യം അറിയാത്ത ആളുകളെ ദൈവം എങ്ങനെ വിധിക്കും?

This post is also available in: English (ഇംഗ്ലീഷ്) हिन्दी (ഹിന്ദി)ദൈവം കൃത്യമായ ന്യായാധിപനാണ് (സങ്കീർത്തനം 7:11). സത്യം അറിയാത്തതിന് അവൻ മനുഷ്യരെ വിധിക്കുകയില്ല (സങ്കീ. 87:4, 6; യെഹെസ്കേൽ. 3:18-21; 18:2-32; 33:12-20; ലൂക്കോസ് 23:34; യോഹന്നാൻ 15:22;…