Answered by: BibleAsk Malayalam

Date:

എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവം ശബത്തിനെ സൃഷ്ടിച്ചത്?

എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവം ശബത്തിനെ സൃഷ്ടിച്ചത്? ദൈവത്തിന്റെ ഒരു കൽപ്പന, ശബത്ത് ബാക്കിയുള്ളതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ്, മാത്രമല്ല അതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ആളുകളെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഇത് പത്ത് കൽപ്പനകളിൽ ഒന്നായി നിലകൊള്ളുന്നു – വാസ്തവത്തിൽ ഈ കൽപന ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയതാണു . അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബൈബിളിൽ ഈ    ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കാം: എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവം ശബത്ത് സൃഷ്ടിച്ചത്? യേശു പറഞ്ഞു, “ശബ്ബത്ത് മനുഷ്യനുവേണ്ടി ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടതാണ്” (മർക്കോസ് 2:27). ദൈവം തന്റെ കൽപ്പനയുടെ ശരിയായ അതിരുകൾക്കുള്ളിൽ മനുഷ്യന്റെ ആസ്വാദനത്തിനായി ശബ്ബത്ത് ഉണ്ടാക്കി. അത് ഒരു ഭാരമായിരിക്കരുത്, അത് ആചരിക്കുന്നത് ഒരു അനുഗ്രഹമായിരിക്കണമെന്ന് ദൈവം അതിനെ നിയോഗിച്ചു. മനുഷ്യന്റെ ശുഷ്‌കാന്തിക്കായിട്ടാണ്, അവനെ ഹാനിക്കാനല്ല. ശബ്ബത്ത്-ആചരണം അടിസ്ഥാനപരമായി ചില നിയന്ത്രണങ്ങളുടെ നിസ്സാരമായ ആചരണത്തിലല്ല. ചില അന്വേഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുന്നതിലും പ്പെടുന്നില്ല. അങ്ങനെ ആചരിക്കുന്നതുകൊണ്ടു ശാബത്ത് ആചരണത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ചൈതന്യവും ഉദ്ദേശ്യവും പൂർണ്ണമായും നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയും പ്രവൃത്തികളിലൂടെ നീതി നേടാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് .

ചില ജോലികളിൽ നിന്നും അന്വേഷണങ്ങളിൽ നിന്നും സംഭാഷണ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മൾ വിട്ടുനിൽക്കുന്നതു ദൈവത്തിന്റെ പ്രീതി നേടാനല്ല, പിന്നയോ ദൈവത്തെയും അവന്റെ നന്മയെയും കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ അറിവിനെ വർധിപ്പിക്കുന്നത്തിനു വേണ്ടി ചില കാര്യധികളിൽ  നമ്മുടെ സമയവും ചിന്തകളും ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ട് നാം മറ്റു പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുന്നു. ദൈവത്തെയും അവന്റെ നന്മയെയും കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ഗ്രാഹ്യത്തെ വർധിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മുടെ സമയവും ചിന്തകളും ചെലവഴിക്കാൻ വേണ്ടി നാം ഇവയിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുന്നു. യഥാർത്ഥ ശബ്ബത്ത് ആചരണം അവനെയും നമ്മുടെ സഹമനുഷ്യരെയും കൂടുതൽ വിജയകരമായി സേവിക്കാനുള്ള നമ്മുടെ കഴിവ് വർദ്ധിപ്പിക്കും. നാം ചെയ്യുന്നതെന്തും യേശുവുമായുള്ള നമ്മുടെ വിശ്വാസ-ബന്ധത്തിൽ നിന്നായിരിക്കണം (റോമർ 14:23).

എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവം  ശബത്ത് സൃഷ്ടിച്ചത്?

ദൈവം നമുക്കായി ശബത്ത് സൃഷ്ടിച്ചതിന്റെ ചില കാരണങ്ങൾ ഇതാ:

വിശ്രമിക്കാൻ

സ്തുതി, പഠനം, പ്രാർത്ഥന എന്നിവക്കായി

ആരാധനയും കൂട്ടായ്മക്കും

നന്മ ചെയ്യാൻ

ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയെ വിലമതിക്കാൻ

ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിനായി.

വിശ്രമമം

ദൈവവുമായുള്ള അടുത്ത ബന്ധത്തെ പരിപൂര്ണമാക്കുന്ന  വിശ്രമത്തിനുള്ള ദിവസമാണ് ശബത്ത്. കർത്താവ് കൽപിച്ചു,  ആറു ദിവസം നീ അദ്ധ്വാനിച്ച് നിന്റെ എല്ലാ ജോലിയും ചെയ്യണം, എന്നാൽ ഏഴാം ദിവസം നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ ശബ്ബത്താണ്. അന്നു ഒരു ജോലിയും ചെയ്യരുത്” (പുറപ്പാട് 20:8-10). ഇതിനർത്ഥം ശബത്ത് ആചരിക്കുന്ന ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയും ആ ദിനത്തിൽ  ശമ്പളത്തിന് ജോലി ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുക  എന്നാണ്. അങ്ങനെ, ശബത്ത് നമ്മുടെ സാധാരണ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് വിശ്രമിക്കാനുള്ള അവസരമാണ്.

ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾ നേടാനുള്ള അന്വേഷണങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിരാമം. അതിലൂടെ നമ്മുടെ പരിശ്രമങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും നമ്മുടെ ശാരീരിക ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുകയും ചെയ്യുന്ന ദൈവത്തിൽ നമുക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടെന്ന് കാണിക്കുന്നു. ഇവയിൽ മറ്റ് സാധാരണ ജോലികൾ  വീട് വൃത്തിയാക്കൽ, മുറ്റത്തെ അറ്റകുറ്റപ്പണി മുതലായവ ഉൾപ്പെടുന്നു.  ഭക്ഷണം ചൂടാക്കൽ,  ശേഷം വൃത്തിയാക്കൽ തുടങ്ങിയ ലളിതമായ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ഇതിനർത്ഥമില്ല.

സ്തുതി, പഠനം, പ്രാർത്ഥന

അവന്റെ വചനത്താൽ നമ്മുടെ മനസ്സും ശരീരവും നവോന്മേഷത്തോടെ ശബ്ബത്ത്  മണിക്കുറുകൾ  ആസ്വദിക്കാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു.  ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് തിരുവെഴുത്തുകൾ പഠിക്കാനും പാട്ടുകൾ പാടാനും പ്രാർത്ഥനയിലും ധ്യാനത്തിലും അധിക സമയം ചെലവഴിക്കാനുമുള്ള സമയമാണ് ശബത്ത്. കർത്താവിൽ ആനന്ദിക്കുക, “അവൻ നിന്റെ ഹൃദയത്തിലെ ആഗ്രഹങ്ങളെ നിനക്കു തരും”.(സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 37:4).

ആരാധനയും കൂട്ടായ്മയും

കുട്ടയ്മക്കായി ശബത്തുനാളിൽ ഒരുമിച്ചുകൂടാനും അവന്റെ വചനം വിശദീകരിക്കുന്നത് കേൾക്കാനും ദൈവം തന്റെ ജനത്തോട് കൽപ്പിക്കുന്നു. ലേവ്യപുസ്തകം 23:3-ൽ, ശബത്ത് “വിശുദ്ധ സമ്മേളനത്തിന്റെ ഒരു ദിവസം” ആണെന്ന് ദൈവം ഇസ്രായേല്യരോട് പറഞ്ഞു. യേശുവിനും (ലൂക്കോസ് 4:16) ശിഷ്യന്മാർക്കും (അപ്പൊ പ്രവൃത്തികൾ 13:13, 14; 13:42-44; 16:13; 17:2; 18:4) ശബ്ബത്തിൽ ഒരുമിച്ചു ആരാധിക്കുന്ന ശീലമുണ്ടായിരുന്നു. പൗലോസ് പഠിപ്പിച്ചു, ” ചിലരുടെ രീതി പോലെ നാം ഒരുമിച്ചു കൂടുന്നതിനെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നില്ല; എന്നാൽ നിങ്ങൾ അന്യോന്യം പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നു: ദിവസം അടുത്തുവരുന്നത് നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ അത്രയധികം ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു” (എബ്രായർ 10:25).

നല്ലത് ചെയ്യാൻ.

സ്വാർത്ഥതയെ മറികടക്കാനും മറ്റുള്ളവർക്കുവേണ്ടി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള ശീലം വളർത്തിയെടുക്കാനുമുള്ള അവസരമാണ് ശബ്ബത്ത് ദിവസം മനുഷ്യന് നൽകുന്നത്.  ഇത് ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമാണ് (1 യോഹന്നാൻ 3:22). യേശു പറഞ്ഞു, “അതിനാൽ ശബ്ബത്തിൽ നന്മ ചെയ്യുന്നതു വിഹിതമാണ്” (മത്തായി 12:12). കരുണയുടെ പ്രവൃത്തികളിൽ നമ്മുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളോടും സുഹൃത്തുക്കളോടും അന്വേഷകരോടും ദൈവവചനം പങ്കിടുന്നത് ഉൾപ്പെടുന്നു. രോഗികളെ സന്ദർശിക്കുക, ദരിദ്രരെ സഹായിക്കുക, നിർദ്ധനരായവരെ സഹായിക്കുക എന്നിവയും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയെ അഭിനന്ദിക്കുക.

ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയെ  സ്വസ്ഥമായ  വിശ്രമത്തിലും അഭിനന്ദിക്കുന്നത്  ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് ശബത്തിൽ ചെയ്യാൻ ഉചിതമായ ഒരു പ്രചോദനാത്മക പ്രവർത്തനമാണ്. ദൈവം തന്റെ സൃഷ്ടിയിൽ അവന്റെ സ്നേഹം പ്രകടമാക്കി, അവന്റെ സൃഷ്ടിപരമായ പ്രവൃത്തിയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനും അവന്റെ സൃഷ്ടി ആസ്വദിക്കാനും അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു (സങ്കീർത്തനം 19:1; റോമർ 1:20).

ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹ വാഗ്ദാനം.

എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവം ശബത്ത് സൃഷ്ടിച്ചത്? സ്നേഹവാനായ ഒരു സ്രഷ്ടാവ് മനുഷ്യർക്ക് നൽകിയ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങളിലൊന്നാണ് ശബത്ത്.  യഥാർത്ഥ ശബത്ത് ആചരണം യെശയ്യാവ് 58: 6, 7-ൽ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ന നവീകരണ പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് നയിക്കും. അനുസരണമുള്ളവർക്ക്, കർത്താവ് ഒരു അനുഗ്രഹം വാഗ്ദാനം ചെയ്തു: “നീ എന്റെ വിശുദ്ധദിവസത്തിൽ നിന്റെ കാര്യാദികൾ നോക്കാതെ ശബ്ബത്തിൽ നിന്റെ കാൽ അടക്കിവെച്ചു, ശബ്ബത്തിനെ ഒരു സന്തോഷം എന്നും യഹോവയുടെ വിശുദ്ധദിവസത്തെ ബഹുമാനയോഗ്യം എന്നും പറകയും നിന്റെ വേലെക്കു പോകയോ നിന്റെ കാര്യാദികളെ നോക്കുകയോ വ്യർ‍ത്ഥസംസാരത്തിൽ നേരം പോക്കുകയോ ചെയ്യാതവണ്ണം അതിനെ ബഹുമാനിക്കയും ചെയ്യുമെങ്കിൽ, നീ യഹോവയിൽ പ്രമോദിക്കും;

ഞാൻ നിന്നെ ദേശത്തിലെ ഉന്നതങ്ങളിൽ വാഹനമേറ്റി ഓടുമാറാക്കുകയും നിന്റെ പിതാവായ യാക്കോബിന്റെ അവകാശംകൊണ്ടു നിന്നെ പോഷിപ്പിക്കയും ചെയ്യും; യഹോവയുടെ വായല്ലോ അരുളിച്ചെയ്തിരിക്കുന്നത ” (യെശയ്യാവു 58:13,14).

 

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,

BibleAsk Team

This post is also available in: English (ഇംഗ്ലീഷ്) العربية (അറബിക്) हिन्दी (ഹിന്ദി)

More Answers: