എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവം യേശുവിനെ ഇത്ര വേദനയോടെ മരിക്കാൻ അനുവദിച്ചത്, അവന് ക്ഷമിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലേ?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


ആദാമും ഹവ്വായും ആദ്യമായി പാപം ചെയ്‌തപ്പോൾ, അവർ ദൈവത്തിന്റെ ഭരണവ്യവസ്ഥയിലുടെ മരിക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടു “പാപത്തിന്റെ ശമ്പളം മരണമാണ്” (റോമർ 6:23). “പാപം ചെയ്യുന്ന ദേഹി മരിക്കും” (എസെ. 18:4). എന്നാൽ പാപത്തിനുള്ള ശിക്ഷ ഇത്ര ഗുരുതരമായിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്? നാം മത്സരിക്കുന്നവന്റെ വിശുദ്ധി നിമിത്തം ഇത് വളരെ ഗൗരവമുള്ളതാണ്.

ദൈവം സ്നേഹമാണ് (1 യോഹന്നാൻ 4:8) അവന്റെ കരുണ മഹത്തരമാണ് (എഫേസ്യർ 2:4). എന്നാൽ അവൻ നീതിമാനുമാണ് (സങ്കീർത്തനം 25:8), അവന്റെ വിശുദ്ധിയുടെയും നീതിയുടെയും ഗുണങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാൻ, അവൻ പാപത്തെ വിധിക്കുകയും ശിക്ഷിക്കുകയും വേണം (സംഖ്യ. 14:18; നഹ്. 1:3). ഒരു നല്ല ന്യായാധിപൻ ഒരിക്കലും കുറ്റവാളിയോട് ക്ഷമിക്കില്ല, നീതി തേടുകയും ചെയ്യും. “രക്തം ചൊരിയാതെ പാപമോചനമില്ല” (ഹെബ്രായർ 9:22) എന്നതിനാൽ മനുഷ്യനിൽ മരണശിക്ഷ നൽകാതെ പാപം ക്ഷമിക്കാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയില്ല.

എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ നിയമമനുസരിച്ച് പാപി മരിക്കുന്നതിനുപകരം, അവനുവേണ്ടി മരിക്കാൻ യേശു സ്വയം വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. കുരിശിലൂടെ, നാം ദൈവത്തെ “നീതിയുള്ളവനും നീതീകരിക്കുന്നവനും” ആയി കാണുന്നു (മത്താ. 27:33-35; റോമ. 3:26). ദൈവം തന്നെ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ വഹിച്ചു “തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചുപോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന്നു ദൈവം അവനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു” (യോഹന്നാൻ 3:16). താൻ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്കുവേണ്ടി ആരെങ്കിലും മരിക്കും എന്നതിനേക്കാൾ വലിയ സ്നേഹമില്ല (യോഹന്നാൻ 15:13). അങ്ങനെ, ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും നീതിയും കുരിശിൽ പൂർണ്ണമായി തൃപ്തിപ്പെട്ടു.

എന്നാൽ നമ്മുടെ പകരക്കാരനായി യേശുവിന്റെ രക്തംഅവകാശപ്പെടാത്തിടത്തോളം ദൈവത്തിന് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കാൻ കഴിയില്ല. “അവനെ കൈക്കൊണ്ടു അവന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും ദൈവമക്കൾ ആകുവാൻ അവൻ അധികാരം കൊടുത്തു” (യോഹന്നാൻ 1:12) രക്ഷയുടെ നിർണായക ഘടകം നമ്മിലാണ്.

യേശുവിന്റെ ജീവിതവും മരണവും ദൈവം പാപത്തെ എങ്ങനെ കണക്കാക്കി എന്ന് എന്നെന്നേക്കുമായി തെളിയിച്ചു (2 കൊരി. 5:19). തന്റെ എല്ലാ സൃഷ്ടികളോടും ദൈവത്തിന്റെ അനന്തമായ സ്നേഹം എന്നേക്കും കാണിച്ചു, ക്ഷമിക്കാൻ മാത്രമല്ല, വീണുപോയ പാപികൾ കീഴടങ്ങാനും അവന്റെ കൃപയാൽ തികഞ്ഞ അനുസരണം നൽകാനും കഴിയുന്ന ഒരു സ്നേഹം ദൈവം പ്രദർശിപ്പിച്ചു.(റോമർ 1:5).

ദൈവത്തിന്റെ രക്ഷാപദ്ധതി പാപികൾക്ക് മാപ്പുനൽകുന്നതിനും അവരെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനും മാത്രമല്ല, എല്ലാ യുഗങ്ങളിലുള്ളവർക്കും അവന്റെ സ്വഭാവത്തിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ തികവും ദൈവീക ഭരണവ്യവസ്ഥയിലൂടെ നീതിയുടെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും സമ്പൂർണ്ണ ഐക്യവും പ്രകടമാക്കുകയും ചെയ്യും (സങ്കീർത്തനം 116:5).

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ Bible Answers ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

 

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.