എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവം യഹൂദന്മാരോട് പരിച്ഛേദന കൽപ്പിച്ചത്?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


പഴയനിയമത്തിലെ പരിച്ഛേദന

പഴയനിയമത്തിലെ പരിച്ഛേദന, ദൈവവുമായുള്ള ഉടമ്പടി ബന്ധത്തിലേക്ക് ഒരു ശിശുവിന്റെ പ്രവേശനത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ശബ്ബത്ത് ദിവസത്തിലെ വിശുദ്ധ സമയങ്ങളിൽ പോലും (യോഹന്നാൻ 7:22, 23) ഇതു ചെയ്യാനുള്ള സ്പഷ്ടമായ കൽപ്പന (ലേവ്യപുസ്തകം 12:3) അതിന്റെ പ്രാധാന്യം കാണിക്കുന്നു. പരിച്ഛേദന യഹൂദ ശിശുക്കളെ ദൈവത്തിന്റെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനത്തിന്റെ അംഗങ്ങളാക്കി. തന്റെ സത്യം ലോകമെമ്പാടും പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള പ്രത്യേക വംശമായി കർത്താവ് അബ്രഹാമിനെയും അവന്റെ സന്തതികളെയും തിരഞ്ഞെടുത്തു. അബ്രഹാമിൽ നിന്നുള്ള സന്തതി പരിച്ഛേദനയേറ്റ വ്യക്തിയെ സ്വയമേവ ദൈവത്തിന്റെ കുടുംബത്തിലെ അംഗമാക്കുന്നതായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടു.

എന്നാൽ അബ്രഹാമിന്റെ വംശം രക്ഷ ഉറപ്പുനൽകുന്നില്ല, ഇത് തിരുവെഴുത്തുകളിൽ വ്യക്തമാണ് (ലൂക്കോസ് 3:8; യോഹന്നാൻ 8:33-39; റോമർ 2:25-29; 9:4-8; ഗലാ. 3:7, 9, 16, 29). എന്നിരുന്നാലും, ദൈവം ഇസ്രായേലിനോട് കൽപ്പിച്ച ഈ നിയമം അനുസരിക്കാതെ ഒരു യഹൂദനും ഉടമ്പടി ബന്ധത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയില്ല. എബ്രായർക്കിടയിൽ, എട്ടാം ദിവസം പരിച്ഛേദന ചടങ്ങ് നടത്തുന്നത് പതിവായിരുന്നു; ഒരു ശിശുവിന് ഏഴു ദിവസം പ്രായമാകുമ്പോൽ (ഉല്പത്തി 17:10-14; 21:4; അധ്യായം 17:10, 11).

ദൈവം പത്തു കൽപ്പനകൾ കൽപ്പലകകളിൽ എഴുതി (ആവർത്തനം 4:13), മോശയുടെ നിയമം ഒരു പുസ്തകത്തിലും (ആവർത്തനം 31:24, 26). ഈ നിയമങ്ങൾ ജനങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലും എഴുതപ്പെടണമെന്ന് കർത്താവ് ആഗ്രഹിച്ചു. എന്നാൽ ഈ നിയമം ഒരു ബാഹ്യനിയമവും അവരുടെ ആചരണം തൊലിപ്പുറത്തുള്ള അനുസരണവും മാത്രമായി ജനങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചു. തന്റെ നിയമങ്ങൾ അങ്ങനെ പാലിക്കണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചില്ല. തന്റെ മക്കൾക്ക് പുതിയ ഹൃദയങ്ങൾ ഉണ്ടാകണമെന്ന് അവൻ ആഗ്രഹിച്ചു (യെഹെസ്‌കേൽ 36:26), എന്നാൽ അവർ ആഗ്രഹിച്ചത് ബാഹ്യമായ അനുസരണം മാത്രമാണ്.

പുതിയ നിയമത്തിലെ സ്നാനം

പുതിയ നിയമത്തിൽ, വിശ്വാസികൾ സുവിശേഷസത്യം വിശ്വാസത്താൽ സ്വീകരിക്കുകയും ക്രിസ്തുവിന് തങ്ങളുടെ ജീവിതം സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ജഡമല്ല ഹൃദയത്തിലാണ് പരിച്ഛേദന ചെയ്യുന്നത്. തന്റെ നിയമം ജനങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ എഴുതുമെന്ന് കർത്താവ് വാഗ്ദാനം ചെയ്തു (എബ്രായർ 8:10;10:16). വിശ്വാസികൾ വിശുദ്ധിയിൽ ജീവിക്കുന്നത് അവരുടെ സ്വന്തം ശക്തികൊണ്ടല്ല, പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നതിനാലും ദൈവത്തിന്റെ തത്ത്വങ്ങൾ മനസ്സിൽ മുദ്രയിട്ടിരിക്കുന്നതിനാലും (ഗലാത്യർ 2:20). അവർ ആത്മാവിനാൽ പരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെടുകയും ആത്മാവിന്റെ ഫലങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു (ഗലാത്യർ 5:22, 23). മനുഷ്യന്റെ സമ്മതത്തോടെയും സഹകരണത്തോടെയും ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയാൽ മാത്രമേ പരിവർത്തനം സാധ്യമാകൂ (വെളിപാട് 22:17).

പരിച്ഛേദന ഇസ്രായേൽ ദൈവവുമായുള്ള ഉടമ്പടി ബന്ധത്തിന്റെ അടയാളമായതിനാൽ, പുതിയ നിയമത്തിലെ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് ദൈവവുമായുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ അടയാളമായി സ്നാനം മാറി. “അവനിൽ നിങ്ങൾക്കു ക്രിസ്തുവിന്റെ പരിച്ഛേദനയാൽ ജഡശരീരം ഉരിഞ്ഞുകളഞ്ഞതിനാൽ തന്നേ കൈകൊണ്ടല്ലാത്ത പരിച്ഛേദനയും ലഭിച്ചു, സ്നാനത്തിൽ നിങ്ങൾ അവനോടുകൂടെ അടക്കപ്പെടുകയും അവനെ മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽനിന്നു ഉയിർത്തെഴുന്നേല്പിച്ച ദൈവത്തിന്റെ വ്യാപാരശക്തിയിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ അവനോടുകൂടെ നിങ്ങളും ഉയിർത്തെഴുന്നേല്ക്കയും ചെയ്തു” (കൊലോസ്യർ 2:11-12).

പരിച്ഛേദന ചടങ്ങിൽ നിന്ന് പൗലോസ് വിശ്വാസിക്ക് ഒരു ആത്മീയ പാഠം നൽകുന്നു. ജോസഫിന്റെ ശവകുടീരത്തിൽ സംസ്കരിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് യേശു തന്റെ ജീവൻ അർപ്പിച്ചു. അതിനാൽ, വിശ്വാസി രക്ഷകനോടൊപ്പം അടക്കം ചെയ്യുന്നതിനുമുമ്പ്, അവൻ തന്റെ ജീവൻ കർത്താവിന് സമർപ്പിക്കണം. അവന്റെ മനസ്സിന്റെ എല്ലാ അഭിലാഷങ്ങളും ജഡമോഹങ്ങളും രക്ഷകനു സമർപ്പിക്കണം. അതിനാൽ, അവന്റെ പഴയ സ്വഭാവം മരിക്കണം. ഈ സ്വയം കീഴടങ്ങലിന്റെ ചടങ്ങാണ് സ്നാനം, പഴയ വ്യക്തിയുടെ മരണവും സ്നാനജലത്തിൽ അതിനെ സംസ്കരിക്കലും.

സ്നാനത്തിലൂടെ, ക്രിസ്ത്യാനി അബ്രഹാമിന്റെ “ആത്മീയ” സന്തതിയായി മാറുന്നു (ഗലാത്യർ 3:7, 9, 27-29). ദൈവത്തിന്റെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആളുകൾ വാഗ്ദത്തത്തിന്റെ അവകാശികളായിത്തീരുന്നത് ശാരീരിക പൂർവ്വികരുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല, മറിച്ച് പാപത്തിന്റെ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് അവരെ രക്ഷിക്കാൻ സ്വയം ഒരു യാഗമായി സമർപ്പിച്ച ക്രിസ്തുവുമായുള്ള വ്യക്തിപരമായ ബന്ധത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് (പ്രവൃത്തികൾ 2:38; 3:19 ; 8:36, 37). അങ്ങനെ, പഴയനിയമത്തിലെ താൽക്കാലിക മൊസൈക ആചാരപരമായ നിയമത്തിന്റെ ആചാരമായിരുന്ന പരിച്ഛേദന കുരിശിൽ നിർത്തലാക്കപ്പെട്ടു (എഫേസ്യർ 2:15; കൊലോസ്യർ 2:14-17).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Tea

Leave a Reply

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments