എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവം പാപിയെ വിധിക്കേണ്ടത്?

Author: BibleAsk Malayalam


ദൈവം സ്നേഹമാണെന്നും (1 യോഹന്നാൻ 4:8) അവന്റെ കരുണ മഹത്തരമാണെന്നും ബൈബിൾ നമ്മോട് പറയുന്നു (എഫെസ്യർ 2:4). എന്നാൽ ദൈവം നീതിമാനുമാണ് (സങ്കീർത്തനം 25:8). വിശുദ്ധിയുടെയും നീതിയുടെയും ഗുണങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാൻ, അവൻ പാപത്തെ വിധിക്കുകയും ശിക്ഷിക്കുകയും വേണം (സംഖ്യാപുസ്തകം 14:18; നഹ്. 1:3). ഒരു നല്ല ന്യായാധിപൻ ഒരിക്കലും കുറ്റവാളിക്ക് മാപ്പ് നൽകില്ല, മറിച്ച് നീതി നടപ്പാക്കുകയും ചെയ്യും.

ദൈവത്തിന്റെ ഭരണകൂടത്തിൽ, “പാപത്തിന്റെ ശമ്പളം മരണമാണ്” (റോമർ 6:23; യെഹെസ്കേൽ 18:4). അതിനാൽ, മരണശിക്ഷ നടപ്പാക്കാതെ പാപിയോട് ക്ഷമിക്കാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയില്ല, കാരണം “രക്തം ചൊരിയാതെ പാപമോചനമില്ല” (എബ്രായർ 9:22).

എന്നിരുന്നാലും, ദൈവത്തിന്റെ നിയമമനുസരിച്ച് പാപി മരിക്കുന്നതിനുപകരം, മനുഷ്യവർഗത്തിന് വേണ്ടി മരിക്കാൻ യേശു സ്വയം സമർപ്പിച്ചു. കുരിശിൽ, നാം ദൈവത്തെ “നീതിയുള്ളവനും നീതീകരിക്കുന്നവനും” ആയി കാണുന്നു (മത്തായി 27:33-35; റോമർ 3:26). നിരപരാധിയായ ദൈവപുത്രൻ തന്നെ നമ്മുടെ കുറ്റബോധം വഹിച്ചു “തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചുപോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന്നു ദൈവം അവനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു” (യോഹന്നാൻ 3:16). താൻ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്കുവേണ്ടി ആരെങ്കിലും മരിക്കുമെന്നതിനേക്കാൾ വലിയ സ്നേഹമില്ല (യോഹന്നാൻ 15:13). അങ്ങനെ, ദൈവത്തിന്റെ സ്‌നേഹവും നീതിയും പൂർണ്ണമായി വെളിപ്പെടുകയും കുരിശിൽ നിവൃത്തിയേറുകയും ചെയ്തു.

ദൈവം പാപത്തെ എങ്ങനെ പരിഗണിക്കുന്നുവെന്ന് യേശുവിന്റെ ജീവിതവും മരണവും എന്നെന്നേക്കുമായി തെളിയിച്ചു (2 കൊരിന്ത്യർ 5:19). അത് ദൈവത്തിന്റെ എല്ലാ സൃഷ്ടികളോടും ഉള്ള അനന്തമായ സ്നേഹം കാണിച്ചു, ക്ഷമിക്കാൻ മാത്രമല്ല, വീണുപോയ പാപികളെ കീഴടങ്ങാനും അവന്റെ കൃപയാൽ പൂർണ്ണമായ അനുസരണം നൽകാനും കഴിയുന്ന ഒരു സ്നേഹം (റോമർ 1:5).

ദൈവത്തിന്റെ രക്ഷാപദ്ധതി നമ്മോട് ക്ഷമിക്കാനും പുനഃസ്ഥാപിക്കാനും സാധ്യമാക്കുന്നു മാത്രമല്ല, എല്ലാ പ്രായക്കാർക്കും അവന്റെ സ്വന്തം സ്വഭാവത്തിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ പൂർണ്ണതയും ദൈവിക ഗവൺമെന്റിൽ നീതിയുടെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും സമ്പൂർണ്ണ ഐക്യവും പ്രകടമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു (സങ്കീർത്തനം 116:5).

എന്നാൽ യേശുവിന്റെ രക്തം നമ്മുടെ പകരക്കാരനായി അവകാശപ്പെടാത്തിടത്തോളം ദൈവത്തിന് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കാൻ കഴിയില്ല. “എന്നാൽ എത്രപേർ അവനെ സ്വീകരിച്ചുവോ, അവന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് ദൈവമക്കളാകാൻ അവൻ അധികാരം നൽകി” (യോഹന്നാൻ 1:12). രക്ഷയുടെ നിർണായക ഘടകം നമ്മിലാണ്.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment