എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവം പഴയ നിയമത്തിൽ “കണ്ണിനു പകരം കണ്ണ്” എന്ന് പറഞ്ഞത്?

Author: BibleAsk Malayalam


ഗിരിപ്രഭാഷണത്തിൽ യേശു പഠിപ്പിച്ചു, “കണ്ണിനു പകരം കണ്ണ്, പല്ലിനു പകരം പല്ല് എന്നു പറഞ്ഞതായി നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. എന്നാൽ ദുഷ്ടനെ എതിർക്കരുതെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു. എന്നാൽ നിന്റെ വലത്തെ ചെകിട്ടത്ത് അടിക്കുന്നവൻ മറ്റേതും അവനിലേക്ക് തിരിക്കുക” (മത്തായി 5:38,39). ഈ വാക്യം പുറപ്പാട് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. 21:24; ലെവ. 24:20; Deut. 19:21.

മൊസൈക്ക് കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ നിയമം ആദ്യമായി നൽകപ്പെട്ടപ്പോൾ, അക്കാലത്ത് നിലനിന്നിരുന്ന രക്തച്ചൊരിച്ചിൽ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് വലിയ മെച്ചപ്പെടുത്തലായിരുന്നു. ഈ സംവിധാനങ്ങളിൽ, അന്യായത്തിലൂടെ പ്രകടമായ പരിക്കുകൾക്ക് നിയമം ഒന്നിലധികം പരിഗണന നൽകി. മോശൈക നിയമത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം നീതി നടപ്പാക്കുക എന്നതായിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ നിയമം ക്ഷമിക്കുകയോ വ്യക്തിപരമായ പ്രതികാരം അനുവദിക്കുകയോ ചെയ്തില്ല.

തങ്ങൾക്ക് സംഭവിച്ച പരിക്കുകൾക്ക് പ്രതികാരം ചെയ്യരുതെന്ന് യേശു തന്റെ അനുയായികളെ പഠിപ്പിച്ചു. സജീവമായ ശത്രുതയെയാണ് അദ്ദേഹം അഭിസംബോധന ചെയ്തത്, നിഷ്ക്രിയ പ്രതിരോധമല്ല. ക്രിസ്ത്യാനി അക്രമത്തെ അക്രമം കൊണ്ട് നേരിടുകയില്ല. അവൻ “നന്മകൊണ്ട് തിന്മയെ ജയിക്കും” (റോമ. 12:21), തന്നോട് തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവന്റെ തലയിൽ “തീക്കനൽ കൂമ്പാരം” (സദൃ. 25:21, 22).

ഗിരിപ്രഭാഷണത്തിൽ, മറ്റുള്ളവരെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള മറ്റു പല തത്ത്വങ്ങളും യേശു നൽകി (മത്തായി 5:21-47). പ്രവൃത്തിയെക്കാൾ പ്രവർത്തനത്തെ ചലിപ്പിക്കുന്ന ചൈതന്യത്തിലാണ് തനിക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം കാണിച്ചുതന്നത്. ക്രിസ്ത്യാനി തന്റെ അവകാശങ്ങൾ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കുവേണ്ടി പോരാടരുത്. വേദനിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരം തേടുന്നതിനുപകരം അവൻ ദ്രോഹത്തിന് കീഴടങ്ങും. പകരം അവനുവേണ്ടി പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ അവൻ ദൈവത്തെ ആശ്രയിക്കും (ആവർത്തനം 32:35; റോമർ 12:17-19).

നമ്മുടെ മാതൃകയായ ക്രിസ്തു തന്റെ ശുശ്രൂഷയിലും മരണത്തിലും ഈ കൽപ്പനയുടെ ആദർശം പാലിച്ചു (യോഹന്നാൻ 18:22, 23; യെശ. 50:6). “തന്നെത്താൻ താഴ്ത്തി വായെ തുറക്കാതെയിരുന്നിട്ടും അവൻ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടു; കൊല്ലുവാൻ കൊണ്ടുപോകുന്ന കുഞ്ഞാടിനെപ്പോലെയും രോമം കത്രിക്കുന്നവരുടെ മുമ്പാകെ മിണ്ടാതെയിരിക്കുന്ന ആടിനെപ്പോലെയും അവൻ വായെ തുറക്കാതിരുന്നു” (ഏശയ്യാ 53:7). ക്രൂശീകരണ വേളയിൽ, തന്നെ പീഡിപ്പിക്കുന്നവരോട് ക്ഷമിക്കണമെന്ന് പിതാവിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ക്രിസ്തു സ്നേഹത്തിന്റെ ചൈതന്യത്തെ ചിത്രീകരിച്ചു (ലൂക്കാ 23:34). ക്രിസ്തുവിന്റെ അപ്പോസ്തലന്മാർ തിന്മയ്ക്കുവേണ്ടി തിന്മ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതിൽ അവന്റെ മാതൃക പിന്തുടർന്നു (പ്രവൃത്തികൾ 22:25; 23:3; പ്രവൃത്തികൾ 25:9, 10).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment