എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവം നാദാബിനെയും അബിഹുവിനെയും കൊന്നത്?

Author: BibleAsk Malayalam


ബൈബിൾ നമ്മോടു പറയുന്നു: “അഹരോന്റെ പുത്രന്മാരായ നാദാബും അബീഹൂവും തങ്ങളുടെ ധൂപകലശം എടുത്ത് അതിൽ തീ ഇട്ടു ധൂപവർഗ്ഗം ഇട്ടു; അവർ യഹോവയുടെ കൽപ്പനയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായി അവന്റെ സന്നിധിയിൽ അനധികൃത തീ അർപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽനിന്നു തീ പുറപ്പെട്ടു അവരെ ദഹിപ്പിച്ചു, അവർ യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ മരിച്ചു” (ലേവ്യപുസ്തകം 10:1,2).

നാദാബും അബിഹൂവും അഹരോന്റെ രണ്ട് പുത്രന്മാരും മോശയുടെ സഹോദരപുത്രന്മാരും ആയിരുന്നു. മോശയ്‌ക്കും അഹരോനും അടുത്തായി അവർ ഇസ്രായേലിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പദവി അലങ്കരിക്കുകയും നിരവധി ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ വഹിക്കുകയും ചെയ്‌തു. അവർ ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം കേട്ടിരുന്നു; അവർ മോശെയോടും അഹരോനോടുംകൂടെ ദൈവത്തിന്റെ പർവ്വതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു; അവർ ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവത്തെ കണ്ടു, “തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും ചെയ്തു” (പുറ. 24:9-11). അവർ വളരെ ബഹുമാനിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു; എന്നാൽ ദുഃഖകരമെന്നു പറയട്ടെ, അവർക്ക് ലഭിച്ച ആത്മീയ പദവികളിൽ നിന്ന് അവർക്ക് പ്രയോജനം ലഭിച്ചില്ല.

ഈ സംഭവങ്ങൾക്ക് തൊട്ടുമുമ്പ്, അവർ തങ്ങളുടെ കൂടാര സുസ്രൂഷ ആരംഭിക്കുന്ന ദിവസത്തിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിനായി ഒരാഴ്ച ചെലവഴിച്ചു. അവർ തങ്ങളുടെ പിതാവിനെ സഹായിച്ചിരുന്നു അവൻ ബലിയർപ്പിക്കുമ്പോൾ ബലിമൃഗത്തിന്റെ രക്തം അവന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തു (ലേവ്യ. 9:9). അവർ സമർപ്പണത്തിന്റെ വിശുദ്ധ ശുശ്രുഷക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയും സ്വയം ത്യാഗത്തിന്റെ രക്തം തളിക്കുകയും ചെയ്തു. അവർ നന്നായി പഠിപ്പിക്കുകയും ദൈവത്തിന്റെ വേലയുടെ പവിത്രതയെക്കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായി അറിയുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു. ഇതെല്ലാം അവരുടെ പാപം വർധിപ്പിച്ചു. അതിനാൽ, അവർ ഒഴികഴിവില്ലാത്തവർ ആയിരുന്നു. അവർ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാനുള്ള സമയം വന്നപ്പോൾ, തങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവ “അവരോടു കല്പിച്ചിട്ടില്ലാത്തതു” അവർ ചെയ്തു.

നാദാബും അബിഹൂവും ഹോമയാഗപീഠത്തിൽ നിന്ന് എടുക്കാത്ത വിചിത്രമായ തീ അർപ്പിച്ചു, അതിന്റെ അഗ്നി ദൈവം തന്നെ കത്തിച്ചു, അതിനാൽ അത് വിശുദ്ധമാണ് (ലേവ്യപുസ്തകം 16:12, 13). സഭയുടെ മുറ്റത്ത് പുരോഹിതന്മാർ ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കിയ സ്ഥലത്ത് തീ ഉണ്ടായിരുന്നു, നാദാബും അബിഹൂവും അവരുടെ പൊതുവായ തീ അവിടെ നിന്ന് എടുത്തതാകാം. തൽഫലമായി, കർത്താവിൽ നിന്നുള്ള അഗ്നി അവരെ ദഹിപ്പിക്കുകയും അങ്ങനെ അവർ നശിച്ചു.

ഏതാനും മാസങ്ങൾക്കുമുമ്പ്, നിയമം നൽകുന്നതിൽ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി പ്രകടമാകുന്നതിന് സഭ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു; പിന്നീട് അവർ വിശ്വാസത്യാഗം ചെയ്യുകയും സ്വർണ്ണ കാളക്കുട്ടിയെ ആരാധിക്കുകയും ചെയ്തു. ദൈവം അവരെ നിരാകരിക്കാൻ തയ്യാറായിരുന്നു, എന്നാൽ മോശയാൽ അവരുടെ പുനഃസ്ഥാപിക്കലിനായി അപേക്ഷിച്ചു. ഇപ്പോൾ അവർ സ്വീകാര്യമായ സമാഗമനകൂടാരവും പണിതു, യാഗം ദഹിപ്പിക്കാൻ അഗ്നി അയച്ചുകൊണ്ട് അത് പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന ഭക്തിയുടെ ആത്മാവിൽ ദൈവം തന്റെ പ്രീതി കാണിച്ചു. എന്നാൽ നാദാബിന്റെയും അബിഹുവിന്റെയും അശ്രദ്ധ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടില്ല, ദൈവത്തിന്റെ വ്യക്തമായ കൽപ്പനയെ പരസ്യമായി ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ തിരുത്തേണ്ടതുണ്ട്.

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment