എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവം നമ്മെ സംഘർഷത്തിലൂടെ കടന്നുപോകാൻ അനുവദിക്കുന്നത്?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


നമ്മൾ ഞെരുക്കത്തിലൂടെ കടന്നുപോകാൻ ദൈവം പദ്ധതിയിട്ടിട്ടില്ല. അവൻ ലോകത്തെ പൂർണമായി സൃഷ്ടിച്ചു, എന്നാൽ വേദനയും കഷ്ടപ്പാടും പാപത്തിന്റെ നേരിട്ടുള്ള ഫലമാണ്. ദൈവം മനുഷ്യരെ പരീക്ഷിക്കുന്നില്ല (യാക്കോബ് 1:13). അനുസരണക്കേടിലൂടെ ആളുകൾ ഈ അവസ്ഥ സ്വയം കൊണ്ടുവന്നു (ഉല്പത്തി 1:27, 31; 3:15-19; സഭാപ്രസംഗി 7:29; റോമർ 6:23).

ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ്, ദൈവം തന്റെ പുത്രനെ മരിക്കാൻ നൽകി അവരെ രക്ഷിക്കുന്നത് വരെ എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കുന്നു, “തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചുപോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന്നു ദൈവം അവനെ നല്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു. ” (യോഹന്നാൻ 3:16). “സ്നേഹിതന്മാർക്കുവേണ്ടി ജീവനെ കൊടുക്കുന്നതിലും അധികമുള്ള സ്നേഹം ആർക്കും ഇല്ല” (യോഹന്നാൻ 15:13). അതിനാൽ, മരണത്തോളം നമ്മെ സ്നേഹിച്ച ദൈവത്തിൽ നമുക്ക് പൂർണമായി വിശ്വസിക്കാം.

നമ്മുടെ സ്വഭാവം വികസിപ്പിക്കാൻ നമ്മെ സഹായിക്കാൻ കർത്താവ് എല്ലാ പോരാട്ടങ്ങളും പരീക്ഷണങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്നു (1 പത്രോസ് 4:12, 13). അതിനാൽ, നമ്മൾ കഠിനയത്നം ചെയ്യുമ്പോൾ, ദൈവം പ്രലോഭനങ്ങൾ അയച്ചുവെന്ന് പറയരുത്. ദൈവം മാത്രമേ അനുവദിക്കൂ. ദൈവം നൽകുന്ന ശക്തിയിൽ കണ്ടുമുട്ടിയാൽ, പോരാട്ടങ്ങൾ കൃപയിൽ നമ്മുടെ വളർച്ചയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗമായിരിക്കാം. കാരണം, തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി കർത്താവ് “എല്ലാം ഒരുമിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുന്നു” (റോമർ 8:28). ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെയും പോരാട്ടങ്ങളിലൂടെയും നമുക്ക് പൂർണ്ണ വിജയം വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെടുന്നു, “നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു മുഖാന്തരം നമുക്കു ജയം നല്കുന്ന ദൈവത്തിന്നു സ്തോത്രം” (1 കൊരിന്ത്യർ 15:57).

പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെയുള്ള ദൈവത്തിന്റെ സഹായത്തിനും ശക്തിക്കും പുറമേ, ഒരു പരീക്ഷണവും നമ്മുടെ കഴിവിന് അതീതമായിരിക്കില്ലെന്നും “നിങ്ങൾക്കു കഴിയുന്നതിന്നു മീതെ പരീക്ഷ നേരിടുവാൻ സമ്മതിക്കാതെ നിങ്ങൾക്കു സഹിപ്പാൻ കഴിയേണ്ടതിന്നു പരീക്ഷയോടുകൂടെ അവൻ പോക്കുവഴിയും ഉണ്ടാക്കും ” (1 കൊരിന്ത്യർ 10:13) എന്ന ഉറപ്പും നമുക്കുണ്ട്. ). ദൈവം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു, “കഷ്ടദിവസത്തിൽ എന്നെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്ക; ഞാൻ നിന്നെ വിടുവിക്കും” (സങ്കീർത്തനം 50:15).

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.