എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവം തന്റെ വാഗ്ദത്തം നിറവേറ്റുകയും ദാവീദിന്റെ ഭവനം എന്നെന്നേക്കുമായി സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യാത്തത്?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


ദാവീദിന്റെ ഭവനത്തോടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ സോപാധികമായ വാഗ്ദത്തം ദൈവം ദാവീദിനോട് അരുളിച്ചെയ്തു: “എന്നാൽ, ഞാൻ നിന്റെ മുമ്പിൽ ഉപേക്ഷിച്ച ശൗലിങ്കൽനിന്നു എന്റെ ദയ എടുത്തുകളഞ്ഞതുപോലെ അവനെ വിട്ടുമാറുകയില്ല. നിന്റെ ഗൃഹവും നിന്റെ രാജത്വവും എന്റെ മുമ്പാകെ എന്നേക്കും സ്ഥിരമായിരിക്കും; നിന്റെ സിംഹാസനവും എന്നേക്കും ഉറെച്ചിരിക്കും” (2 സാമുവൽ 7:15,16). തന്റെ ഭവനം എന്നെന്നേക്കുമായി സ്ഥാപിക്കപ്പെടുമെന്ന് കർത്താവ് ദാവീദിനോട് വാഗ്ദത്തം ചെയ്തു, എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദാനം വ്യവസ്ഥാപിതമായിരുന്നു.

ദാവീദിന്റെ ഭവനത്തിനുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾ അവൻറെ സന്തതിയുടെ കർത്താവിനോടുള്ള വിശ്വസ്തതയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. യഹോവ ദാവീദിന്റെ പുത്രനോട് ഇപ്രകാരം വാഗ്ദത്തം ചെയ്‌തു: “ഞാൻ നിന്നോടു കല്പിച്ചതൊക്കെയും ചെയ്‌വാൻ തക്കവണ്ണം എന്റെ മുമ്പാകെ ഹൃദയനിർമ്മലതയോടും പരമാർത്ഥതയോടും കൂടെ നിന്റെ അപ്പനായ ദാവീദ് നടന്നതുപോലെ നടക്കുകയും എന്റെ ചട്ടങ്ങളും വിധികളും പ്രമാണിക്കയും ചെയ്താൽ യിസ്രായേലിന്റെ രാജാസനത്തിൽ ഇരിപ്പാൻ ഒരു പുരുഷൻ നിനക്കു ഇല്ലാതെപോകയില്ല എന്നു ഞാൻ നിന്റെ അപ്പനായ ദാവീദിനോടു അരുളിച്ചെയ്തതുപോലെ യിസ്രായേലിലുള്ള നിന്റെ രാജത്വത്തിന്റെ സിംഹാസനം ഞാൻ എന്നേക്കും സ്ഥിരമാക്കും” (1 രാജാക്കന്മാർ 9:4-5).

കർത്താവ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു: “എന്നാൽ നിങ്ങളോ നിങ്ങളുടെ പുത്രന്മാരോ എന്നെ വിട്ടുമാറി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന എന്റെ കല്പനകളും ചട്ടങ്ങളും പ്രമാണിക്കാതെ ചെന്നു അന്യദൈവങ്ങളെ സേവിച്ചു നമസ്കരിച്ചാൽ ഞാൻ യിസ്രായേലിന്നു കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ദേശത്തുനിന്നു അവരെ പറിച്ചുകളയും; എന്റെ നാമത്തിന്നു വേണ്ടി ഞാൻ വിശുദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ആലയവും ഞാൻ എന്റെ മുമ്പിൽനിന്നു നീക്കിക്കളയും; യിസ്രായേൽ സകലജാതികളുടെയും ഇടയിൽ പഴഞ്ചൊല്ലും പരിഹാസവും ആയിരിക്കും” (1 രാജാക്കന്മാർ 9:6,7).

ദാവീദിന്റെ ഭവനത്തിന്റെ വിശ്വാസത്യാഗം

ദൈവം മനുഷ്യന് തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകി, അതായത് കർത്താവിനെ സ്വീകരിക്കാനും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടാനും അല്ലെങ്കിൽ അവനെ നിരസിക്കാനും അവന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്താനും (യോശുവ 24:15). ദൈവത്തിന്റെ കൈകൾ മനുഷ്യന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു; ഓരോരുത്തർക്കും അവനവന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾക്ക് അനുസൃതമായി പ്രതിഫലം നൽകുകയല്ലാതെ മറ്റൊരു മാർഗവുമില്ല.

ദാവീദിന്റെ സന്തതികൾ അവിശ്വസ്തരായിത്തീർന്നു, അതനുസരിച്ച് അവരുടെ മഹത്തായ വിളിയും കർത്താവിന്റെ ഉടമ്പടിയുടെ വാഗ്ദാനങ്ങളും നഷ്ടപ്പെട്ടു (ആവർത്തനം 28:1-14). അതുകൊണ്ട്, അവരുടെ ഇച്ഛാസ്വാതന്ത്ര്യത്തെ മാനിക്കുകയല്ലാതെ കർത്താവിന് മറ്റ് മാർഗമില്ലായിരുന്നു.

അങ്ങനെ, രാഷ്ട്രം അത് തിരഞ്ഞെടുത്ത വിധിയിലേക്ക് ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. അതിന് കർത്താവിന്റെ ശാപവും ലഭിച്ചു: “എല്ലാറ്റിന്റെയും സമൃദ്ധിക്കുവേണ്ടി നീ നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയെ സന്തോഷത്തോടും ഉന്മേഷത്തോടുംകൂടെ സേവിക്കായ്കയാൽ യഹോവ നിനക്കെതിരെ അയക്കുന്ന ശത്രുക്കളെ നീ സേവിക്കും…” (ആവർത്തനം. 28:47,48).

തത്ഫലമായി, ഇസ്രായേലിന്റെ ശത്രുക്കൾ അവരെ കീഴടക്കി. അവരുടെ രാജാക്കന്മാർ ജനങ്ങളോടൊപ്പം നാടുകടത്തപ്പെട്ടു (ജെറമിയ 9:15, 16; 16:13). അവർ പ്രവാസത്തിൽ നിന്ന് മടങ്ങിയെത്തിയപ്പോഴും അവർ വീണ്ടും വളരെയധികം പിന്നോട്ട് പോയി, ലോകരക്ഷകനായ ദൈവപുത്രനെ ക്രൂശിച്ചപ്പോൾ അവരുടെ വിശ്വാസത്യാഗം പാരമ്യത്തിലെത്തി.

തന്റെ മരണത്തിനുമുമ്പ്, യേശു ഇങ്ങനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു: “ഹേ, ജറുസലേമേ, യെരൂശലേമേ, പ്രവാചകന്മാരെ കൊല്ലുകയും അവളുടെ അടുക്കലേക്ക് അയച്ചവരെ കല്ലെറിയുകയും ചെയ്യുന്നവനേ! കോഴി തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചിറകിനടിയിലാക്കുന്നതുപോലെ നിന്റെ മക്കളെ ഒന്നിച്ചുകൂട്ടാൻ ഞാൻ എത്ര പ്രാവശ്യം ആഗ്രഹിച്ചു, പക്ഷേ നിങ്ങൾ തയ്യാറായില്ല! കാണുക! നിങ്ങളുടെ വീട് നിങ്ങൾക്ക് ശൂന്യമായിരിക്കുന്നു” (മത്തായി 23:37,38). അങ്ങനെ, യഹൂദ നിരീക്ഷണഘട്ടം അവസാനിച്ചു, ഒടുവിൽ 70 എ.ഡി.യിൽ റോമാക്കാർ അവരെ ഒരു രാഷ്ട്രമെന്ന നിലയിൽ പൂർണ്ണമായും നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു.

ആത്മീയ ഇസ്രായേൽ എന്നെന്നേക്കുമായി സ്ഥാപിതമായി
ഇസ്രായേൽ പരാജയപ്പെട്ടു, പക്ഷേ ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദാനം പരാജയപ്പെട്ടില്ല. ഇസ്രായേൽ, ഒരു ജനത എന്ന നിലയിൽ, അവളുടെ ഉയർന്ന പദവികൾക്കനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനും അവളുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിറവേറ്റാനും തിരഞ്ഞെടുക്കാത്തപ്പോൾ, ഈ പ്രത്യേക സ്ഥാനം അവളിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ഭൂമിയിലെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മീയ കുടുംബമായ ക്രിസ്ത്യൻ സഭയ്ക്ക് നൽകപ്പെട്ടു, അത് പൗലോസ് പറയുന്നു. “ദൈവത്തിന്റെ ഇസ്രായേൽ” (ഗലാത്യർ 6:16).

ദൈവത്തിന്റെ ഉടമ്പടി പുതിയ നിയമ വിശ്വാസികൾക്ക് (യഹൂദരും വിജാതീയരും) കൈമാറി, അവർ ആത്മീയ ഇസ്രായേലും ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദാനങ്ങളുടെ അവകാശികളും ആയിത്തീർന്നു (റോമർ 8:17; ഗലാത്യർ 4:6, 7). “ദൈവരാജ്യം” യഹൂദരിൽ നിന്ന് എടുക്കപ്പെടുകയും “അതിന്റെ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഒരു ജനതയ്ക്ക് നൽകപ്പെടുകയും ചെയ്തു” (മത്തായി 21:43). എന്നിരുന്നാലും, വ്യക്തികൾ എന്ന നിലയിൽ, യഹൂദന്മാർ ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് രക്ഷിക്കപ്പെടാം (റോമർ 11:23, 24).

ഭാവിയിൽ, ലോകത്തെ രക്ഷിക്കാനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി മേലാൽ അക്ഷരാർത്ഥത്തിലുള്ള ഇസ്രായേൽ ജനതയെ ആശ്രയിക്കുകയില്ല. പുതിയ നിയമത്തിൽ, യഹൂദരും വിജാതീയരും ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള കീഴടങ്ങലിലൂടെ ദൈവത്തിന്റെ കുടുംബത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു. “നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ക്രിസ്തുയേശുവിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രന്മാരാണ്. ക്രിസ്തുവിനോട് ചേരുന്ന സ്നാനം ഏറ്റ നിങ്ങളിൽ പലരും ക്രിസ്തുവിനെ ധരിച്ചിരിക്കുന്നു. അവിടെ യഹൂദനോ യവനനോ ഇല്ല, അടിമയോ സ്വതന്ത്രനോ ഇല്ല, ആണും പെണ്ണും എന്നില്ല; നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ക്രിസ്തുയേശുവിൽ ഒന്നാണ്. നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിന്റേതാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ അബ്രഹാമിന്റെ സന്തതിയും വാഗ്ദത്തപ്രകാരം അവകാശികളുമാണ്” (ഗലാത്യർ 3:26, 29).

ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ വംശീയതയില്ലാതെ എല്ലാവർക്കും രക്ഷ പ്രാപിക്കാം: “ഇവയിലൂടെ നിങ്ങൾ ദൈവിക സ്വഭാവത്തിൽ പങ്കാളികളാകാൻ, കാമത്താൽ ലോകത്തിലുള്ള ദ്രവത്വത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട്, അത്യധികം മഹത്തായതും വിലപ്പെട്ടതുമായ വാഗ്ദാനങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ” (2 പത്രോസ് 1:4 യോഹന്നാൻ 1:12, 13; 3:3). ദൈവകൃപ വിശ്വാസികളെ “ദൈവപുത്രന്മാരാ” (1 യോഹന്നാൻ 3:1), അങ്ങനെ “ക്രിസ്തുവിനോടൊപ്പം കൂട്ടവകാശികളും” (റോമർ 8:17), കൃപയുടെയും കുടുംബത്തിന്റെ എല്ലാ പദവികളുടെയും സ്വീകർത്താക്കളാക്കുന്നു. (ഗലാത്യർ 4:6, 7)

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.