എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവം തന്റെ പുത്രനെ അയയ്ക്കാൻ 4,000 വർഷം കാത്തിരുന്നത്?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


ബൈബിൾ നമ്മോടു പറയുന്നു: സമയത്തിന്റെ പൂർണ്ണത വന്നപ്പോൾ ദൈവം തന്റെ പുത്രനെ അയച്ചു, . . . ന്യായപ്രമാണത്തിൻ കീഴിലുള്ളവരെ വീണ്ടെടുക്കാൻ, നമുക്ക് പുത്രന്മാരെ ദത്തെടുക്കാൻ കഴിയും” (ഗലാത്യാ 4:4, 5).

രക്ഷകന്റെ വരവ് ഏദൻ തോട്ടത്തിൽ പ്രവചിക്കപ്പെട്ടു. ആദാമും ഹവ്വായും വാഗ്‌ദത്തം ആദ്യം കേട്ടപ്പോൾ, അതിന്റെ പെട്ടെന്നുള്ള നിവൃത്തിക്കായി അവർ നോക്കി. അവർ തങ്ങളുടെ ആദ്യജാതനായ മകനെ സന്തോഷത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്തു, അവൻ ഉദ്ധാരകനാകുമെന്ന ആകാംക്ഷയിൽ.

എന്നാൽ വാഗ്ദാനത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണം നീണ്ടുപോയി. ആദ്യം ലഭിച്ചവർ അത് നിവൃത്തിയാകാതെ മരിച്ചു. ഹാനോക്കിന്റെ കാലം മുതൽ, ഗോത്രപിതാക്കന്മാരിലൂടെയും പ്രവാചകന്മാരിലൂടെയും വാഗ്ദത്തം ആവർത്തിച്ചു, അവന്റെ പ്രത്യക്ഷതയെക്കുറിച്ചുള്ള വിശ്വാസം സജീവമാക്കി, എന്നിട്ടും അവൻ വന്നില്ല. ദാനിയേലിന്റെ പ്രവചനം അവന്റെ ആഗമന സമയം പരസ്യമാക്കി, എന്നാൽ എല്ലാവരും അർത്ഥം കൃത്യമായി വ്യാഖ്യാനിച്ചില്ല.

നൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷം നൂറ്റാണ്ട് കടന്നുപോയി; പ്രവാചകന്മാരുടെ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നിലച്ചു. അടിച്ചമർത്തുന്നവന്റെ കൈ ഇസ്രായേലിന്മേൽ ഭാരമുള്ളതായിരുന്നു, “നാളുകൾ നീണ്ടുകിടക്കുന്നു, എല്ലാ ദർശനങ്ങളും പരാജയപ്പെടുന്നു” (യെഹെസ്കേൽ 12:22) എന്ന് വിളിച്ചുപറയാൻ പലരും തയ്യാറായി. ദൈവം 4000 വർഷം കാത്തിരുന്നു.

എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾക്ക് തിടുക്കമോ നീട്ടിവെക്കലോ അറിയില്ല. വലിയ ഇരുട്ടിന്റെയും പുകയുന്ന ചൂളയുടെയും അടയാളങ്ങളിലൂടെ, ദൈവം അബ്രഹാമിന് ഈജിപ്തിലെ ഇസ്രായേലിന്റെ അടിമത്തം കാണിച്ചുകൊടുത്തു, അവർ താമസിക്കുന്ന സമയം നാനൂറ് വർഷമാകണമെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടു. “ശേഷം അവർ വളരെ സമ്പത്തോടുംകൂടെ പുറപ്പെട്ടുപോരും” (ഉല്പത്തി 15:14).

ആ വാക്കിന് വിരുദ്ധമായി, ഫറവോന്റെ അഭിമാന സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ എല്ലാ ശക്തിയും പ്രയോജന മില്ലാതെ പോരാടി. സ്വർഗ്ഗീയ വാഗ്ദത്തത്തിൽ നിയുക്തമാക്കിയ “സ്വയം-അതേ ദിവസം”, “കർത്താവിന്റെ എല്ലാ സൈന്യങ്ങളും ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു” (പുറപ്പാട് 12:41). അങ്ങനെ, സ്വർഗ്ഗത്തിലെ സമ്മേളനത്തിൽ, ക്രിസ്തുവിന്റെ ആഗമനത്തിനുള്ള സമയം തീരുമാനിച്ചു. സമയത്തിന്റെ മഹത്തായ ഘടികാരം ആ മണിക്കൂറിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുമ്പോൾ, യേശു ബെത്‌ലഹേമിൽ ജനിച്ചു.

വിമോചകന്റെ വരവിനായി ലോകം ഒരുങ്ങുന്നത് വരെ ജ്ഞാനം രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും മനുഷ്യന്റെ പ്രേരണയുടെയും സ്വാധീനത്തിന്റെയും പ്രവാഹത്തെയും നയിച്ചു. രാഷ്ട്രങ്ങൾ ഒരു ഭരണത്തിൻ കീഴിൽ സംയുക്തമായിരുന്നു. ഒരു ഭാഷ വിശാലമായി സംസാരിക്കപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ ലോകം രക്ഷകനെ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറായി.

4,000 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം, അവരുടെ ഹൃദയത്തിന് സംതൃപ്തി നൽകുന്ന ഒരു മതത്തിനായി ലോകം ആശിച്ചു. സത്യത്തിന്റെ വെളിച്ചം മങ്ങിയിരുന്നപ്പോൾ, വെളിച്ചം തേടുന്ന ആത്മീയർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ജീവനുള്ള ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ്, ശവക്കുഴിക്കപ്പുറത്തുള്ള ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചില വാഗ്ദാനങ്ങൾക്കായി അവർ ആഗ്രഹിച്ചു. “സമയത്തിന്റെ പൂർണ്ണത വന്നപ്പോൾ ദൈവം തന്റെ പുത്രനെ അയച്ചു…”

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Reply

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments