എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവം തന്റെ കൂടാരം പണിയാൻ സോളമനെ തിരഞ്ഞെടുത്തത്?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


ദാവീദ് തനിക്കായി ഒരു കൊട്ടാരം പണിതതിനുശേഷം, ദൈവത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷകൾ ഒരു കൂടാരത്തിൽ നടത്തുന്നത് ഒട്ടും യോചിച്ചതല്ലാത്തതാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി. ഒരു കേന്ദ്ര ആരാധനാലയം ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് മോശ നിർദ്ദേശം നൽകി (ആവ. 12:13, 14), അതിനാൽ, മോശയുടെ നിർദ്ദേശം നിറവേറ്റാൻ ദാവീദ് ആഗ്രഹിച്ചു.

ദാവീദ് തന്റെ ചിന്തകൾ നാഥാൻ പ്രവാചകനോട് പറഞ്ഞു, “ഇതാ ഞാൻ ദേവദാരുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഭവനത്തിൽ വസിക്കുന്നു, കർത്താവിന്റെ ഉടമ്പടിയുടെ പെട്ടകം ഒരു കൂടാരത്തിൻ കീഴിലാണ്” (1 ദിനവൃത്താന്തം 17:1). തന്റെ പദ്ധതി തുടരാൻ നാഥാൻ ദാവീദിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു (1 ദിനവൃത്താന്തം 17:2).

എന്നാൽ കർത്താവ് നാഥാനോട് പറഞ്ഞു: “നീ പോയി എന്റെ ദാസനായ ദാവീദിനോട് പറയുക, ‘കർത്താവ് ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: എനിക്ക് താമസിക്കാൻ ഒരു വീട് പണിയുന്നത് നീയല്ല’ (വാക്യം 4). ദാവീദിന്റെ പുത്രൻ ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കണമെന്നായിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി (വാക്യങ്ങൾ 11-12).

തന്റെ മകൻ സോളമൻ ആലയം പണിയാനുള്ള പദവിയെപ്രതി ദാവീദ് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചു, “കർത്താവേ, നീ ദൈവമാണ്! ഈ നല്ല കാര്യങ്ങൾ അങ്ങയുടെ ദാസന് നീ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അടിയന്റെ ഭവനം നിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ എന്നേക്കും ഇരിക്കേണ്ടതിന്നു അതിനെ അനുഗ്രഹിപ്പാൻ ഇപ്പോൾ നീ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു; എന്തെന്നാൽ, കർത്താവേ, നീ അതിനെ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു, അത് എന്നേക്കും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും” (1 ദിനവൃത്താന്തം 17:26-27).

തന്റെ ഭവനം പണിയാൻ സോളമനെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് കർത്താവ് ദാവീദിനോട് വിശദീകരിച്ചു: “നീ ധാരാളം രക്തം ചൊരിയുകയും ധാരാളം യുദ്ധങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. എന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ ധാരാളം രക്തം ചൊരിഞ്ഞതിനാൽ നിങ്ങൾ എന്റെ നാമത്തിന് ഒരു ആലയം പണിയരുത്” (1 ദിനവൃത്താന്തം 22:8 1 ദിനവൃത്താന്തം 28:3). ഒരു യുദ്ധ സൈനികൻ ലോകത്തിലെ മഹത്തായ സമാധാന ദൈവാലയം പണിയുന്നത് ഉചിതമല്ല. ദാവീദിന്റെ യുദ്ധങ്ങൾ തീർച്ചയായും ആവശ്യമായതും ന്യായീകരിക്കാവുന്നതുമായ യുദ്ധങ്ങളായിരുന്നു, പക്ഷേ അവ ഇപ്പോഴും ധാരാളം രക്തം ചൊരിയാൻ കാരണമായ യുദ്ധങ്ങളായിരുന്നു. അത്തരമൊരു രാജാവ് ക്ഷേത്രം പണിയുന്നത് അനുചിതമാണെന്ന് തോന്നി.

ദേവാലയം പണിയാൻ ദാവീദിനെ അനുവദിച്ചില്ലെങ്കിലും, അവൻ സാമഗ്രികൾ ശേഖരിക്കുകയും ആലയത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിനുള്ള പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്തു. അവൻ ശലോമോനോടു പറഞ്ഞു: കർത്താവിന്റെ ആലയത്തിനായി ഒരു ലക്ഷം താലന്ത് സ്വർണവും ഒരു ലക്ഷം താലന്ത് വെള്ളിയും തൂക്കാൻ കഴിയാത്തത്ര അളവിലുള്ള വെങ്കലവും ഇരുമ്പും മരവും കല്ലും നൽകാൻ ഞാൻ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടു. നിങ്ങൾക്ക് അവയിൽ ചേർക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളം ജോലിക്കാരുണ്ട്: കല്ലുവെട്ടുകാരും കൊത്തുപണിക്കാരും മരപ്പണിക്കാരും അതുപോലെ സ്വർണ്ണത്തിലും വെള്ളിയിലും വെങ്കലത്തിലും ഇരുമ്പിലും എല്ലാത്തരം ജോലികളിലും വൈദഗ്ധ്യമുള്ളവർ- എണ്ണത്തിൽ കവിഞ്ഞ ശിൽപ്പികൾ. ഇപ്പോൾ പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുക, കർത്താവ് നിങ്ങളോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും” (1 ദിനവൃത്താന്തം 22:14-16).

സോളമൻ തന്റെ ഭരണകാലത്ത് കർത്താവിന്റെ കൽപ്പന നിറവേറ്റുകയും ദൈവത്തിന്റെ ആലയം പണിയുകയും അത് “എല്ലാ ജനതകൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥനാലയം” (യെശയ്യാവ് 56: 7) ആകുകയും അവന്റെ മഹത്വം മുഴുവൻ ഭൂമിയിലും പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Reply

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments