എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവം തന്റെ പ്രത്യേക ജനമായി പുരാതന ഇസ്രായേലിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തത്?

Author: BibleAsk Malayalam


അബ്രഹാമിനോടും അവന്റെ സന്തതികളോടും ഉള്ള ദൈവത്തിന്റെ ഉടമ്പടി

നീതിമാനും വിശ്വസ്തനുമായ അബ്രഹാമിന്റെ സന്തതിയായ പുരാതന ഇസ്രായേലിനെ ദൈവം തന്റെ നിയമത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് കാത്തുസൂക്ഷിക്കാനും വരാനിരിക്കുന്ന രക്ഷകനെക്കുറിച്ചുള്ള സുവിശേഷം ലോകത്തെ അറിയിക്കാനും തന്റെ പ്രത്യേക ജനമായി തിരഞ്ഞെടുത്തു. അവർ ലോകത്തിന് രക്ഷയുടെ കിണറുകളാകണമെന്ന് അവൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അബ്രഹാം തന്റെ പ്രവാസ ദേശത്ത് എന്തായിരുന്നുവോ, യോസേഫ് ഈജിപ്തിൽ എന്തായിരുന്നു, ഡാനിയേൽ ബാബിലോണിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ ആയിരുന്നോ, എബ്രായ ജനത ജനതകളുടെ ഇടയിൽ ആയിരിക്കണമായിരുന്നു. അവർ മനുഷ്യരോട് ദൈവസ്നേഹം പ്രസംഗിക്കേണ്ടതായിരുന്നു.

അബ്രഹാമിന്റെ വിളിയിൽ, കർത്താവ് അരുളിച്ചെയ്തിരുന്നു, “ഞാൻ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും… നീ ഒരു അനുഗ്രഹമായിരിക്കും… ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാ ജനങ്ങളും നിന്നിലൂടെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും” (ഉല്പത്തി 12:2, 3). ഇതേ നിർദേശം പ്രവാചകന്മാരിലൂടെ ആവർത്തിച്ചു. യിസ്രായേൽ യുദ്ധത്താലും അടിമത്തത്താലും നഷ്‌ടപ്പെട്ടതിനു ശേഷവും അവർക്കുള്ള ഉറപ്പായിരുന്നു, “യാക്കോബിൽ ശേഷിപ്പുള്ളവർ പലജാതികളുടെയും ഇടയിൽ യഹോവയിങ്കൽ നിന്നുള്ള മഞ്ഞുപോലെയും മനുഷ്യന്നായി താമസിക്കയോ മനുഷ്യപുത്രന്മാർക്കായി കാത്തിരിക്കയോ ചെയ്യാതെ പുല്ലിന്മേൽ പെയ്യുന്ന മാരിപോലെയും ആകും” (മീഖാ 5:7). യെരൂശലേമിലെ ദേവാലയത്തെക്കുറിച്ച്, യെശയ്യാവിലൂടെ കർത്താവ് പ്രസ്താവിച്ചു, “എന്റെ ഭവനം എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥനാലയം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും” (യെശയ്യാവ് 56: 7).

ഇസ്രായേലിന്റെ വിശ്വാസത്യാഗം

എന്നാൽ ഇസ്രായേല്യർ തങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷകൾ ലൗകിക മഹത്വത്തിൽ ഉറപ്പിച്ചു. കനാൻ ദേശത്ത് പ്രവേശിച്ച സമയം മുതൽ അവർ ദൈവകൽപ്പനകൾ ഉപേക്ഷിച്ച് വിജാതീയരുടെ വഴികൾ സ്വീകരിച്ചു. ദൈവം തന്റെ പ്രവാചകന്മാരിലൂടെ അവർക്ക് ആവർത്തിച്ചുള്ള മുന്നറിയിപ്പുകൾ അയച്ചത് നിരാശാജനകമായ അവസ്ഥയായിരുന്നു. ഓരോ പുനഃസ്ഥാപനവും ആഴത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്യാഗത്തെ തുടർന്നായിരുന്നു.

ഇസ്രായേൽ ദൈവത്തോട് വിശ്വസ്തത പുലർത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ, അവരുടെ ബഹുമാനത്തിലൂടെ അവന് തന്റെ ഉദ്ദേശ്യം നേടിയെടുക്കാമായിരുന്നു (ആവർത്തനം 26:19; 28:10; 4:6). എന്നാൽ അവരുടെ അവിശ്വസ്‌തത നിമിത്തം, തുടർച്ചയായ ദൗർഭാഗ്യത്തിലൂടെയും അപമാനത്തിലൂടെയും ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം നിറവേറ്റപ്പെട്ടു.

ആത്മീയ ഇസ്രായേൽ – സഭ

പുതിയ നിയമത്തിൽ, പുരാതന ഇസ്രായേലിന് നൽകിയിരുന്ന ചുമതല അപ്പോസ്തോലിക സഭയിലേക്ക് മാറ്റപ്പെട്ടു, കാരണം ഇസ്രായേൽ ജനത ദൈവപുത്രനെ ക്രൂശിച്ചു. “ദൈവരാജ്യം” അവരിൽ നിന്ന് എടുക്കപ്പെടുകയും “അതിന്റെ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഒരു ജനതയ്ക്ക് നൽകപ്പെടുകയും ചെയ്തു” (മത്തായി 21:43). എന്നിരുന്നാലും, വ്യക്തികൾ എന്ന നിലയിൽ അവർ ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നതിലൂടെ രക്ഷിക്കപ്പെടാം (റോമർ 11:23, 24).

യഹൂദരും വിജാതീയരും ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള വിധേയത്വത്തിലൂടെ ദൈവകുടുംബത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു. “നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ക്രിസ്തുയേശുവിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രന്മാരാണ്. ക്രിസ്തുവിനോട് ചേരുന്ന സ്നാനം ഏറ്റ നിങ്ങളിൽ പലരും ക്രിസ്തുവിനെ ധരിച്ചിരിക്കുന്നു. അവിടെ യഹൂദനോ യവനനോ ഇല്ല, അടിമയോ സ്വതന്ത്രനോ ഇല്ല, ആണും പെണ്ണും എന്നില്ല; നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ക്രിസ്തുയേശുവിൽ ഒന്നാണ്. നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിന്റേതാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ അബ്രഹാമിന്റെ സന്തതിയും വാഗ്ദത്തപ്രകാരം അവകാശികളുമാണ്” (ഗലാത്യർ 3:26, 29).

ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ വംശീയതയില്ലാതെ എല്ലാവർക്കും രക്ഷ പ്രാപിക്കാം: “അവയാൽ അവൻ നമുക്കു വിലയേറിയതും അതിമഹത്തുമായ വാഗ്ദത്തങ്ങളും നല്കിയിരിക്കുന്നു. ഇവയാൽ നിങ്ങൾ ലോകത്തിൽ മോഹത്താലുള്ള നാശം വിട്ടൊഴിഞ്ഞിട്ടു ദിവ്യസ്വഭാവത്തിന്നു കൂട്ടാളികളായിത്തീരുവാൻ ഇടവരുന്നു ” (2 പത്രോസ് 1:4 യോഹന്നാൻ 1:12, 13; 3:3). ദൈവകൃപ വിശ്വാസികളെ “ദൈവപുത്രന്മാരാക്കുന്നു” (1 യോഹന്നാൻ 3:1), അങ്ങനെ “ക്രിസ്തുവിൻറെ കൂട്ടവകാശികളും തന്നേ ” (റോമർ 8:17), കൃപയുടെയും എല്ലാ കുടുംബ പദവികളുടെയും അവകാശിയും ആകുന്നു. (ഗലാത്യർ 4:6, 7).

ഇപ്പോൾ പുതിയ നിയമ സഭയ്ക്ക് ആകാശത്തിൻ കീഴിലുള്ള എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും സുവിശേഷം പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള കടമയുണ്ട്. “നിങ്ങളോ അന്ധകാരത്തിൽനിന്നു തന്റെ അത്ഭുത പ്രകാശത്തിലേക്കു നിങ്ങളെ വിളിച്ചവന്റെ സൽഗുണങ്ങളെ ഘോഷിപ്പാന്തക്കവണ്ണം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു ജാതിയും രാജകീയപുരോഹിതവർഗ്ഗവും വിശുദ്ധവംശവും സ്വന്തജനവും ആകുന്നു.” (1 പത്രോസ് 2:9).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Categories തരംതിരിക്കാത്ത

Leave a Comment