എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവം ചിലപ്പോൾ നീതിമാന്മാരെ കൈവിടുന്നത്?

Author: BibleAsk Malayalam


വിശുദ്ധന്മാർ ആശ്ചര്യപ്പെടുന്നു: എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവം ചില സമയങ്ങളിൽ നീതിമാന്മാരെ കൈവിടുന്നതും അവരുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ ശ്രദ്ധിക്കാത്തതും? ദൈവം ഒരിക്കലും നീതിമാന്മാരെ കൈവിടുകയില്ലെന്ന് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു (എബ്രായർ 13:5). എന്നാൽ നല്ല ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾക്കായി ചില പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകാൻ അവൻ അവരെ അനുവദിക്കുന്നു (യാക്കോബ് 1:2-4). അത്തരം പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകുകയും പൂർണ്ണമായ വിടുതൽ അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്ത വ്യക്തികളുടെ നിരവധി ഉദാഹരണങ്ങൾ തിരുവെഴുത്തുകൾ നൽകുന്നു:

എ- ഇയ്യോബ് തികഞ്ഞ മനുഷ്യനായിരുന്നു. എന്നാൽ അവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, തന്റെ മക്കളെ നശിപ്പിക്കാനും അവന്റെ സ്വത്തുക്കൾ നശിപ്പിക്കാനും ഒടുവിൽ അവന്റെ ആരോഗ്യത്തെ ആക്രമിക്കാനും പിശാചിനെ അനുവദിച്ചപ്പോൾ ദൈവം അവനെ പൂർണ്ണമായും ഉപേക്ഷിച്ചതായി തോന്നി (ഇയ്യോബ് 1,2). അതിലും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യം, ഇയ്യോബിന്റെ ഇടപാടുകളിലെ പെട്ടെന്നുള്ള ഈ മാറ്റത്തിന് പിന്നിലെ കാരണം വിശദീകരിക്കാൻ കർത്താവിന് കഴിഞ്ഞില്ല എന്നതാണ്, കാരണം അത് പ്രപഞ്ചത്തിന് മുമ്പിലുള്ള മുഴുവൻ വിചാരണയുടെയും ഉദ്ദേശ്യത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തും. ഇയ്യോബിന് വിശ്വാസത്താൽ മാത്രം ജീവിക്കുകയും തന്റെ പരിശോധനാവേളയിലും ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യണമായിരുന്നു. സംശയത്തിന്റെ പോരാട്ടത്തിൽ ഇയ്യോബ് വിജയിച്ചു, “അവൻ എന്നെ കൊന്നാലും ഞാൻ അവനിൽ ആശ്രയിക്കും” (ഇയ്യോബ് 13:15). തൽഫലമായി, ഇയ്യോബിന്റെ അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസത്തിന് ദൈവം വളരെയധികം പ്രതിഫലം നൽകി, “യഹോവ ഇയ്യോബിന്റെ അവസാന നാളുകളെ അവന്റെ തുടക്കത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ അനുഗ്രഹിച്ചു” (ഇയ്യോബ് 42:12).

ബി- ജോസഫും തികഞ്ഞ മനുഷ്യനായിരുന്നു, അവൻ ഒരു നേതാവാകുമെന്ന് ദൈവം അവനോട് (സ്വപ്നങ്ങളിലൂടെ) വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. എന്നാൽ ജീവിതത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തം ലഭിക്കുന്നതിനു പകരം, കഠിനമായ പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകാൻ കർത്താവ് അവനെ അനുവദിച്ചു. ജോസഫിനെ സഹോദരന്മാർ ഒറ്റിക്കൊടുക്കുകയും ഈജിപ്ത് ദേശത്തേക്ക് അടിമയായി വിൽക്കുകയും ചെയ്തു. അവിടെ ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസം നിമിത്തം ജോസഫിനെതിരെ വീണ്ടും കള്ളക്കേസ് ചുമത്തപ്പെട്ടു. തൽഫലമായി, അവൻ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ജയിലിലേക്ക് അയയ്ക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. യോസേഫ് അടിസ്ഥാന തത്ത്വത്തിൽ നിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്തോറും ദൈവം തന്നെ കൈവിട്ടുവെന്ന് അയാൾക്ക് തോന്നി. എന്നാൽ ഈ പരീക്ഷണങ്ങളിലെല്ലാം ജോസഫ് പാപത്തിൽ വീണില്ല, “പിന്നെ എനിക്ക് എങ്ങനെ ഇത്രയും ദുഷ്ടത ചെയ്യാനും ദൈവത്തിനെതിരെ പാപം ചെയ്യാനും കഴിയും?” (ഉല്പത്തി 39:9). അങ്ങനെ, കർത്താവ് ജോസഫിന് വളരെയധികം പ്രതിഫലം നൽകി, അവന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെട്ടു, അവൻ ഈജിപ്ത് ദേശത്തിന്റെ മേലധികാരിയായി രണ്ടാമനായി (ഉൽപത്തി 41:41-46).

സി- ലാസറിന്റെ സഹോദരിമാർ (മാർത്തയും മേരിയും) ദൈവത്തോട് വിശ്വസ്തരായിരുന്നു, എന്നാൽ തന്റെ അടുക്കൽ വന്ന എല്ലാ രോഗികളെയും സുഖപ്പെടുത്തിയ യേശു, യേശു സ്നേഹിച്ച, മരിക്കുന്ന അവരുടെ സഹോദരൻ ലാസറിനെ സുഖപ്പെടുത്താൻ കൃത്യസമയത്ത് വരാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായില്ല. വാസ്‌തവത്തിൽ, ലാസർ രോഗിയാണെന്നു കേട്ടപ്പോൾ യേശു ലാസറിന്റെ മരണം വരെ മനഃപൂർവം കാത്തിരുന്നു. ദൈവം അവരെ കൈവിട്ടതായി തോന്നി. എന്നാൽ അവരുടെ കഠിനമായ പരിശോധനയിലൂടെയും വിലാപത്തിലൂടെയും മാർത്ത ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചു, “അതെ, കർത്താവേ, നീ ലോകത്തിലേക്ക് വരാനിരിക്കുന്ന ദൈവപുത്രനായ ക്രിസ്തുവാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു” (യോഹന്നാൻ 11:27). അങ്ങനെ, കർത്താവ് സഹോദരിമാരുടെ വിശ്വാസത്തിന് പ്രതിഫലം നൽകുകയും ലാസറിനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയിർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു (യോഹന്നാൻ 11:43,44).

കർത്താവ് നീതിമാന്മാരെ കൈവിടുന്നില്ല, എന്നാൽ അവൻ വിശ്വാസം ആവശ്യപ്പെടുന്നു, കാരണം “വിശ്വാസമില്ലാതെ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുക അസാധ്യമാണ്” (എബ്രായർ 11:6). തന്റെ പുത്രനെ മരിക്കാനും മനുഷ്യരാശിയുടെ കുറ്റം ചുമക്കാനും വാഗ്ദാനം ചെയ്തപ്പോൾ ദൈവം തന്റെ പരമമായ സ്നേഹം കുരിശിൽ വെളിപ്പെടുത്തി (യോഹന്നാൻ 3:1116). അതിനാൽ, ആളുകൾ തങ്ങളുടെ സ്രഷ്ടാവിനെയും വീണ്ടെടുപ്പുകാരനെയും വിശ്വസിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുമ്പോൾ, അവർ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുന്നു. വിശ്വാസികൾ പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകുമ്പോൾ, “ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക്, അവന്റെ ഉദ്ദേശ്യമനുസരിച്ച് വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക്, എല്ലാം നന്മയ്ക്കായി ഒരുമിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുന്നു” (റോമർ 8:28) എന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ ദൈവത്തെ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment