എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവം കനാൻ കൈവശപ്പെടുത്താൻ വൈകിപ്പിച്ചതും ഇസ്രായേല്യരെ ഈജിപ്തിലേക്ക് നയിച്ചതും?

Author: BibleAsk Malayalam


കാനാൻ കൈവശമാക്കുമെന്ന ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തം

ദൈവം അബ്രഹാമിന് തന്റെ വിശ്വസ്തതയ്ക്കായി ഒരു വാഗ്ദത്തം നൽകി: “ഞാൻ നിനക്കും നിന്റെ ശേഷം നിന്റെ സന്തതിക്കും ദൈവമായിരിക്കേണ്ടതിന്നു ഞാൻ എനിക്കും നിനക്കും നിന്റെ ശേഷം തലമുറതലമുറയായി നിന്റെ സന്തതിക്കും മദ്ധ്യേ എന്റെ നിയമത്തെ നിത്യനിയമമായി സ്ഥാപിക്കും. ഞാൻ നിനക്കും നിന്റെ ശേഷം നിന്റെ സന്തതിക്കും നീ പ്രവാസം ചെയ്യുന്ന ദേശമായ കനാൻദേശം ഒക്കെയും ശാശ്വതാവകാശമായി തരും; ഞാൻ അവർക്കു ദൈവമായുമിരിക്കും” (ഉൽപത്തി 17:7,8).

കനാൻ ദേശം മുഴുവനും അബ്രഹാമിനും അവന്റെ സന്തതികൾക്കും അവകാശപ്പെട്ടതാണെന്ന ഉറപ്പ് കർത്താവ് ആത്മീയ വാഗ്ദാനങ്ങളോട് ചേർത്തു. ഈ വാഗ്ദാനം പുതിയതല്ല. ഇത് പണ്ട് ആവർത്തിച്ച് നൽകിയിരുന്നു (ഉല്പത്തി 12:7; 13:15; 15:7, 18-21). ഈ സമയം, വാഗ്ദാനം നിറവേറ്റപ്പെടുമെന്ന് അബ്രഹാമിനെ അറിയിച്ചു, അതായത് ഉടമ്പടിയുടെ വ്യവസ്ഥകൾ അനുസരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം അവന്റെ മക്കൾ ഭൂമി കൈവശമാക്കും, ആത്യന്തികമായി ദൈവഭക്തരായ സന്തതികൾ, അക്ഷരീയവും ആത്മീയവും, സ്വർഗ്ഗീയവുമായ കനാൻ അവകാശമാക്കും.

“അപ്പോൾ അവൻ അബ്രാമിനോടു: നിന്റെ സന്തതി സ്വന്തമല്ലാത്ത ദേശത്തു നാനൂറു സംവത്സരം പ്രവാസികളായിരുന്നു ആ ദേശക്കാരെ സേവിക്കും; അവർ അവരെ പീഡിപ്പിക്കുമെന്നു നീ അറിഞ്ഞുകൊൾക” (ഉല്പത്തി 15:13) എന്ന് കർത്താവ് അബ്രഹാമിനോട് പറഞ്ഞു. അബ്രഹാമും അവന്റെ സന്തതികളും നാല് തലമുറകളോളം അലഞ്ഞുതിരിയുന്നവരായിരിക്കുമെന്ന് ഈ വെളിപ്പെടുത്തൽ വ്യക്തമാക്കി.

അബ്രാമിന്റെ മകൻ ഇസഹാക്ക് ഇസ്മായെലാൽ”പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടു” എന്ന് ഒരു പെട്ടെന്നുള്ള അവലോകനം കാണിക്കുന്നു. (ഗലാത്യർ 4:29; ഉല്പത്തി 21:9). യാക്കോബിന് അവന്റെ സഹോദരനായ ഏസാവും (ഉൽപത്തി 27:41-43) പിന്നീട് ലാബാനിൽ നിന്നും (ഉല്പത്തി 31:2, 21, 29) ഭീഷണിയുണ്ടായി. ജോസഫിനെ അവന്റെ സഹോദരന്മാർ അടിമയായി വിൽക്കുകയും പിന്നീട് അന്യായമായി ജയിലിലടക്കുകയും ചെയ്തു (ഉല്പത്തി 37:28; 39:20). ജോസഫിന്റെ മരണശേഷം ഇസ്രായേൽ മക്കൾ ഈജിപ്തുകാരാൽ വളരെയധികം അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടു (പുറപ്പാട് 1:8, 12).

എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവം തന്റെ വാഗ്ദത്തം വൈകിപ്പിച്ചത്?
താഴെപ്പറയുന്ന കാരണങ്ങളാൽ ദൈവം കനാൻ കൈവശപ്പെടുത്തുന്നത് വൈകിപ്പിച്ചു:

1- കനാന്യരുടെ വിജാതീയ സ്വാധീനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇസ്രായേല്യരെ സംരക്ഷിക്കാനും പുറജാതീയ അഴിമതികളിൽ നിന്ന് അവരെ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്തേക്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കാനും കർത്താവ് ആഗ്രഹിച്ചു.

2- അബ്രഹാമിന്റെ സന്തതി കാനാൻ രാജ്യം പിടിച്ചടക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ പെരുകാൻ സമയമെടുക്കും. ഈജിപ്തിലെ ഗോഷെൻ ദേശം തികച്ചും ഫലഭൂയിഷ്ഠമായ സ്ഥലമായിരുന്നു (ഉല്പത്തി 45:18), അവിടെ ഇസ്രായേല്യർക്ക് പെരുകാനും വളരാനും എണ്ണത്തിൽ തഴച്ചുവളരാനും കഴിയും (ഉല്പത്തി 47:6).

3- ഇസ്രായേൽജനങ്ങൾക്ക് വലിയ സമ്പത്ത് നൽകി അവരെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ കർത്താവ് ആഗ്രഹിച്ചു: “എന്നാൽ അവർ സേവിക്കുന്ന ജനതയുടെമേൽ ഞാൻ ന്യായവിധി നടത്തും, അതിനുശേഷം അവർ വലിയ സമ്പത്തുമായി പുറത്തുവരും. . . ” (ഉല്പത്തി 15: 14-16). എബ്രായരെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് അത്ഭുതകരമായി വിടുവിച്ചതിലും അവർ അവരോടൊപ്പം വഹിച്ചിരുന്ന ഭീമാകാരമായ സമ്പത്തിലും ഈ വാഗ്ദത്തം ശ്രദ്ധേയമായി നിവർത്തിച്ചു: “യഹോവ ഈജിപ്തുകാരുടെ മുമ്പാകെ ജനത്തിന് പ്രീതി നൽകി, അതിനാൽ അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടത് അവർ നൽകി. അങ്ങനെ അവർ ഈജിപ്തുകാരെ കൊള്ളയടിച്ചു” (പുറപ്പാട് 12:36)

4- “അമോര്യരുടെ അക്രമം ഇതുവരെ തികഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നു അരുളിച്ചെയ്തു.(ഉൽപത്തി 15:16). ദൈവത്തിന്റെ ന്യായവിധികളെ ക്ഷണിക്കാതെ രാഷ്ട്രങ്ങൾ പോകാതിരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു നിശ്ചിത അളവിലുള്ള അനീതിയുണ്ട്. മോശയുടെ കാലമായപ്പോഴേക്കും കനാന്യർ വീണുപോയ ആഴത്തിലുള്ള ധാർമ്മിക തകർച്ച അവരുടെ പുരാണ സാഹിത്യങ്ങളിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അവർ തങ്ങളുടെ ദൈവങ്ങളെ രക്തദാഹികളും ക്രൂരന്മാരും പരസ്പരം കൊല്ലുകയും കബളിപ്പിക്കുകയും സങ്കൽപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്തവിധം അധാർമികരായും വിശേഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവർ തങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ ബലിയർപ്പിച്ചു, സർപ്പങ്ങളെ ആരാധിച്ചു, അവരുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ദുഷിച്ച ആചാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചു. അമോര്യർ കനാനിലെ എല്ലാ നിവാസികളെയും പ്രതിനിധീകരിച്ചു (യോശുവ 24:15; ന്യായാധിപന്മാർ 6:10; മുതലായവ). അങ്ങനെ, അവരുടെ അനീതിയുടെ പാനപാത്രം നിറഞ്ഞപ്പോൾ, കർത്താവ് പ്രവചിച്ചതുപോലെ അമോര്യർക്ക് അവരുടെ ദേശം നഷ്ടപ്പെട്ടു (സംഖ്യാപുസ്തകം 21:31-32; യോശുവ 10:10; 11:8).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment