എന്തുകൊണ്ടാണ് ദേവാലയം പണിയുന്നതിൽ നിന്ന് ദൈവം ദാവീദിനെ വിലക്കിയത്?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


ദാവീദ് രാജാവ് കർത്താവിന് ഒരു ആലയം പണിയാൻ ആഗ്രഹിച്ചു, അവൻ നാഥാൻ പ്രവാചകനോട് പറഞ്ഞു: “ഇപ്പോൾ ഞാൻ ദേവദാരുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ആലയത്തിലാണ് താമസിക്കുന്നത്, എന്നാൽ കർത്താവിന്റെ ഉടമ്പടിയുടെ പെട്ടകം കൂടാരത്തിന്റെ തിരശ്ശീലയ്ക്ക് കീഴിലാണ്” (1 ദിനവൃത്താന്തം 17:1) . ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തോട് സാമ്യമുള്ള ഉടമ്പടിയുടെ പെട്ടകം ഒരു കൂടാരത്തിൽ വസിക്കുന്നത് ദാവീദിന് ശരിയായില്ല. പകരം, പെട്ടകം കൂടുതൽ ആകർഷണീയമായ ഒരു ഘടനയിൽ വസിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചു.

ദൈവത്തിന്റെ പ്രതികരണം

കർത്താവിന് ഒരു ആലയം പണിയാനുള്ള ദാവീദിന്റെ പദ്ധതിയിൽ നാഥാൻ സന്തോഷിച്ചു (1 ദിനവൃത്താന്തം 17:2). എന്നാൽ കർത്താവിന് മറ്റ് പദ്ധതികളുണ്ടായിരുന്നു, നാഥനോട് പറഞ്ഞു: “നീ പോയി എന്റെ ദാസനായ ദാവീദിനോട് പറയുക, ‘കർത്താവ് ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: “എനിക്ക് വസിക്കുന്നതിന് നീ ഒരു ഭവനം പണിയരുത്” (1 ദിനവൃത്താന്തം 17:4).

ദൈവത്തിന്റെ കാരണം

1 ദിനവൃത്താന്തം 22:7-8-ൽ വീടു പണിയാൻ ദാവീദിനെ അനുവദിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചതിന്റെ കാരണം കർത്താവ് പിന്നീട് പറഞ്ഞു. പകരം, ആ ജോലി അവന്റെ മകനായ സോളമനെ ഏൽപ്പിക്കും. “ദാവീദ് സോളമനോട് പറഞ്ഞു: ‘മകനേ, എന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിന്റെ നാമത്തിന് ഒരു ആലയം പണിയണമെന്നായിരുന്നു എന്റെ മനസ്സിൽ. എന്നാൽ കർത്താവിന്റെ അരുളപ്പാട് എനിക്കുണ്ടായതെന്തെന്നാൽ: നീ വളരെ രക്തം ചിന്തുകയും വലിയ യുദ്ധങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്തു. എന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ നീ ഭൂമിയിൽ ധാരാളം രക്തം ചൊരിഞ്ഞതിനാൽ എന്റെ നാമത്തിന് ഒരു ആലയം പണിയരുത്.

ദൈവത്തിന്റെ ഉറപ്പ്

ദാവീദ് ഒരു ക്ഷേത്രം പണിയുന്നതിനു പകരം, ഈ ജോലിയുടെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കാൻ ദാവീദിന്റെ മകനെ അനുവദിക്കാൻ ദൈവം തീരുമാനിച്ചു (1 ദിനവൃത്താന്തം 28:11-12). ദാവീദിന്റെ പുത്രൻ രാജാവായി തുടരുമ്പോൾ പിതാവായിരിക്കുമെന്ന് ദൈവം വാഗ്ദാനം ചെയ്തു (2 ശമു. 7:13-14). വാഗ്ദത്തത്തോടുള്ള ദാവീദിന്റെ പ്രതികരണം കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുക എന്നതായിരുന്നു: “ ആകയാൽ യഹോവേ, നീ തന്നേ ദൈവം; അടിയന്നു ഈ നന്മയെ നീ വാഗ്ദാനം ചെയ്തുമിരിക്കുന്നു.
27 അതുകൊണ്ടു അടിയന്റെ ഗൃഹം തിരുമുമ്പാകെ എന്നേക്കും ഇരിക്കേണ്ടതിന്നു അതിനെ അനുഗ്രഹിപ്പാൻ നിനക്കു പ്രസാദം തോന്നിയിരിക്കുന്നു; യഹോവേ, നീ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു; അതു എന്നേക്കും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടും ഇരിക്കുന്നുവല്ലോ” (1 ദിനവൃത്താന്തം 17:26-27).

ദേവാലയം പണിയാൻ ദാവീദിനെ അനുവദിക്കാതെ ശാപമെന്നു തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ ദൈവം ഉപയോഗിച്ചു, അവന്റെ മകൻ സോളമനെ ആലയം പണിയുക വഴി അതിനെ അതിലും വലിയ അനുഗ്രഹമാക്കി മാറ്റി. ദൈവത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള ഒരു മഹത്തായ പ്രവൃത്തിയുടെ ഒരുക്കങ്ങൾ ആരംഭിക്കാനുള്ള അനുഗ്രഹം മാത്രമല്ല ദാവീദിന് ലഭിച്ചത് (1 ദിനവൃത്താന്തം 22:5), ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം അടുത്ത തലമുറയിലേക്കും തുടരുമെന്ന വാഗ്ദാനവും. ഒരു പിതാവ് എന്ന നിലയിൽ, ദൈവാനുഗ്രഹം തന്റെ മക്കൾ പോയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെമേൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് അറിയുന്നതിലും വലിയ സമാധാനം വേറെയില്ല.

സാമഗ്രികൾ ശേഖരിക്കൽ

ദേവാലയം പണിയുന്നതിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾക്കായി ദാവീദ് ശലോമോനോടു പറഞ്ഞു: “യഹോവയുടെ ആലയത്തിനായി ഒരുലക്ഷം താലന്ത് പൊന്നും പത്തുലക്ഷം താലന്ത് വെള്ളിയും വെങ്കലവും ഇരുമ്പും ഒരുക്കുവാൻ ഞാൻ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടു. അത് വളരെ സമൃദ്ധമാണ്. ഞാൻ തടിയും കല്ലും ഒരുക്കിവെച്ചിരിക്കുന്നു; അവയിൽ നിങ്ങൾക്കു കൂട്ടിച്ചേർക്കാം. കൂടാതെ, നിങ്ങളോടുകൂടെ ധാരാളം വേലക്കാർ ഉണ്ട്: മരപ്പണിക്കാരും കല്ലുവെട്ടുന്നവരും, എല്ലാത്തരം ജോലികൾക്കും കഴിവുള്ള എല്ലാത്തരം ആളുകളും. സ്വർണ്ണത്തിനും വെള്ളിക്കും വെങ്കലത്തിനും ഇരുമ്പിനും പരിധിയില്ല. എഴുന്നേറ്റു പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങുക, കർത്താവ് നിങ്ങളോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും.” (1 ദിനവൃത്താന്തം 22:14-16). ദൈവത്തിന്റെ സഹായത്താൽ സോളമൻ തന്റെ സമാധാനപരമായ ഭരണകാലത്ത് ദൈവത്തിന്റെ ആലയം പണിയുന്നതിനുള്ള പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കി.

സോളമനും ദൈവാലയ നിർമ്മാണവും

ദൈവത്തിന്റെ പ്രതീകാത്മക ഭൗമിക വാസസ്ഥലമായി ആലയം പണിതപ്പോൾ സോളമൻ ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ചു (1 രാജാക്കന്മാർ 8:20, 44; 9:1, 3). കർത്താവിന്റെ അനുഗ്രഹം സോളമനോട് വാഗ്ദത്തം ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു, എന്നാൽ അവന്റെ നിരന്തര സാന്നിദ്ധ്യം അവന്റെ അനുസരണത്തിന് മേൽ വ്യവസ്ഥാപിതമായിരുന്നു (1 ദിനവൃത്താന്തം 28:6-7). ഖേദകരമെന്നു പറയട്ടെ, ഇസ്രായേൽ രാഷ്ട്രത്തിന് അനേകം തിന്മകൾ വരുത്തിവെച്ച വിജാതീയ സ്ത്രീകളെ വിവാഹം കഴിച്ചുകൊണ്ട് സോളമൻ പാപം ചെയ്തു (നെഹെമ്യാവ് 13:26, 1 രാജാക്കന്മാർ 11:7). സോളമന്റെ പാപങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ടു, വർഷങ്ങളോളം ദൈവം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടും, തലമുറകളോളം, ഇസ്രായേൽ ചെവിക്കൊണ്ടില്ല, ഒടുവിൽ ഈ ക്ഷേത്രം അസീറിയയാൽ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു (നെഹെമിയ 9:30-33). ഭൌതിക ആലയം നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടെങ്കിലും, ദാവീദിന്റെ വംശത്തിൽ നിലനിൽക്കുമെന്ന ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തം യേശുക്രിസ്തുവിൽ നിവൃത്തിയേറുന്നു (ലൂക്കോസ് 1:31-33) ക്രിസ്തുവായി ജയിക്കുന്നവർ അവനോടൊപ്പം സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കും (വെളി. 3:21 ).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.