എന്തുകൊണ്ടാണ് ദിനോസർ എന്ന വാക്ക് ബൈബിളിൽ ഇല്ലാത്തത്?

Author: BibleAsk Malayalam


ദിനോസറും ബൈബിളും

എന്തുകൊണ്ടാണ് ദിനോസർ എന്ന വാക്ക് ബൈബിളിൽ കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്തതെന്ന് ചിലർ ചിന്തിച്ചേക്കാം. അത് പരാമർശിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഇതിനർത്ഥമില്ല. ഇനിപ്പറയുന്ന പോയിന്റുകൾ പരിഗണിക്കുക:

1-ബൈബിൾ 1,900 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പൂർത്തിയായി, 1535-ൽ പൂർണ്ണമായും ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ടു (മൈൽസ് കവർഡെയ്ൽ). “ദിനോസർ” എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് വാക്ക് 1842 വരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല – പഴയതും പുതിയതുമായ നിയമങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തനത്തിന് 300 വർഷത്തിലേറെയായി.

2-ബൈബിൾ ഒരു വർഗ്ഗീകരണ പുസ്തകമല്ല. (സസ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും പേരിടൽ, വിവരിക്കൽ, വർഗ്ഗീകരണം എന്നിവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതല്ല ബൈബിളിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം ദൈവത്തെക്കുറിച്ചും മനുഷ്യനെക്കുറിച്ചുള്ള അവന്റെ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ചും പഠിപ്പിക്കുക എന്നതാണ്, ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച എല്ലാ മൃഗങ്ങളെയും പട്ടികപ്പെടുത്തുന്നില്ല. തിരുവെഴുത്തുകൾ ഒരു മൃഗത്തെ പരാമർശിക്കുന്നില്ല എന്നതിനാൽ, അത് മനുഷ്യരോടൊപ്പം ഒരിക്കലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് ഇതിനർത്ഥമില്ല. പൂച്ചകൾ, കംഗാരുക്കൾ, ആനകൾ, പെൻഗ്വിനുകൾ… തുടങ്ങി ബൈബിളിൽ ഒരിക്കലും പ്രത്യേകമായി പരാമർശിക്കാത്ത നിരവധി മൃഗങ്ങളുണ്ട്. ബൈബിളിൽ അവയെ പരാമർശിക്കാത്തതിനാൽ ഈ മൃഗങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യനുമായി സഹവസിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണ്. ദിനോസറുകളുടെ കാര്യവും ഇതുതന്നെയാണ്.

3-ദിനോസറുകളെപ്പോലെയുള്ള ജീവികളെക്കുറിച്ച് ബൈബിൾ പറയുന്നു. ഇയ്യോബ് 7:12 ലെ ടാനിൻ എന്ന എബ്രായ പദം പരിഗണിക്കുക. ഇത് “കടൽ രാക്ഷസൻ” (ASV, NASB, RSV), “ആഴത്തിന്റെ രാക്ഷസൻ” (NIV), അല്ലെങ്കിൽ “കടൽ സർപ്പം” (NKJV) എന്ന് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഉല്പത്തി 1:21-ലും സങ്കീർത്തനം 148:7-ലും അക്ഷരീയ സന്ദർഭങ്ങളിൽ (ഇയ്യോബ് 7:12 പോലെ) ടാന്നിൻ എന്നതിന്റെ ബഹുവചനം (tannim) ഉപയോഗിക്കുന്നു, ഈ പദം “വലിയ സമുദ്രജീവികൾ/രാക്ഷസന്മാർ” (NKJV, NIV; ASV, NASB, RSV). ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പ്ലീസിയോസോറസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്.

കൂടാതെ, ബൈബിൾ “പറക്കുന്ന സർപ്പത്തെ” പരാമർശിക്കുന്നു (യെശയ്യാവ് 30:6). “പറക്കുന്ന സർപ്പത്തിന്റെ” കൃത്യമായ തിരിച്ചറിയൽ അറിയാൻ കഴിയില്ലെങ്കിലും, നീണ്ട വാലുകളും മെലിഞ്ഞ ശരീരവുമുള്ള പറക്കുന്ന ഉരഗങ്ങൾ (ഉദാഹരണത്തിന്, റംഫോറിഞ്ചസ്, ഡിമോർഫോഡൺ) ഒരിക്കൽ ജീവിച്ചിരുന്നതായി നമുക്കറിയാം (ഹെറോഡോട്ടസ്, 1850, പേജ്. 75-76).

കൂടാതെ, ബൈബിൾ ഇയ്യോബ് 40-41-ൽ രണ്ട് ഭീമാകാരമായ ജീവികളെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ വിവരണം നൽകുന്നു, ഭീമൻ, ലിവിയാത്തൻ, അവ കൃത്യമായി ദിനോസറുകൾ പോലെയുള്ള, വെള്ളത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഉരഗങ്ങൾ പോലെയാണ്. കൂടാതെ, ബൈബിളിൽ “ഡ്രാഗൺ” എന്ന വാക്ക് 34 തവണ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. ആധുനിക രചയിതാക്കൾ ഒരു മഹാസർപ്പത്തെ ഒരു പുരാണ ജീവിയായാണ് പരാമർശിക്കുന്നത്, എന്നിരുന്നാലും, ഈ ജീവികളെ കുറിച്ച് നിരവധി ചരിത്ര പരാമർശങ്ങളുണ്ട്. ലോകത്തിലെ മിക്കവാറും എല്ലാ സംസ്കാരങ്ങൾക്കും ഡ്രാഗണുകളെ കുറിച്ച് ചരിത്രപരമായ പരാമർശമുണ്ട്. അവയുടെ ചിത്രങ്ങളും വിവരണങ്ങളും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ദിനോസറുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നവയോട് വളരെ സാമ്യമുള്ളതാണ്.

അവസാനമായി, ബൈബിളിലെ ഭീമൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന മൃഗത്തെ പരിഗണിക്കുക. ഇത് ഒരു ബ്രാച്ചിയോസോറസിനോട് സാമ്യമുള്ളതായി വിവരിക്കുന്നു. “ഇതാ, ഞാൻ നിന്നോടുകൂടെ ഉണ്ടാക്കിയ ഭീമാകാരൻ; അവൻ കാളയെപ്പോലെ പുല്ലു തിന്നുന്നു. ഇതാ, അവന്റെ ബലം അവന്റെ അരയിലും അവന്റെ ബലം വയറിന്റെ നാഭിയിലും ഉണ്ട്. അവൻ ദേവദാരുപോലെ വാൽ ചലിപ്പിക്കുന്നു; അതിന്റെ ശക്തി അതിന്റെ കടിപ്രദേശത്തും ഞരമ്പുകൾ പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അവന്റെ അസ്ഥികൾ ബലമുള്ള താമ്രക്കഷണങ്ങൾ പോലെയാണ്; അവന്റെ അസ്ഥികൾ ഇരുമ്പുകമ്പികൾ പോലെയാണ്” (ഇയ്യോബ് 40:15-18). വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാൽ, ഈ മൃഗത്തിന് വലിയ വയറും ശക്തമായ എല്ലുകളും മാത്രമല്ല, നീളമുള്ള വാലും ഉണ്ടെന്ന് വിവരിക്കുന്നു.

ഉപസംഹാരം

ഭൂമിയുടെ തുടക്കത്തിൽ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച നിരവധി സൃഷ്ടികളുണ്ട്. ദൈവം തന്റെ സൃഷ്ടിപരമായ ശക്തിയുടെ സൗന്ദര്യവും ഭാവനയും പ്രകൃതിയിൽ നമുക്ക് കാണിച്ചുതന്നിട്ടുണ്ട്. വെള്ളപ്പൊക്ക സമയത്തും പിന്നീടും ഈ ലോകത്ത് പലതും മാറിയിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. വലിയ ഭീഷണിയാകുമായിരുന്ന പല ജന്തുക്കളും ഉന്നം വെയ്ക്കപ്പെടുകയും വംശനാശം സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു.

ദൈവത്തിന്റെ മനോഹരമായ വാഗ്ദത്തം ഒരു ദിവസം നാം സ്വർഗത്തിലായിരിക്കും എന്നതാണ്. അപ്പോൾ, സൃഷ്ടി പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നതും നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാനായി ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച അത്ഭുതകരമായ എല്ലാ സൃഷ്ടികളും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. “എന്നാൽ ദൈവം തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നതു കണ്ണ് കണ്ടിട്ടില്ല, ചെവി കേട്ടിട്ടില്ല, മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ടില്ല” (1 കൊരിന്ത്യർ 2:9).

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment