എന്തുകൊണ്ടാണ് ദാവീദ് സ്വർഗത്തിലില്ലെന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നത്?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


ദാവീദ് സ്വർഗ്ഗത്തിലില്ല

അപ്പോസ്തലനായ പത്രോസ് പ്രഖ്യാപിച്ചു, “ദാവീദ് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ കയറിയില്ല” (പ്രവൃത്തികൾ 2:34). “സഹോദരന്മാരേ, ഗോത്രപിതാവായ ദാവീദിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ശങ്കയില്ലാതെ സംസാരിക്കട്ടെ, അവൻ മരിച്ചു അടക്കപ്പെട്ടു, അവന്റെ ശവകുടീരം ഇന്നും നമ്മോടൊപ്പമുണ്ട്” (പ്രവൃത്തികൾ 2:29). ദാവീദ് ഇതുവരെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കയറിയിട്ടില്ലെന്ന് പത്രോസ് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു.

മരിച്ചവർ എവിടെ പോകുന്നു?

മരണശേഷം ഒരു വ്യക്തി: മണ്ണിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു (സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 104:29), ഒന്നും അറിയുന്നില്ല (സഭാപ്രസംഗി 9:5), മാനസിക ശക്തികളില്ല (സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 146:4), ഭൂമിയിലെ ഒന്നിനോടും യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല (സഭാപ്രസംഗി 9:6), ജീവിക്കുന്നില്ല (2 രാജാക്കന്മാർ 20:1), ശവക്കുഴിയിൽ കാത്തിരിക്കുന്നു (ഇയ്യോബ് 17:13), പുനരുത്ഥാനം വരെ തുടരുന്നില്ല (ഇയ്യോബ് 14:1, 2). മരിച്ചവർക്ക് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിയില്ല, ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അവർക്കറിയില്ല. അവർ മരിച്ചു. അവരുടെ ചിന്തകൾ നശിച്ചു.

മരിച്ചവർ എപ്പോൾ ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കും?

പുനരുത്ഥാനത്തിൽ മരിച്ചവർ ഉയിർപ്പിക്കപ്പെടും. അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് എഴുതി, “കർത്താവ് തന്നെ ആർപ്പുവിളിച്ചുകൊണ്ട് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിവരും … ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കും … അങ്ങനെ നാം എന്നേക്കും കർത്താവിനോടുകൂടെ ആയിരിക്കും” (1 തെസ്സലൊനീക്യർ 4:16, 17). പഴയനിയമ വിശ്വാസികൾ ഉൾപ്പെടെ വിശ്വാസത്തിൽ നിദ്ര പ്രാപിച്ചവരാണ് “ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ” (റോമർ 4:3; വെളിപാട് 14:13). “പുനരുത്ഥാനത്തിന്റെ മക്കൾ” (ലൂക്കാ 20:36) എന്ന് യേശു വിശേഷിപ്പിച്ചവരിൽ അവരും ഉൾപ്പെടുന്നു.

പൗലോസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു: “ഇതാ, ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു രഹസ്യം പറയുന്നു: നാമെല്ലാവരും ഉറങ്ങുകയില്ല, എന്നാൽ നാമെല്ലാവരും മാറും – ഒരു നിമിഷം, കണ്ണിമവെട്ടൽ, അവസാന കാഹളത്തിൽ. എന്തെന്നാൽ, കാഹളം മുഴങ്ങും, മരിച്ചവർ അക്ഷയരായി ഉയിർപ്പിക്കപ്പെടും, നാം രൂപാന്തരപ്പെടും. എന്തെന്നാൽ, ഈ ദ്രവത്വമുള്ളതു അദ്രവത്വത്തെയും ഈ മർത്യമായതു അമർത്യത്വത്തെയും ധരിക്കേണം” (1 കൊരിന്ത്യർ 15:51-53).

ക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാം വരവിൽ മഹത്തായ ശാരീരിക പരിവർത്തനം സംഭവിക്കുന്ന സമയം, കാരണം അപ്പോഴാണ് “ദൈവത്തിന്റെ കാഹളം” മുഴങ്ങുന്നത്, മരിച്ച വിശ്വസ്തരായ വിശ്വാസികൾ പാപത്തിന്റെ കറകളില്ലാത്ത ശരീരങ്ങളിൽ ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കും. (കൊലൊസ്സ്യർ 3:4). അപ്പോൾ, ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന, തങ്ങളുടെ നാഥന്റെ വരവിനായി കാത്തിരിക്കുന്ന വിശ്വാസികൾക്കും ഒരു വലിയ മാറ്റം അനുഭവപ്പെടും, അതിലൂടെ അവരുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് അഴിമതിയുടെ എല്ലാ കറകളും നീക്കം ചെയ്യപ്പെടും. അവർക്ക് ക്രിസ്തുവിന്റെ മഹത്വമുള്ള ശരീരം പോലെയുള്ള ശരീരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും (ഫിലിപ്പിയർ 3:20, 21; 1 യോഹന്നാൻ 3:2).

ക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാം വരവിൽ പ്രതിഫലം

നീതിമാന്മാർക്ക് അവരുടെ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്നത് മരണത്തിലല്ലെന്നും കർത്താവിന്റെ രണ്ടാം വരവിൽ മരിച്ചവർ ഉയിർപ്പിക്കപ്പെടുമെന്നും ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു. “മനുഷ്യപുത്രൻ തന്റെ പിതാവിന്റെ മഹത്വത്തിൽ തന്റെ ദൂതന്മാരുമായി വരും, അപ്പോൾ അവൻ ഓരോരുത്തർക്കും അവനവന്റെ പ്രവൃത്തികൾക്കനുസരിച്ച് പ്രതിഫലം നൽകും” (മത്തായി 16:27). വെളിപാടിൽ, അപ്പോസ്തലനായ യോഹന്നാൻ പറയുന്നു, “ഇതാ, ഞാൻ വേഗം വരുന്നു; ഓരോരുത്തർക്കും അവനവന്റെ പ്രവൃത്തിയനുസരിച്ച് കൊടുക്കാനുള്ള പ്രതിഫലം എന്റെ പക്കലുണ്ട്” (വെളിപാട് 22:12).

അവന്റെ പ്രത്യക്ഷതയിൽ വിശുദ്ധന്മാർക്ക് “നീതിയുടെ കിരീടം” ലഭിക്കും (2 തിമോത്തി 4:8). മഹത്തായ ആ സംഭവത്തിൽ, നീതിമാന്മാരായി മരിച്ചവർ പിന്നീട് നിത്യജീവനിലേക്ക് ഉയിർപ്പിക്കപ്പെടും (വെളിപാട് 20:2). മരണസമയത്ത് സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തെക്കുറിച്ച് ഉടനെ ഇല്ല എന്നത് അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസിന് അറിയാം; വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടവർക്ക് നിത്യജീവൻ നൽകുന്ന “ആ ദിവസം” ആണ് രണ്ടാമത്തെ വരവ്.

ഇക്കാരണത്താൽ, “ദാവീദ് സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് കയറിയില്ല” എന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നു. ദാവീദ് രാജാവ് പുനരുത്ഥാനത്തിനായി കല്ലറയിൽ ഉറങ്ങുകയാണ്. യോഹന്നാൻ 11:11-14-ൽ മരിച്ചവരുടെ അബോധാവസ്ഥയെ യേശു “ഉറക്കം” എന്ന് വിളിച്ചു. ലോകാവസാനത്തിലെ കർത്താവിന്റെ മഹാദിവസം വരെ മരിച്ചവർ ഉറങ്ങും (ഇയ്യോബ് 14:12).

മരിച്ചവരുടെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ബൈബിളിന് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്, ഇനിപ്പറയുന്ന ലിങ്ക് പരിശോധിക്കുക: ഇന്റർമീഡിയറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.