എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡാനിയേലും വെളിപാടും വളരെയധികം പ്രതീകാത്മകത ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഈ ചിഹ്നങ്ങൾ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്?

Author: BibleAsk Malayalam


ദാനിയേലിന്റെയും വെളിപാടിന്റെയും പ്രവചനങ്ങൾ പ്രവാചകന്മാർ ശത്രുതയുള്ള ഒരു വിദേശരാജ്യത്തായിരിക്കുമ്പോൾ നൽകപ്പെട്ടു. ദൈവം പ്രവചനങ്ങൾ ചിഹ്നങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയതിന്റെ ഒരു കാരണം സന്ദേശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുക എന്നതായിരുന്നു.

എന്നാൽ ഈ ചിഹ്നങ്ങൾ തന്റെ മക്കൾക്ക് നൽകപ്പെടുമെന്ന് കർത്താവ് വാഗ്ദത്തം ചെയ്തു, എന്നാൽ ലോകമെമ്പാടും മറച്ചുവെക്കപ്പെടും “ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ മർമ്മങ്ങളെ അറിവാൻ നിങ്ങൾക്കു വരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു; ശേഷമുള്ളവർക്കോ കണ്ടിട്ടും കാണാതിരിപ്പാനും, കേട്ടിട്ടും ഗ്രഹിക്കാതിരിപ്പാനും ഉപമകളിലത്രേ” (ലൂക്കാ 8:10).

ബൈബിൾ ചിഹ്നങ്ങളെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല രീതി ബൈബിളിനെ സ്വയം വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ അനുവദിക്കുക എന്നതാണ്. ചിഹ്നങ്ങളുടെയും അവയുടെ ബൈബിൾ വ്യാഖ്യാനങ്ങളുടെയും ഒരു ലിസ്റ്റ് ഇതാ:

മൃഗങ്ങളും അവയുടെ ഭാഗങ്ങളും

 • കുതിര = യുദ്ധത്തിലെ ശക്തിയും അധികാരവും ഇയ്യോബ് 39:19, സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 147:10, സദൃശവാക്യങ്ങൾ 21:31
 • ഡ്രാഗൺ = സാത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ ഏജൻസി യെശയ്യാവ് 27:1;30:6, സങ്കീർത്തനം 74:13-14; വെളി. 12:7-9; യെഹെസ്കേൽ 29:3; യിരെമ്യാവ് 51:34
 • മൃഗം = രാജ്യം/ഭരണകൂടം/രാഷ്ട്രീയ ശക്തി ദാനിയേൽ 7:17, 23
 • കുഞ്ഞാട് = യേശു/ബലി യോഹന്നാൻ 1:29; 1 കൊരിന്ത്യർ 5:7
 • സിംഹം = യേശു/ശക്തനായ രാജാവ് വെളി. 5:4-9; OT ബാബിലോണിൽ ജെർ. 50:43-44, ഡാൻ. 7:4,17,23
 • കരടി = വിനാശകരമായ ശക്തി / മേദോ പേർഷ്യ സദൃശവാക്യങ്ങൾ 28:15, 2 രാജാക്കന്മാർ 2:23-24, ദാനിയേൽ 7:5
 • പുള്ളിപ്പുലി = ഗ്രീസ് ഡാനിയേൽ 7:6
 • സർപ്പം = സാത്താൻ വെളിപാട് 12:9; 20:2
 • നാവ് = ഭാഷ / സംസാരം പുറപ്പാട് 4:10
 • ചെന്നായ = വേഷംമാറിയ ശത്രുക്കൾ മത്തായി 7:15
 • പ്രാവ് = പരിശുദ്ധാത്മാവ് മർക്കോസ് 1:10
 • മുട്ടനാട്‌ = മേദോ പേർഷ്യ ഡാനിയേൽ 8:20
 • ആട് = ഗ്രീസ് ഡാനിയേൽ 8:21
 • കൊമ്പ് = രാജാവ് അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യം ദാനിയേൽ 7:24; 8:5, 21, 22; സെഖര്യാവ് 1:18, 19; വെളിപ്പാട് 17:12
 • ചിറകുകൾ = വേഗത / സംരക്ഷണം / വിടുതൽ ആവർത്തനം 28:49, മത്തായി 23:37

നിറങ്ങൾ

 • വെള്ള = വിശുദ്ധി വെളിപാട് 19:8
 • നീല = നിയമ സംഖ്യകൾ 15:38-41
 • ധൂമ്രവർണ്ണം = റോയൽറ്റി മാർക്ക് 15:17, ജഡ്ജിമാർ 8:26
 • കടും / ചുവപ്പ് = പാപം/അഴിമതി യെശയ്യാവ് 1:18; നഹൂം 2:3; വെളിപ്പാട് 17:1-4

ലോഹങ്ങൾ, മൂലകങ്ങൾ, പ്രകൃതി വസ്തുക്കൾ

 • സ്വർണ്ണം = ശുദ്ധമായ സ്വഭാവം വിലയേറിയതും അപൂർവവുമായ യെശയ്യാവ് 13:12
 • വെള്ളി = ശുദ്ധമായ വാക്കുകളും മനസ്സിലാക്കലും സദൃശവാക്യങ്ങൾ 2:4, 3:13-14, 10:20, 25:11, സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 12:6
 • പിച്ചള, ടിൻ, ഇരുമ്പ്, ഈയം, വെള്ളി തുള്ളി = അശുദ്ധ സ്വഭാവം എസെക്കിയേൽ 22:20-21
 • വെള്ളം = പരിശുദ്ധാത്മാവ് / നിത്യജീവൻ ജോൺ 7:39, 4:14, വെളി. 22:17, എഫെ. 5:26
 • ജലം = ജനവാസമുള്ള പ്രദേശം/ആളുകൾ, ജനതകൾ വെളിപാട് 17:15
 • തീ = പരിശുദ്ധാത്മാവ് ലൂക്കോസ് 3:16
 • മരം = കുരിശ്; പീപ്പിൾ / നേഷൻ Deut. 21:22-23, സങ്കീർത്തനം 92:12, 37:35
 • വിത്ത് = സന്തതികൾ / യേശു റോമർ 9:8, ഗലാത്യർ 3:16
 • ഫലം = പ്രവൃത്തികൾ / പ്രവൃത്തികൾ ഗലാത്യർ 5:22
 • അത്തിവൃക്ഷം = ഫലം കായ്ക്കേണ്ട ഒരു രാഷ്ട്രം ലൂക്കോസ് 13:6-9
 • മുന്തിരിത്തോട്ടം = ഫലം കായ്ക്കേണ്ട പള്ളി ലൂക്കോസ് 20:9-16
 • നിലം = ലോകം മത്തായി 13:38, യോഹന്നാൻ 4:35
 • വിളവെടുപ്പ് = ലോകാവസാനം മത്തായി 13:39
 • കൊയ്യുന്നവർ = ദൂതന്മാർ മത്തായി 13:39
 • മുള്ളുകൾ / മുള്ളുള്ള നിലം = ഈ ജീവിതത്തിന്റെ കരുതലുകൾ മർക്കോസ് 4:18-19
 • നക്ഷത്രങ്ങൾ= മാലാഖമാർ/ദൂതന്മാർ = വെളിപാട് 1:16, 20; 12:4, 7-9; ഇയ്യോബ് 38:7
 • ജോർദാൻ = മരണം റോമർ 6:4, ആവർത്തനം 4:22
 • പർവതങ്ങൾ = രാഷ്ട്രീയ അല്ലെങ്കിൽ മത-രാഷ്ട്രീയ ശക്തികൾ യെശയ്യാവ് 2: 2, 3; യിരെമ്യാവ് 17:3; 31:23; 51:24, 25; യെഹെസ്‌കേൽ 17:22, 23; ദാനിയേൽ 2:35, 44, 45
 • പാറ = യേശു/സത്യം 1 കൊരിന്ത്യർ 10:4; യെശയ്യാവു 8:13, 14; റോമർ 9:33; മത്തായി 7:24
 • സൂര്യൻ = യേശു/സുവിശേഷം സങ്കീർത്തനം 84:11; മലാഖി 4:2; മത്തായി 17:2; യോഹന്നാൻ 8:12; 9:5
 • കാറ്റ്= കലഹം/കലാപം/”യുദ്ധത്തിന്റെ കാറ്റ്” യിരെമ്യാവ് 25:31-33; 49:36, 37; 4:11-13; സെഖര്യാവ് 7

ലോഹങ്ങൾ, മൂലകങ്ങൾ, പ്രകൃതി വസ്തുക്കൾ

 • സ്വർണ്ണം = ശുദ്ധമായ സ്വഭാവം വിലയേറിയതും അപൂർവവുമായ യെശയ്യാവ് 13:12
 • വെള്ളി = ശുദ്ധമായ വാക്കുകളും മനസ്സിലാക്കലും സദൃശവാക്യങ്ങൾ 2:4, 3:13-14, 10:20, 25:11, സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 12:6
 • പിച്ചള, ടിൻ, ഇരുമ്പ്, ഈയം, വെള്ളി തുള്ളി = അശുദ്ധ സ്വഭാവം എസെക്കിയേൽ 22:20-21
 • വെള്ളം = പരിശുദ്ധാത്മാവ് / നിത്യജീവൻ ജോൺ 7:39, 4:14, വെളി. 22:17, എഫെ. 5:26
 • ജലം = ജനവാസമുള്ള പ്രദേശം/ആളുകൾ, ജനതകൾ വെളിപാട് 17:15
 • തീ = പരിശുദ്ധാത്മാവ് ലൂക്കോസ് 3:16
 • മരം = കുരിശ്; ആളുകൾ / രാഷ്ട്രം Deut. 21:22-23, സങ്കീർത്തനം 92:12, 37:35
 • സന്തതി = സന്തതികൾ / യേശു റോമർ 9:8, ഗലാത്യർ 3:16
 • ഫലം = പ്രവൃത്തികൾ / പ്രവൃത്തികൾ ഗലാത്യർ 5:22
 • അത്തിവൃക്ഷം = ഫലം കായ്ക്കേണ്ട ഒരു രാഷ്ട്രം ലൂക്കോസ് 13:6-9
 • മുന്തിരിത്തോട്ടം = ഫലം കായ്ക്കേണ്ട പള്ളി ലൂക്കോസ് 20:9-16
 • ഫീൽഡ് = ലോകം മത്തായി 13:38, യോഹന്നാൻ 4:35
 • വിളവെടുപ്പ് = ലോകാവസാനം മത്തായി 13:39
 • കൊയ്യുന്നവർ = ദൂതന്മാർ മത്തായി 13:39
 • മുള്ളുകൾ / മുള്ളുള്ള നിലം = ഈ ജീവിതത്തിന്റെ കരുതലുകൾ മർക്കോസ് 4:18-19
 • നക്ഷത്രങ്ങൾ=മാലാഖമാർ/ദൂതന്മാർ = വെളിപാട് 1:16, 20; 12:4, 7-9; ഇയ്യോബ് 38:7
 • ജോർദാൻ = മരണം റോമർ 6:4, ആവർത്തനം 4:22
 • പർവതങ്ങൾ = രാഷ്ട്രീയ അല്ലെങ്കിൽ മത-രാഷ്ട്രീയ ശക്തികൾ യെശയ്യാവ് 2: 2, 3; യിരെമ്യാവ് 17:3; 31:23; 51:24, 25; യെഹെസ്‌കേൽ 17:22, 23; ദാനിയേൽ 2:35, 44, 45
 • പാറ = യേശു/സത്യം 1 കൊരിന്ത്യർ 10:4; യെശയ്യാവു 8:13, 14; റോമർ 9:33; മത്തായി 7:24
 • സൂര്യൻ = യേശു/സുവിശേഷം സങ്കീർത്തനം 84:11; മലാഖി 4:2; മത്തായി 17:2; യോഹന്നാൻ 8:12; 9:5
 • കാറ്റ്=കലഹം/കലാപം/”യുദ്ധത്തിന്റെ കാറ്റ്” യിരെമ്യാവ് 25:31-33; 49:36, 37; 4:11-13; സെഖര്യാവു 7:14

വിവിധ വസ്തുക്കൾ

 • വിളക്ക് = ദൈവവചനം സങ്കീർത്തനം 119:105
 • എണ്ണ = പരിശുദ്ധാത്മാവ് സഖറിയാ 4:2-6; വെളിപ്പാട് 4:5
 • വാൾ = ദൈവവചനം എഫെസ്യർ 6:17; എബ്രായർ 4:12
 • അപ്പം = ദൈവവചനം ജോൺ 6:35, 51, 52, 63
 • വീഞ്ഞ് = രക്തം / ഉടമ്പടി / ഉപദേശങ്ങൾ ലൂക്കോസ് 5:37
 • തേൻ = സന്തോഷകരമായ ജീവിതം യെഹെസ്‌കേൽ 20:6, ആവർത്തനം 8:8-9
 • വസ്ത്രം = സ്വഭാവം യെശയ്യാവ് 64:6, യെശയ്യാവ് 59:6
 • കിരീടം = മഹത്വമുള്ള ഒരു ഭരണാധികാരി അല്ലെങ്കിൽ ഭരണം
  സദൃശവാക്യങ്ങൾ 16:31, യെശയ്യാവ് 28:5, യെശയ്യാവ് 62:3
 • മോതിരം = അധികാരം ഉല്പത്തി 41:42-43, എസ്തർ 3:10-11
 • ദൂതൻ = മെസഞ്ചർ ഡാനിയേൽ 8:16; 9:21; ലൂക്കോസ് 1:19, 26; എബ്രായർ 1:14
 • ബാബിലോൺ = വിശ്വാസത്യാഗം / ആശയക്കുഴപ്പം / കലാപം Gen. 10:8-10; 11:6-9; വെളി. 18:2, 3; 17:1-5
 • അടയാളം = അംഗീകാരത്തിന്റെയോ വിസമ്മതത്തിന്റെയോ അടയാളം അല്ലെങ്കിൽ മുദ്ര യെഹെസ്കേൽ 9:4; റോമർ 4:11; വെളിപ്പാട് 13:17; 14:9-11; 7:2, 3
 • മുദ്ര = അംഗീകാരത്തിന്റെയോ വിസമ്മതത്തിന്റെയോ അടയാളം അല്ലെങ്കിൽ അടയാളം റോമർ 4:11; വെളിപ്പാട് 7:2, 3
 • വെള്ള വസ്ത്രം=വിജയം/നീതി വെളിപാട് 19:8; 3:5; 7:14
 • പാത്രം=വ്യക്തി ,യിരെമ്യാവ് 18:1-4, 2 കൊരിന്ത്യർ 4:7
 • സമയം = 360 ദിവസം ഡാനിയൽ 4:16, 23, 25, 32; 7:25; ദാനിയേൽ 11:13
 • സമയങ്ങൾ = 720 ദിവസങ്ങൾ ദാനിയേൽ 7:25, വെളിപാട് 12:6,14, 13:5
 • ദിവസം = അക്ഷര വർഷം യെഹെസ്കേൽ 4:6; സംഖ്യകൾ 14:34
 • കാഹളം = ദൈവത്തിന്റെ സമീപനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉച്ചത്തിലുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് പുറപ്പാട് 19:16-17, ജോഷ്വ 6:4-5.
 • കപ്പലുകൾ= വാണിജ്യം, വ്യാപാരം, സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 107:23, സദൃശവാക്യങ്ങൾ 31:14, യെശയ്യാവ് 60:9

പ്രവർത്തനങ്ങൾ, നടപടികൾ , ശാരീരിക അവസ്ഥകൾ

 • സൗഖ്യമാക്കൽ = രക്ഷ ലൂക്കോസ് 5:23-24
 • കുഷ്ഠം / രോഗം = പാപം ലൂക്കോസ് 5:23-24
 • ക്ഷാമം = സത്യത്തിന്റെ മരണം ആമോസ് 8:11

ആളുകളും ശരീരഭാഗങ്ങളും

 • പരിശുദ്ധമായ സ്ത്രീ, = യഥാർത്ഥ സഭ യിരെമ്യാവ്‌ 6:2; 2 കൊരിന്ത്യർ 11:2; എഫെസ്യർ 5:23-27
 • സ്ത്രീ, അഴിമതി = വിശ്വാസത്യാഗി സഭ – യെഹെസ്കേൽ 16:15-58; 23:2-21; ഹോസ്. 2:5; 3:1; വെളി. 14:4
 • കള്ളൻ = പെട്ടെന്നുള്ള യേശുവിന്റെ വരവ് 1 തെസ്സലൊനീക്യർ 5:2-4; 2 പത്രോസ് 3:10
 • കൈ = പ്രവൃത്തികൾ / നടപടി / ജോലി സഭാപ്രസംഗി 9:10, യെശയ്യാവ് 59:6
 • നെറ്റി = മനസ്സ് ആവർത്തനം 6:6-8, റോമർ 7:25; യെഹെസ്‌കേൽ 3:8, 9
 • പാദങ്ങൾ = നിങ്ങളുടെ നടത്തം / ദിശ ഉല്പത്തി 19:2, സങ്കീർത്തനം 119:105
 • കണ്ണുകൾ = ആത്മീയ വിവേചനം മത്തായി 13:10-17, 1 യോഹന്നാൻ 2:11
 • തൊലി = ക്രിസ്തുവിന്റെ നീതി പുറപ്പാട് 12:5, 1 പത്രോസ് 1:19, യെശയ്യാവ് 1:4-6
 • വേശ്യ = വിശ്വാസത്യാഗി സഭ/മതം യെശയ്യാവ് 1:21-27; യിരെമ്യാവ് 3:1-3; 6-9
  തലവന്മാർ = പ്രധാന ശക്തികൾ/ഭരണാധികാരികൾ/സർക്കാരുകൾ വെളിപാട് 17:3, 9, 10.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment