എന്തുകൊണ്ടാണ് ജീവിതം ഇത്ര സങ്കീർണ്ണമായത്?

Author: BibleAsk Malayalam


ജീവിതം വളരെ കുഴക്കുന്നതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയേക്കാം, എന്തുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ലളിതമല്ലെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചേക്കാം. എന്നാൽ ഇതെല്ലാം പാപം നിമിത്തമാണ്. പക്ഷെ സന്തോഷവാർത്ത എന്തെന്നാൽ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ദൈവത്തിന് വ്യക്തമായ ഒരു പദ്ധതിയുണ്ട്, അത് നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനവും ക്രമവും കൊണ്ടുവരും (ജറെമിയാസ് 29:11). കർത്താവ് നിങ്ങളെ വളരെയധികം സ്നേഹിക്കുന്നു. നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ അവൻ തന്റെ ഏക പുത്രനെ നൽകി (യോഹന്നാൻ 3:16) അവന്റെ നന്മ നിങ്ങൾക്കായി വെളിപ്പെടുത്താൻ അവൻ വളരെ ഉത്സുകനാണ്.

അതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ യേശുവിന്റെ കാൽക്കൽ വയ്ക്കുക, കാരണം അവൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്തു, “അദ്ധ്വാനിക്കുന്നവരും ഭാരം വഹിക്കുന്നവരുമായ നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്റെ അടുക്കൽ വരുവിൻ, ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കാം” (മത്തായി 11:28). അവൻ നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുക “ദൈവം നമുക്കു അനുകൂലം എങ്കിൽ നമുക്കു പ്രതികൂലം ആർ? സ്വന്തപുത്രനെ ആദരിക്കാതെ നമുക്കു എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഏല്പിച്ചുതന്നവൻ അവനോടുകൂടെ സകലവും നമുക്കു നല്കാതിരിക്കുമോ?” (റോമർ 8:31-34).

നിങ്ങൾ ആശങ്കയുള്ളവരാണെങ്കിൽ , കർത്താവിനെ വിളിക്കുക, അവൻ നിങ്ങൾക്ക് ജ്ഞാനം നൽകും (യാക്കോബ് 1:5). കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ പാതയിൽ വെളിച്ചം വീശുകയും എന്തുചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുകയും ചെയ്യും. ബൈബിൾ പറയുന്നു: “യഹോവ എന്റെ വെളിച്ചവും എന്റെ രക്ഷയും ആകുന്നു; ഞാൻ ആരെ ഭയപ്പെടും? യഹോവ എന്റെ ജീവന്റെ ബലം; ഞാൻ ആരെ പേടിക്കും?” (സങ്കീർത്തനം 27:1).

നിങ്ങൾ സങ്കീർണതകളോട് മല്ലിടുമ്പോൾ, നിങ്ങൾക്ക് സഹിക്കാവുന്നതിലും മീതെ പരീക്ഷിക്കപ്പെടാൻ കർത്താവ് നിങ്ങളെ അനുവദിക്കില്ല. “മനുഷ്യർക്കു നടപ്പല്ലാത്ത പരീക്ഷ നിങ്ങൾക്കു നേരിട്ടിട്ടില്ല; ദൈവം വിശ്വസ്തൻ; നിങ്ങൾക്കു കഴിയുന്നതിന്നു മീതെ പരീക്ഷ നേരിടുവാൻ സമ്മതിക്കാതെ നിങ്ങൾക്കു സഹിപ്പാൻ കഴിയേണ്ടതിന്നു പരീക്ഷയോടുകൂടെ അവൻ പോക്കുവഴിയും ഉണ്ടാക്കും” (1 കൊരിന്ത്യർ 10:13).

ജീവിതം വളരെ കുഴഞ്ഞുമറിഞ്ഞതായ വാഗ്ദാനമായി തോന്നുമ്പോൾ അവൻ നിങ്ങളെ അവന്റെ സാന്നിധ്യത്താൽ അനുഗ്രഹിക്കും, “ഞാൻ നിന്നെ ഒരുനാളും കൈ വിടുകയില്ല, ഉപേക്ഷിക്കയുമില്ല” എന്നു അവൻ തന്നെ അരുളിച്ചെയ്തിരിക്കുന്നുവല്ലോ. ആകയാൽ “കർത്താവു എനിക്കു തുണ; ഞാൻ പേടിക്കയില്ല; മനുഷ്യൻ എന്നോടു എന്തു ചെയ്യും” എന്നു നമുക്കു ധൈര്യത്തോടെ പറയാം” (എബ്രായർ 13:5-6).

അവന്റെ വചന പഠനത്തിലൂടെയും പ്രാർത്ഥനയിലൂടെയും ദിവസവും അവനിൽ വസിക്കുക മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്. പോഷണം ലഭിക്കാൻ മരത്തടിയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ശാഖ പോലെ, “എന്നെ ശക്തനാക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിലൂടെ എനിക്ക് എല്ലാം ചെയ്യാൻ കഴിയും” (ഫിലിപ്പിയർ 4:13) എന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്ന ജ്ഞാനവും പിന്തുണയും ശക്തിയും ലഭിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെത്തന്നെ ക്രിസ്തുവിനോട് ബന്ധിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. . ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾ അവനിൽ വസിച്ചാൽ, ജീവിതം ഇനി സങ്കീർണ്ണമല്ല, ലളിതവും എളുപ്പവുമായിരിക്കും.

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment