എന്തുകൊണ്ടാണ് ചില സഭകൾ ചാട്ടവും ഉച്ചത്തിലുള്ള സംഗീതവും അനുവദിക്കാത്തത്?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


സംഗീതവും പള്ളിയും

“എല്ലാം മാന്യമായും ക്രമമായും നടക്കട്ടെ” (1 കൊരിന്ത്യർ 14:40).

സഭകളിലെ ശരിയായ രീതികളെക്കുറിച്ചും
ആരാധനാരീതികളെക്കുറിച്ചും ചാട്ടവും ഉച്ചത്തിലുള്ള സംഗീതവും അനുവദനീയമാണോയെന്നും ചിലർ ആശ്ചര്യപ്പെടുന്നു. ദൈവത്തോടുള്ള ബഹുമാനവും നല്ല അടിസ്ഥാന ബോധവും ഉള്ളവർ അസംബന്ധമായ ആരാധന നടത്താൻ ആരാധകരെ അനുവദിക്കില്ല. പ്രാർഥനയും പ്രസംഗവും ആലാപനവും സ്രഷ്ടാവായി മാറുന്ന വിധത്തിലായിരിക്കണം.

ഉച്ചത്തിലുള്ള സംഗീതവും ലൗകികതയും ആരാധനയുടെ ഭാഗമാകരുത്. “കർത്താവ് തന്റെ വിശുദ്ധ ആലയത്തിൽ ഉണ്ട്. ഭൂമി മുഴുവൻ അവന്റെ മുമ്പിൽ മൗനമായിരിക്കട്ടെ” (ഹബക്കൂക്ക് 2:20). ബഹുമാനവും ആദരവും ദൈവസഭയിലെ ആരാധകരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ വഴികാട്ടിയായിരിക്കണം.

ചിലർ പറയുന്നു, “ദാവീദ് കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ പൂർണ്ണ ശക്തിയോടെ നൃത്തം ചെയ്തു” (2 സാമുവൽ 6:14), അതിനാൽ പള്ളിയിൽ നൃത്തവും ചാട്ടവും അനുവദനീയമാണ്. എന്നാൽ ദാവീദിന്റെ നൃത്തമോ ചാട്ടമോ വിശുദ്ധ സന്തോഷത്തിന്റെ ഒരു പ്രവൃത്തിയായിരുന്നു. ദാവീദിന്റെ നൃത്തത്തിൽ ദൈവത്തെ അപമാനിക്കുന്ന യാതൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അസംബന്ധമായ നൃത്തം ആരെയും ദൈവത്തോട് അടുപ്പിക്കുന്നില്ല, ശുദ്ധമായ ചിന്തകളെയോ നീതിനിഷ്ഠമായ ജീവിതത്തെയോ അത് പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നില്ല. കൂടാതെ, ദാവീദ് ആലയത്തിൽ നൃത്തം ചെയ്തില്ല, മറിച്ച് ഉടമ്പടിയുടെ പെട്ടകത്തിന് മുമ്പായി റോഡിലൂടെ നടന്നു.

ആവേശത്തിന്റെ ബാഹ്യപ്രകടനം അനാവശ്യമാണ്, കാരണം കർത്താവ് നോക്കുന്നത് ബാഹ്യ പ്രകടനത്തിലും കഴിവിന്റെ പ്രകടനത്തിലുമല്ല, മറിച്ച് പ്രാർത്ഥനയിലും സ്തുതിയിലും പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന അവനോടുള്ള ആത്മാർത്ഥവും സ്നേഹപൂർവവുമായ ഭക്തിയാണ്. “ദൈവം ആത്മാവാണ്, അവനെ ആരാധിക്കുന്നവർ ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും ആരാധിക്കണം” (യോഹന്നാൻ 4:24). സർവ്വശക്തൻ മനുഷ്യരുടെ അതേ പരിമിതികൾക്ക് വിധേയനല്ല, അതിനാൽ മനുഷ്യർ അവനെ ആരാധിക്കുന്ന ഹൃദയത്തിന്റെ ആത്മാവിനോടൊപ്പം ഉള്ളതുപോലെ ദൃശ്യമായ ആരാധനാ ക്രമങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവൻ അത്ര ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്നില്ല.. (യോഹന്നാൻ 4:22).

സ്തുതി നിറഞ്ഞ ഹൃദയം സംഗീതത്തിൽ ആവിഷ്കരിക്കണം, കൂടാതെ “സകലജാതികളുമായുള്ളോരേ, കൈകൊട്ടുവിൻ;
ജയഘോഷത്തോടെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ആർക്കുവിൻ” (സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 47:1). എന്തെന്നാൽ, കർത്താവ് “യിസ്രായേലിന്റെ സ്തുതികളിന്മേൽ വസിക്കുന്നവനേ, നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നുവല്ലോ” (സങ്കീർത്തനം 22:3). എന്നാൽ മാന്യതയും ആദരവും വഴികാട്ടിയാകണം; പ്രവൃത്തികൾ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തെയും വല്ലഭാത്വത്തെയും കുറിച്ചുള്ള യഥാർത്ഥ ബോധത്താൽ പ്രചോദിപ്പിക്കപ്പെടണം, അല്ലാതെ സ്വാഭാവിക ഹൃദയത്തിന്റെ പ്രേരണകളോടുള്ള പ്രതികരണമല്ല. ലോകം പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന കാർണൽ സംഗീതം ദൈവ സുശ്രുഷയുടെ ഭാഗമാകരുത്. വിശുദ്ധനും അവിശുദ്ധനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം (ലേവ്യപുസ്തകം 10:10).

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.