എന്തുകൊണ്ടാണ് ചിലർ ‘പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തെ’ ‘മറിയം’ എന്ന് മാത്രം വിളിക്കുന്നത്?

Author: BibleAsk Malayalam


യേശുവിന്റെ അമ്മ മറിയം

യേശുവിന്റെ അമ്മയായ മറിയ തീർച്ചയായും ഒരു “അനുഗൃഹീതസ്ത്രീയാണ്, രക്ഷകൻ വരുന്ന പാത്രമാകാൻ പോകുകയാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ കർത്താവിന്റെ ദൂതൻ അവളെ അഭിവാദ്യം ചെയ്തത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു. അവൾ മിശിഹായുടെ അമ്മയാകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന അവളുടെ വിശ്വാസത്തെ ദൂതൻ അഭിനന്ദിച്ചു: “വിശ്വസിച്ചവൾ ഭാഗ്യവതി, കാരണം കർത്താവിൽ നിന്ന് അവളോട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിവൃത്തിയാകും” (ലൂക്കാ 1:45).

ജോസഫ് “അവളെ അറിഞ്ഞു”

കന്യക” എന്ന വാക്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, യേശു ജനിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് മറിയ തീർച്ചയായും കന്യകയായിരുന്നുവെന്ന് ബൈബിൾ നമ്മോട് പറയുന്നു. എന്നാൽ പിന്നീട് അവൾ കന്യകയായി തുടർന്നില്ല. മത്തായി 1:25-ൽ നാം വായിക്കുന്നു, “അവൾ തന്റെ ആദ്യജാതനായ മകനെ പ്രസവിക്കുന്നതുവരെ (ജോസഫ്) അവളെ അറിഞ്ഞില്ല; അവൻ അവന് യേശു എന്നു പേരിട്ടു.” മറിയ യേശുവിനെ പ്രസവിക്കുന്നത് വരെ യോസേഫ് അവളുമായി ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നില്ല എന്ന് ഈ വാക്യം പറയുന്നു.

പ്രസവശേഷം അവൾക്ക് കന്യകയായി തുടരാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല എന്നതാണ് വസ്തുത. കൂടാതെ, യേശുവിന് സഹോദരങ്ങളും സഹോദരിമാരും ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു: “ഇവൻ ആശാരിയുടെ മകനല്ലേ? അവന്റെ അമ്മയെ മേരി എന്നു വിളിക്കുന്നില്ലയോ? അവന്റെ സഹോദരന്മാർ, യാക്കോബ്, യോസെ, ശിമോൻ, യൂദാ ? അവന്റെ സഹോദരിമാരേ, അവരെല്ലാം നമ്മുടെ കൂടെയല്ലേ? ഈ മനുഷ്യന് ഇതെല്ലാം എവിടെനിന്നാണ്” (മത്തായി 13:55, 56).

ശാശ്വത കന്യകാത്വം – കത്തോലിക്കാ സിദ്ധാന്തം

കത്തോലിക്കാ സഭ മറിയത്തിന്റെ ശാശ്വത കന്യകാത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സിദ്ധാന്തം പഠിപ്പിക്കുന്നു, അതായത് യേശുവിന്റെ അമ്മ തന്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കന്യകയായി തുടർന്നു എന്നാണ്. കത്തോലിക്കർ മറിയത്തെ “ദൈവത്തിന്റെ മാതാവ്”, “സ്വർഗ്ഗരാജ്ഞി” എന്നിങ്ങനെ കണക്കാക്കുന്നു. ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് അവളുടെ ഉയർന്ന സ്ഥാനത്തിന് അനുയോജ്യമല്ലെന്നും അവർ പഠിപ്പിക്കുന്നു.

എന്നാൽ ദൈവം വിവാഹബന്ധത്തെ അനുഗ്രഹിച്ചെന്നും ഏദൻതോട്ടത്തിൽ (പാപത്തിന് മുമ്പ്) ആദാമിനോടും ഹവ്വയോടും “സന്താനപുഷ്ടിയുള്ളവരായി പെരുകി ഭൂമിയെ നിറയ്ക്കാൻ” (ഉല്പത്തി 1:28) ആജ്ഞാപിച്ചതായി ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു. അതിനാൽ, ദാമ്പത്യത്തിലെ ലൈംഗിക ബന്ധം പാപമല്ല. “വിവാഹം എല്ലാവർക്കും മാന്യവും കിടക്ക നിർമ്മലവും ആയിരിക്കട്ടെ” (എബ്രായർ 13:4).

മറിയം സർവ്വശക്തനായ ദൈവത്തിന്റെ അമ്മയായിരുന്നില്ല, കാരണം അവൾ ഒരു മനുഷ്യസ്ത്രീ മാത്രമാണ്. അവൾ ജഡത്തിൽ യേശുവിന്റെ അമ്മയായിരുന്നു. ഒരു സൃഷ്ടിയെന്ന നിലയിൽ, മറിയത്തിന് സ്രഷ്ടാവായ ദൈവത്തിന്റെ അമ്മയാകാൻ കഴിയില്ല. ഇത് ദൈവനിന്ദയാണ്.

ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കൽ

അതിനാൽ, ബൈബിൾ അനുസരിച്ച്, “അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവൾ” എന്ന വാക്ക് മറിയയുടെ ബൈബിളിലെ ശരിയായ തലക്കെട്ടാണ്, അതേസമയം “കന്യക” എന്ന വാക്ക് യേശുവിന്റെ ജനനത്തിനുശേഷം അവൾക്ക് ശരിയായ തലക്കെട്ടല്ല. ക്രിസ്ത്യാനികൾ പലപ്പോഴും അപ്പോസ്തലന്മാരെയും പ്രവാചകന്മാരെയും അവരുടെ പേരുകൾക്ക് മുമ്പായി ഒരു തലക്കെട്ട് ചേർക്കുന്നതിനുപകരം അവരുടെ പേരിലാണ് വിളിക്കുന്നത്. പദപ്രയോഗമിതത്വത്തിനുവേണ്ടി തലക്കെട്ടുകൾ ഒഴിവാക്കാറുണ്ട്. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സ്രഷ്ടാവായ “ദൈവം”, “യേശു” എന്നിവയ്‌ക്കൊപ്പം, തിരുവെഴുത്തുകൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ഇതെ കാരണത്താൽ അവരുടെ പേരുകൾക്ക് മുമ്പായി സ്ഥാനനാമം ചേർക്കുന്നില്ല.

കർത്താവിനോടുള്ള ആദരവും സ്നേഹവും കാണിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം അവന്റെ പാതയിൽ നടക്കുക എന്നതാണ്. യേശു പറഞ്ഞു, “നിങ്ങൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എന്റെ കൽപ്പനകൾ പാലിക്കുക” (യോഹന്നാൻ 14:15). സീനായിൽ (മത്തായി 5:17-19) നൽകിയ ധാർമ്മിക കൽപ്പനകളെ കർത്താവ് അംഗീകരിക്കുകയും അവയെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു (യെശയ്യാവ് 42:21). പുതിയ കൽപ്പന “ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളും തമ്മിൽ തമ്മിൽ സ്നേഹിക്കേണം എന്നു തന്നേ.” (യോഹന്നാൻ 13:34) ഇതുപോലെയുള്ള സ്വന്തം കൽപ്പനകൾ അവൻ നൽകി, സ്നേഹവാനായ ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന പത്ത് കൽപ്പനകൾക്ക് പകരം വയ്ക്കാനല്ല, മറിച്ച് അവയുടെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം വെളിപ്പെടുത്താനും അവയുടെ തത്വങ്ങൾ എങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ പ്രയോഗിക്കണമെന്ന് കാണിക്കാനുമാണ്.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment