എന്തുകൊണ്ടാണ് കാലേബ് ദൈവത്തിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ പ്രീതി കണ്ടെത്തിയത്?

This post is also available in: English (ഇംഗ്ലീഷ്) العربية (അറബിക്) हिन्दी (ഹിന്ദി)

ദൈവം ഇസ്രായേല്യരെ ഈജിപ്ഷ്യൻ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ച ശേഷം, കനാൻ ദേശത്തെ അവകാശമായി കൈവശമാക്കാൻ അവൻ അവരെ ശക്തമായ കൈകൊണ്ട് നടത്തി (പുറപ്പാട് 3:8, 17). അവർ കനാൻ അതിർത്തിയിൽ എത്തിയപ്പോൾ മോശെ പന്ത്രണ്ടുപേരെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ദേശം ഒറ്റുനോക്കാൻ അയച്ചു. യഹൂദാ ഗോത്രത്തിൽ നിന്നുള്ള പന്ത്രണ്ടുപേരിൽ ഒരാളായിരുന്നു കാലേബ്.

ഈ ആളുകൾ ദേശം പരിശോധിച്ച് ഇനിപ്പറയുന്ന റിപ്പോർട്ടുമായി മടങ്ങിവന്നു: “അവർ അവനോടു വിവരിച്ചു പറഞ്ഞതെന്തെന്നാൽ: നീ ഞങ്ങളെ അയച്ച ദേശത്തേക്കു ഞങ്ങൾ പോയി; അതു പാലും തേനും ഒഴുകുന്ന ദേശം തന്നേ; അതിലെ ഫലങ്ങൾ ഇതാ. എങ്കിലും ദേശത്തു പാർക്കുന്ന ജനങ്ങൾ ബലവാന്മാരും പട്ടണങ്ങൾ ഏറ്റവും ഉറപ്പും വലിപ്പവും ഉള്ളവയും ആകുന്നു. ഞങ്ങൾ അനാക്കിന്റെ പുത്രന്മാരെയും അവിടെ കണ്ടു” (സംഖ്യ 13:27-28). കാലേബും ജോഷ്വയും ഉടൻ തന്നെ മോശെയുടെ മുമ്പാകെ ആളുകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു, “നമുക്ക് ഉടൻ പോയി കൈവശമാക്കാം, കാരണം നമുക്ക് അതിനെ മറികടക്കാൻ കഴിയും” (സംഖ്യ 13:30). എന്നാൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതിനുപകരം, മറ്റ് പത്ത് ഒറ്റുകാരുടെ നിഷേധാത്മകമായ റിപ്പോർട്ട് ആളുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചു, നിവാസികളെ ഭയപ്പെട്ടു, കർത്താവ് അവരെ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ചതെങ്ങനെയെന്ന് ആ രാത്രി മറന്ന് ശബ്ദമുയർത്തി കരഞ്ഞു. മോശയ്‌ക്കും അഹരോനും എതിരെ അവർ പരാതി പറഞ്ഞു: “ഞങ്ങൾ ഈജിപ്‌ത്‌ ദേശത്തുവെച്ച്‌ മരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ! അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ മരുഭൂമിയിൽ മരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ! നമ്മുടെ ഭാര്യമാരും മക്കളും ഇരകളാകേണ്ടതിന്നു വാളാൽ വീഴേണ്ടതിന്നു യഹോവ നമ്മെ ഈ ദേശത്തേക്കു കൊണ്ടുവന്നതെന്തിന്? ഞങ്ങൾ ഈജിപ്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുന്നതല്ലേ നല്ലത്?” അതുകൊണ്ട് അവർ പരസ്പരം പറഞ്ഞു, “നമുക്ക് ഒരു നേതാവിനെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഈജിപ്തിലേക്ക് മടങ്ങാം (സംഖ്യ 14:2-4).

ആ സമയത്ത്, ജോഷ്വയും കാലേബും തങ്ങളുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ കീറി ഇസ്രായേൽ സഭയെ മുഴുവനും പറഞ്ഞു: “ദേശത്തെ ഒറ്റുനോക്കിയവരിൽ നൂന്റെ മകൻ യോശുവയും യെഫുന്നയുടെ മകൻ കാലേബും വസ്ത്രം കീറി, യിസ്രായേൽമക്കളുടെ സർവ്വസഭയോടും പറഞ്ഞതു എന്തെന്നാൽ: ഞങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ചു ഒറ്റു നോക്കിയ ദേശം എത്രയും നല്ലദേശം ആകുന്നു. യഹോവ നമ്മിൽ പ്രസാദിക്കുന്നു എങ്കിൽ അവൻ നമ്മെ പാലും തേനും ഒഴുകുന്ന ആ ദേശത്തേക്കു കൊണ്ടുചെന്നു നമുക്കു അതു തരും. യഹോവയോടു നിങ്ങൾ മത്സരിക്കമാത്രം അരുതു; ആ ദേശത്തിലെ ജനത്തെ ഭയപ്പെടരുതു; അവർ നമുക്കു ഇരയാകുന്നു; അവരുടെ ശരണം പോയ്പോയിരിക്കുന്നു; നമ്മോടുകൂടെ യഹോവ ഉള്ളതുകൊണ്ടു അവരെ ഭയപ്പെടരുതു” (സംഖ്യാപുസ്തകം 14:6-9). എന്നാൽ ആളുകൾ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കാൻ വിസമ്മതിക്കുകയും അവരുടെ നല്ല റിപ്പോർട്ടിന്റെ പേരിൽ കാലേബിനെയും ജോഷ്വയെയും കല്ലെറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു (സംഖ്യ 14:6-10).

എന്നാൽ ദൈവം മോശയോട് പറഞ്ഞു: “എന്റെ ദാസനായ കാലേബിന് വ്യത്യസ്തമായ ആത്മാവുണ്ട്, പൂർണ്ണഹൃദയത്തോടെ എന്നെ അനുഗമിക്കുന്നു” കൂടാതെ ചാരനായി താൻ കണ്ട ഭൂമി മുഴുവൻ സ്വന്തമാക്കുമെന്ന് കാലേബിന് വാഗ്ദാനം നൽകി (സംഖ്യ 14:11-24). അവിശ്വസിച്ചവർക്കെതിരെ കർത്താവ് ഒരു വാചകം പറഞ്ഞു: “കാരണം, ഈജിപ്തിലും മരുഭൂമിയിലും ഞാൻ ചെയ്ത എന്റെ മഹത്വവും അടയാളങ്ങളും കണ്ട ഈ മനുഷ്യരെല്ലാം ഇപ്പോൾ പത്ത് തവണ എന്നെ പരീക്ഷിച്ചു, ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. എന്റെ ശബ്ദം, ഞാൻ അവരുടെ പിതാക്കന്മാരോട് സത്യം ചെയ്ത ദേശം അവർ കാണുകയില്ല, എന്നെ നിരസിച്ചവരിൽ ആരും കാണുകയില്ല” (വാക്യം 22-23). കർത്താവ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു: “നിങ്ങളുടെ വാസസ്ഥലം സ്ഥാപിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ഉയർത്തിയ കൈകൊണ്ട് സത്യം ചെയ്ത ദേശത്തേക്ക് നിങ്ങളിൽ ആരും പ്രവേശിക്കുകയില്ല, ജെഫുന്നയുടെ മകൻ കാലേബും നൂന്റെ മകൻ ജോഷ്വയും അല്ലാതെ” (വാക്യം . 29-30).

കർത്താവിന്റെ വാക്ക് സംഭവിച്ചു. നാല്പതു വർഷത്തിനുശേഷം, പുറപ്പാടിൽ കുറഞ്ഞത് 20 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ഈജിപ്ത് വിട്ടുപോയ എല്ലാ സഭകളിൽ നിന്നും, ജോഷ്വയ്ക്കും കാലേബിനും മാത്രമേ വാഗ്ദത്ത ദേശത്ത് പ്രവേശിക്കാനും അവകാശമാക്കാനും അനുവാദം ലഭിച്ചത്. ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം മരുഭൂമിയിൽവെച്ചു നശിച്ചു; അവരുടെ മക്കൾ ദേശത്തു പ്രവേശിച്ചു.

ദേശത്ത് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ കാലേബിന് 85 വയസ്സായിരുന്നു, അവർ ഈജിപ്ത് വിട്ടുപോകുമ്പോൾ അവൻ കർത്താവിൽ ശക്തനായിരുന്നു (യോശുവ 15:13-14). ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദാനമനുസരിച്ച്, അവൻ ഹെബ്രോൻ ദേശം തന്റെ അവകാശമായി എടുത്തു. ഹെബ്രോണിൽ നിന്ന് അനാക്കിന്റെ പുത്രന്മാരായ ഷെഷായി, അഹിമാൻ, തൽമായി എന്നീ മൂന്ന് അനാക്യരെ കാലേബ് പുറത്താക്കി, പിന്നീട് അവൻ ദെബീറിലെ ജനങ്ങൾക്കെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്തു (ജോഷ്വ 15:13-15). കാലേബ് കർത്താവിൽ വിശ്വസിച്ചു, അവന്റെ വിശ്വാസത്തിന് പ്രതിഫലം ലഭിച്ചു, അങ്ങനെയാണ് അവൻ ദൈവത്തിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ പ്രീതി കണ്ടെത്തിയത്. തന്റെ വിശ്വാസികളായ മക്കൾക്കുവേണ്ടി കർത്താവ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒരു സാക്ഷ്യമായി അവന്റെ കഥ നിലകൊള്ളുന്നു.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

This post is also available in: English (ഇംഗ്ലീഷ്) العربية (അറബിക്) हिन्दी (ഹിന്ദി)

More answers: