എന്തുകൊണ്ടാണ് കാലേബ് ദൈവത്തിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ പ്രീതി കണ്ടെത്തിയത്?

Author: BibleAsk Malayalam


ദൈവം ഇസ്രായേല്യരെ ഈജിപ്ഷ്യൻ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ച ശേഷം, കനാൻ ദേശത്തെ അവകാശമായി കൈവശമാക്കാൻ അവൻ അവരെ ശക്തമായ കൈകൊണ്ട് നടത്തി (പുറപ്പാട് 3:8, 17). അവർ കനാൻ അതിർത്തിയിൽ എത്തിയപ്പോൾ മോശെ പന്ത്രണ്ടുപേരെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ദേശം ഒറ്റുനോക്കാൻ അയച്ചു. യഹൂദാ ഗോത്രത്തിൽ നിന്നുള്ള പന്ത്രണ്ടുപേരിൽ ഒരാളായിരുന്നു കാലേബ്.

ഈ ആളുകൾ ദേശം പരിശോധിച്ച് ഇനിപ്പറയുന്ന റിപ്പോർട്ടുമായി മടങ്ങിവന്നു: “അവർ അവനോടു വിവരിച്ചു പറഞ്ഞതെന്തെന്നാൽ: നീ ഞങ്ങളെ അയച്ച ദേശത്തേക്കു ഞങ്ങൾ പോയി; അതു പാലും തേനും ഒഴുകുന്ന ദേശം തന്നേ; അതിലെ ഫലങ്ങൾ ഇതാ. എങ്കിലും ദേശത്തു പാർക്കുന്ന ജനങ്ങൾ ബലവാന്മാരും പട്ടണങ്ങൾ ഏറ്റവും ഉറപ്പും വലിപ്പവും ഉള്ളവയും ആകുന്നു. ഞങ്ങൾ അനാക്കിന്റെ പുത്രന്മാരെയും അവിടെ കണ്ടു” (സംഖ്യ 13:27-28). കാലേബും ജോഷ്വയും ഉടൻ തന്നെ മോശെയുടെ മുമ്പാകെ ആളുകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു, “നമുക്ക് ഉടൻ പോയി കൈവശമാക്കാം, കാരണം നമുക്ക് അതിനെ മറികടക്കാൻ കഴിയും” (സംഖ്യ 13:30). എന്നാൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതിനുപകരം, മറ്റ് പത്ത് ഒറ്റുകാരുടെ നിഷേധാത്മകമായ റിപ്പോർട്ട് ആളുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചു, നിവാസികളെ ഭയപ്പെട്ടു, കർത്താവ് അവരെ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ചതെങ്ങനെയെന്ന് ആ രാത്രി മറന്ന് ശബ്ദമുയർത്തി കരഞ്ഞു. മോശയ്‌ക്കും അഹരോനും എതിരെ അവർ പരാതി പറഞ്ഞു: “ഞങ്ങൾ ഈജിപ്‌ത്‌ ദേശത്തുവെച്ച്‌ മരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ! അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ മരുഭൂമിയിൽ മരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ! നമ്മുടെ ഭാര്യമാരും മക്കളും ഇരകളാകേണ്ടതിന്നു വാളാൽ വീഴേണ്ടതിന്നു യഹോവ നമ്മെ ഈ ദേശത്തേക്കു കൊണ്ടുവന്നതെന്തിന്? ഞങ്ങൾ ഈജിപ്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുന്നതല്ലേ നല്ലത്?” അതുകൊണ്ട് അവർ പരസ്പരം പറഞ്ഞു, “നമുക്ക് ഒരു നേതാവിനെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഈജിപ്തിലേക്ക് മടങ്ങാം (സംഖ്യ 14:2-4).

ആ സമയത്ത്, ജോഷ്വയും കാലേബും തങ്ങളുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ കീറി ഇസ്രായേൽ സഭയെ മുഴുവനും പറഞ്ഞു: “ദേശത്തെ ഒറ്റുനോക്കിയവരിൽ നൂന്റെ മകൻ യോശുവയും യെഫുന്നയുടെ മകൻ കാലേബും വസ്ത്രം കീറി, യിസ്രായേൽമക്കളുടെ സർവ്വസഭയോടും പറഞ്ഞതു എന്തെന്നാൽ: ഞങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ചു ഒറ്റു നോക്കിയ ദേശം എത്രയും നല്ലദേശം ആകുന്നു. യഹോവ നമ്മിൽ പ്രസാദിക്കുന്നു എങ്കിൽ അവൻ നമ്മെ പാലും തേനും ഒഴുകുന്ന ആ ദേശത്തേക്കു കൊണ്ടുചെന്നു നമുക്കു അതു തരും. യഹോവയോടു നിങ്ങൾ മത്സരിക്കമാത്രം അരുതു; ആ ദേശത്തിലെ ജനത്തെ ഭയപ്പെടരുതു; അവർ നമുക്കു ഇരയാകുന്നു; അവരുടെ ശരണം പോയ്പോയിരിക്കുന്നു; നമ്മോടുകൂടെ യഹോവ ഉള്ളതുകൊണ്ടു അവരെ ഭയപ്പെടരുതു” (സംഖ്യാപുസ്തകം 14:6-9). എന്നാൽ ആളുകൾ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കാൻ വിസമ്മതിക്കുകയും അവരുടെ നല്ല റിപ്പോർട്ടിന്റെ പേരിൽ കാലേബിനെയും ജോഷ്വയെയും കല്ലെറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു (സംഖ്യ 14:6-10).

എന്നാൽ ദൈവം മോശയോട് പറഞ്ഞു: “എന്റെ ദാസനായ കാലേബിന് വ്യത്യസ്തമായ ആത്മാവുണ്ട്, പൂർണ്ണഹൃദയത്തോടെ എന്നെ അനുഗമിക്കുന്നു” കൂടാതെ ചാരനായി താൻ കണ്ട ഭൂമി മുഴുവൻ സ്വന്തമാക്കുമെന്ന് കാലേബിന് വാഗ്ദാനം നൽകി (സംഖ്യ 14:11-24). അവിശ്വസിച്ചവർക്കെതിരെ കർത്താവ് ഒരു വാചകം പറഞ്ഞു: “കാരണം, ഈജിപ്തിലും മരുഭൂമിയിലും ഞാൻ ചെയ്ത എന്റെ മഹത്വവും അടയാളങ്ങളും കണ്ട ഈ മനുഷ്യരെല്ലാം ഇപ്പോൾ പത്ത് തവണ എന്നെ പരീക്ഷിച്ചു, ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. എന്റെ ശബ്ദം, ഞാൻ അവരുടെ പിതാക്കന്മാരോട് സത്യം ചെയ്ത ദേശം അവർ കാണുകയില്ല, എന്നെ നിരസിച്ചവരിൽ ആരും കാണുകയില്ല” (വാക്യം 22-23). കർത്താവ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു: “നിങ്ങളുടെ വാസസ്ഥലം സ്ഥാപിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ഉയർത്തിയ കൈകൊണ്ട് സത്യം ചെയ്ത ദേശത്തേക്ക് നിങ്ങളിൽ ആരും പ്രവേശിക്കുകയില്ല, ജെഫുന്നയുടെ മകൻ കാലേബും നൂന്റെ മകൻ ജോഷ്വയും അല്ലാതെ” (വാക്യം . 29-30).

കർത്താവിന്റെ വാക്ക് സംഭവിച്ചു. നാല്പതു വർഷത്തിനുശേഷം, പുറപ്പാടിൽ കുറഞ്ഞത് 20 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ഈജിപ്ത് വിട്ടുപോയ എല്ലാ സഭകളിൽ നിന്നും, ജോഷ്വയ്ക്കും കാലേബിനും മാത്രമേ വാഗ്ദത്ത ദേശത്ത് പ്രവേശിക്കാനും അവകാശമാക്കാനും അനുവാദം ലഭിച്ചത്. ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം മരുഭൂമിയിൽവെച്ചു നശിച്ചു; അവരുടെ മക്കൾ ദേശത്തു പ്രവേശിച്ചു.

ദേശത്ത് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ കാലേബിന് 85 വയസ്സായിരുന്നു, അവർ ഈജിപ്ത് വിട്ടുപോകുമ്പോൾ അവൻ കർത്താവിൽ ശക്തനായിരുന്നു (യോശുവ 15:13-14). ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദാനമനുസരിച്ച്, അവൻ ഹെബ്രോൻ ദേശം തന്റെ അവകാശമായി എടുത്തു. ഹെബ്രോണിൽ നിന്ന് അനാക്കിന്റെ പുത്രന്മാരായ ഷെഷായി, അഹിമാൻ, തൽമായി എന്നീ മൂന്ന് അനാക്യരെ കാലേബ് പുറത്താക്കി, പിന്നീട് അവൻ ദെബീറിലെ ജനങ്ങൾക്കെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്തു (ജോഷ്വ 15:13-15). കാലേബ് കർത്താവിൽ വിശ്വസിച്ചു, അവന്റെ വിശ്വാസത്തിന് പ്രതിഫലം ലഭിച്ചു, അങ്ങനെയാണ് അവൻ ദൈവത്തിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ പ്രീതി കണ്ടെത്തിയത്. തന്റെ വിശ്വാസികളായ മക്കൾക്കുവേണ്ടി കർത്താവ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒരു സാക്ഷ്യമായി അവന്റെ കഥ നിലകൊള്ളുന്നു.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment