എന്തുകൊണ്ടാണ് കയീന്റെ വഴിപാട് ദൈവം നിരസിച്ചത്?

Author: BibleAsk Malayalam


കയീന്റെ വഴിപാട് ദൈവം നിരസിച്ചു, കാരണം അത് ദൈവം ആവശ്യപ്പെട്ടതല്ല. തന്റെ മേലുള്ള ദൈവത്തിന്റെ അവകാശവാദങ്ങൾ കയീൻ മനസ്സില്ലാമനസ്സോടെ അംഗീകരിച്ചു. ഒരു മൃഗബലി അർപ്പിക്കുക എന്ന ദൈവം നിശ്ചയിച്ച പദ്ധതി കൃത്യമായി പാലിക്കുന്നതിനുപകരം അവന്റെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പന അനുസരിക്കാൻ ഒരു എതിർപ്പിന്റെ ആത്മാവ് അവനെ പ്രേരിപ്പിച്ചു.

കയീൻ രക്തരഹിതമായ വഴിപാട് അർപ്പിച്ചു – നിലത്തിലെ ഫലങ്ങൾ. എന്നാൽ ഹാബെൽ മൃഗബലി അർപ്പിച്ചു (ഉൽപത്തി 4:2,3). പാപത്തോടുള്ള അനുതാപം പ്രകടിപ്പിക്കാത്ത ഒരു ദാനം കയീൻ അർപ്പിച്ചു “രക്തം ചൊരിയാതെ പാപമോചനമില്ല” എന്ന് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു, കാരണം “ആത്മാവിന് പാപപരിഹാരം നൽകുന്നത് രക്തമാണ്” (എബ്രായർ 9:22; ലേവ്യപുസ്തകം 17:11).

ഹാബെലിന്റെ വഴിപാട് ഭാവി രക്ഷകന്റെ രക്തത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രകടനമായിരുന്നെങ്കിൽ (എബ്രായർ 11:4), കയീന്റെ വഴിപാട്, വിപരീതമായി, സ്വന്തം പ്രയത്നത്താൽ രക്ഷ നേടാനുള്ള ശ്രമമായിരുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ ഭാഗികവും ഔപചാരികവുമായ അനുസരണത്തെ തിരിച്ചറിയുന്നതിൽ കയീൻ പരാജയപ്പെട്ടു ദൈവത്തിന്റെ വ്യക്തമായ ആവശ്യങ്ങൾ നൽകാതെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രീതി നേടാൻ കഴിയില്ലെന്നു തിരിച്ചറിയുന്നതിൽ കയീൻ പരാജയപ്പെട്ടു.

ദൈവം തന്റെ വഴിപാട് സ്വീകരിച്ചതിന്റെ ദൃശ്യമായ ഒരു അടയാളവും ഇല്ലെന്ന് കയീൻ ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോൾ, അവൻ ദൈവത്തിനെതിരായ കോപത്താൽ ജ്വലിക്കുകയും തന്റെ സഹോദരനോട് കടുത്ത നീരസം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പാപത്തിന്റെ ദുഃഖമില്ലായിരുന്നു. അവന്റെ പെരുമാറ്റം, തിരുത്തലിനു വഴങ്ങാത്ത, അനുതാപമില്ലാത്ത ഒരു പാപിയെ പ്രതിഫലിപ്പിച്ചു.

കയീന്റെ വഴിപാട് നിരസിച്ചത് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ദൈവം കയീനെ നിരസിച്ചു എന്നല്ല അർത്ഥമാക്കുന്നത്. കരുണയിലും ക്ഷമയിലും ദൈവം കയീന് ഒരു അവസരം കൂടി നൽകാൻ തയ്യാറായി. “എന്നാറെ യഹോവ കയീനോടു: നീ കോപിക്കുന്നതു എന്തിന്നു? നിന്റെ മുഖം വാടുന്നതും എന്തു? നീ നന്മചെയ്യുന്നു എങ്കിൽ പ്രസാദമുണ്ടാകയില്ലയോ?” (ഉല്പത്തി 4:6, 7).

എന്നാൽ തന്റെ പാപത്തെക്കുറിച്ച് അനുതപിക്കുന്നതിനുപകരം, കയീന്റെ ഹൃദയം ദൈവത്തിനെതിരെ കഠിനമാവുകയും അവൻ തന്റെ ദുഷിച്ച വഴികളിൽ നിർബന്ധിക്കുകയും ചെയ്തു. അവന്റെ വെറുപ്പ് അവനെ അവന്റെ സഹോദരൻ ഹാബെലിനെ കൊല്ലാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു. കയീന്റെ “പ്രവൃത്തികൾ തിന്മയും അവന്റെ സഹോദരന്റെ നീതിയും” (1 യോഹന്നാൻ 3:12) എന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നു. ദൈവസ്‌നേഹത്തിനു വഴങ്ങിയിരുന്നെങ്കിൽ കയീന്റെ കാര്യങ്ങൾ എത്ര വ്യത്യസ്തമാകുമായിരുന്നു.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment