എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ അഞ്ച് തൂണുകൾക്ക് എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയാത്തത്?

Author: BibleAsk Malayalam


നല്ല പ്രവൃത്തികൾക്ക് മനുഷ്യരെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല, കാരണം ദൈവം നീതിമാനായ ന്യായാധിപനാണ് (സങ്കീർത്തനം 7:11). ഭൂമിയിലും നമ്മുടെ കോടതികളിലും പോലും ഒരു ജഡ്ജി നിയമലംഘകരെ ശിക്ഷിക്കണം. ഒരു നല്ല ന്യായാധിപൻ കുറ്റം ചെയ്ത കുറ്റവാളിക്ക് മാപ്പുനൽകില്ല കുറ്റവാളി നിയമം ലംഘിച്ചതിന് പിഴയായി നല്ല പ്രവൃത്തി ചെയ്താൽ പോലും. കുറ്റവാളി തന്റെ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്ക് അർഹമായ ശിക്ഷ ലഭിക്കണം. കാരണം, പാപം ശിക്ഷിക്കപ്പെടാതെ പോയാൽ, നിയമം അവഗണിക്കപ്പെടുകയും ലോകത്തെ അരാജകത്വംകൊണ്ട് നിറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും.

മനുഷ്യവർഗം പാപം ചെയ്യുകയും വീണുപോവുകയും ചെയ്തപ്പോൾ (റോമർ 3:23), പാപം എല്ലാവർക്കും മരണത്തെ കൊണ്ടുവന്നു “പാപത്തിന്റെ ശമ്പളം മരണമാണ്” (റോമർ 6:23). രക്ഷിക്കപ്പെടാൻ മനുഷ്യർക്ക് കരുണ ആവശ്യമായിരുന്നു. അപ്പോൾ, ദൈവത്തിന് എങ്ങനെ കരുണയും നീതിയും ഒരേപോലെ കാണിക്കാനാകും?

മനുഷ്യരാശിയെ രക്ഷിക്കാനും തന്റെ നിയമത്തിന്റെ ന്യായം നിറവേറ്റാനും ദൈവം ഒരു മാർഗം ആസൂത്രണം ചെയ്തു: ദൈവം തന്റെ പുത്രനെ മനുഷ്യരാശിക്ക് പകരം മരണത്തിലൂടെ മനുഷ്യരാശിയെ വീണ്ടെടുക്കാൻ അയച്ചു “ദൈവം ലോകത്തെ അത്രമാത്രം സ്നേഹിച്ചു, തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനെ, വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും അവനിൽ നശിക്കാതെ നിത്യജീവൻ ഉണ്ടാകണം” (യോഹന്നാൻ 3:16). അങ്ങനെ, കുരിശിൽ, ദൈവത്തിന്റെ നീതിയും അവന്റെ സ്നേഹവും പൂർണ്ണമായി തൃപ്തിപ്പെട്ടു.

അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് എഴുതി: “എന്തെന്നാൽ, ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളാൽ ഒരു മനുഷ്യനും [ദൈവത്തിന്റെ] സന്നിധിയിൽ നീതീകരിക്കപ്പെടുകയില്ല, കാരണം ന്യായപ്രമാണത്തിലൂടെ പാപത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് വരുന്നുള്ളു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ നീതി നിയമത്തിന് പുറമെ വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, ന്യായപ്രമാണവും പ്രവാചകന്മാരും അതിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും – വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും യേശുക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ ദൈവത്തിന്റെ നീതി” (റോമർ 3:20-22). നിയമം പാലിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ അഥവാ (നല്ല പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടോ) മനുഷ്യനെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല, കാരണം നിയമം ജീവിതത്തിൽ പാപത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന ഒരു കണ്ണാടിയായി മാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കൂ (റോമർ 7:7). ആളുകൾ നിയമം പാലിക്കുന്നത് രക്ഷിക്കപ്പെടാനല്ല, മറിച്ച് അവർ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാണ് (യോഹന്നാൻ 14:15).

രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിന്, ഓരോ പാപിയും വിശ്വാസത്താൽ യേശുവിന്റെ മരണം സ്വീകരിക്കുകയും അവന്റെ ഉള്ളിൽ അനുതപിക്കുകയും കർത്താവിനെ അനുഗമിക്കുകയും വേണം (എഫേസ്യർ 2:8-9; റോമർ 3:21-31; ഗലാത്യർ 3:6-14). രക്ഷ ഒരു സ്വതന്ത്ര ദാനമാണ്, എന്നാൽ അത് സ്വീകരിക്കുകയോ നിരസിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് മനുഷ്യനാണ്.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment