എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇസ്രായേലിലെ 12 ഗോത്രങ്ങൾ മഹാപുരോഹിതന്റെ നെഞ്ച് മൂടുന്ന കവചം രത്നങ്ങളാൽ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യപ്പെട്ടത്?

Author: BibleAsk Malayalam


12 ഗോത്രങ്ങളെ മഹാപുരോഹിതന്റെ നെഞ്ച് മൂടുന്ന കവചം വ്യത്യസ്ത രത്നങ്ങളാൽ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു എന്ന വസ്തുത, ഓരോ ക്രിസ്ത്യാനിക്കും അവരുടേതായ വ്യതിരിക്തമായ വ്യക്തിത്വമുണ്ട്, സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ സ്വന്തം സൗന്ദര്യമുണ്ട്. നമ്മൾ ഒരുപോലെ ആയിരിക്കുമെന്ന് ദൈവം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. നാം എന്താണെന്നും നമുക്ക് അവനുവേണ്ടി എന്തായിരിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും അവൻ നമ്മെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. ഓരോ കല്ലിലും 12 ഗോത്രങ്ങളുടെ ഓരോ പേരുകൾ ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 12 ആഭരണങ്ങളിൽ കൊത്തിയിരിക്കുന്ന ഈ പേരുകൾ നമ്മുടെ സ്വർഗീയ പിതാവിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ പുരുഷന്മാരുടെയും സ്ത്രീകളുടെയും മൂല്യം ശരിയായി കാണിച്ചു. ദൈവം തന്റെ ജനത്തെ തന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ രത്നപ്പെട്ടിയിലെ വിലയേറിയ രത്നങ്ങളായി കണക്കാക്കുന്നു.

ദൈവത്തിൻറെ മക്കളോടുള്ള സ്നേഹം വിവരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവാചകനായ മലാഖി എഴുതി, “ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുവാനുള്ള ദിവസത്തിൽ അവർ എനിക്കു ഒരു നിക്ഷേപം ആയിരിക്കും എന്നു സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ അരുളിച്ചെയ്യുന്നു; ഒരു മനുഷ്യൻ തനിക്കു ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന മകനെ ആദരിക്കുന്നതുപോലെ ഞാൻ അവരെ ആദരിക്കും” (അദ്ധ്യായം 3:17). “അവളുടെ ആഭരണങ്ങൾ” കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ച ഒരു മണവാട്ടിയായാണ് ദൈവം തന്റെ സഭയെ കാണുന്നത് (യെശയ്യാവ് 61:10). അവൾ അവന്റെ പ്രത്യേക നിധിയാണ്. അവൻ ഇനിപ്പറയുന്നവ വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്നു, “ആകയാൽ നിങ്ങൾ എന്റെ വാക്കു കേട്ടു അനുസരിക്കയും എന്റെ നിയമം പ്രമാണിക്കയും ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ എനിക്കു സകലജാതികളിലുംവെച്ചു പ്രത്യേക സമ്പത്തായിരിക്കും; ഭൂമി ഒക്കെയും എനിക്കുള്ളതല്ലോ” (പുറപ്പാട് 19:5).

അംഗങ്ങൾക്കിടയിൽ അനുഭവത്തിലും കഴിവിലും പൊരുത്തക്കേടുകൾ ഉണ്ടായേക്കാമെങ്കിലും, “വരങ്ങളുടെ വൈവിധ്യങ്ങൾ”, “ഒരേ ആത്മാവിലൂടെ” എപ്പോഴും പ്രകടമാണ് (1 കൊരിന്ത്യർ 12:4-7). ഒരു പ്രത്യേക രത്നത്തിലെ ഓരോ നാമവും ദൈവം തന്റെ ജനത്തെ പ്രത്യേക വ്യക്തികളായി കണക്കാക്കുന്നു, അവൻ അറിയുകയും സ്നേഹിക്കുകയും പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു (സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 87:5, 6; യെശയ്യാവ് 57:15; മത്തായി 25:40, 45; ലൂക്കോസ് 15: 3-10).

ദൈവത്തിനുവേണ്ടി വലിയ ജോലികളൊന്നും ചെയ്യാത്തതിനാൽ തങ്ങൾ പ്രത്യേകമല്ലെന്ന് തോന്നുന്നവർക്ക് ഇത് ഒരു ആശ്വാസമാണ്. ആരാലും സ്‌നേഹത്തിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചെടുത്ത ചെറിയ സേവനങ്ങളായ “ചെറിയ കാര്യങ്ങളെ” (സെഖ. 4:10) പുച്ഛിക്കരുത്. “ഈ ചെറിയവരിൽ ഒരാൾക്ക്” അത് “ഒരു കപ്പ് തണുത്ത വെള്ളം” ആണെങ്കിലും, നമ്മുടെ “പ്രതിഫലം” നമുക്ക് “ഒരു തരത്തിലും നഷ്ടപ്പെടുകയില്ല” (മത്തായി 10:42).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment