എന്തുകൊണ്ടാണ് അഹസ്യാ രാജാവ് തന്റെ രോഗത്തിൽ നിന്ന് സൗഖ്യം പ്രാപിക്കാൻ പരാജയപ്പെട്ടത്?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


ഇസ്രായേലിലെ രാജാവായ അഹസ്യാവ് ആഹാബ് രാജാവിന്റെയും ഈസബെൽ രാജ്ഞിയുടെയും മകനായിരുന്നു. ഈ രാജാവ് 853-852 ബിസി വരെ ഭരിച്ചു. അവൻ കർത്താവിന്റെ മുമ്പാകെ വലിയ തിന്മ ചെയ്തു. ആഹാബും ഈസേബെലും ബാൽ ആരാധന ദേശത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും ആ ജനതയെ കർത്താവിൽ നിന്ന് വിശ്വാസത്യാഗം വരുത്തുകയും ചെയ്തു. ദുഃഖകരമെന്നു പറയട്ടെ, അവരുടെ മകൻ അഹസ്യാവ് അവരുടെ വഴികളിൽ നടന്നു. അങ്ങനെ, വ്യാജദൈവമായ ബാലിനോടുള്ള ആരാധനയും ഇസ്രായേലിനെ വിഗ്രഹാരാധനയിലേക്ക് നയിച്ച അവന്റെ മാതൃകയും നിമിത്തം ഇസ്രായേലിലെ അഹസ്യാവ് “യഹോവയുടെ കോപം ഉണർത്തി”. ഈ രാജാവ് രണ്ടു വർഷം മാത്രം ഭരിച്ചു.

ഒരു ഘട്ടത്തിൽ, ഇസ്രായേലിലെ രാജാവായ അഹസ്യാവ് യഹൂദയിലെ യെഹോശാഫാത്ത് രാജാവുമായി സഖ്യമുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. എന്നിരുന്നാലും, ദൈവത്തിന്റെ ഒരു പ്രവാചകനിൽ നിന്നുള്ള മുന്നറിയിപ്പിനുശേഷം, യെഹോശാഫാത്ത് ഇസ്രായേലിലെ അഹസ്യാവുമായുള്ള സഖ്യം വിച്ഛേദിച്ചു (വാക്യം 49; ). ദൈവം തന്റെ കപ്പലിൽ ഒരു ദൈവിക വിധി അയച്ചു, അത് നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. അതിനുശേഷം, അഹസ്യാവുമായുള്ള തന്റെ മുൻ കൂട്ടുകെട്ട് പുതുക്കാൻ യെഹോശാഫാത്ത് വിസമ്മതിച്ചു.

അഹസ്യാവ് പുറജാതീയ ദൈവമായ ബാൽ-സെബൂബിൽ നിന്ന് രോഗശാന്തി തേടുന്നു

യിസ്രായേൽ രാജാവായ അഹസ്യാവ് ജനാലയിൽ നിന്ന് വീണു. തൽഫലമായി, അയാൾക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേൽക്കുകയും കട്ടിലിൽ കിടക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനുപകരം, എക്രോണിലെ ദേവനായ ബാൽ-സെബൂബിനോട് സുഖം പ്രാപിക്കുമോ എന്ന് ചോദിക്കാൻ അവൻ ദൂതന്മാരെ അയച്ചു (2 രാജാക്കന്മാർ 1:2).

തന്റെ ജീവിതകാലത്ത്, തന്റെ പിതാവായ ആഹാബിന്റെ ഭരണകാലത്ത് അഹസ്യാവ് ദൈവത്തിന്റെ നിരവധി അത്ഭുതങ്ങൾ കണ്ടിരുന്നു. സുഖപ്പെടുത്താനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി അവൻ കണ്ടു. ദുഷ്ടന്മാരുടെമേൽ വരുന്ന ഭയാനകമായ ന്യായവിധികളും അവന് അറിയാമായിരുന്നു. അതിനാൽ, ഇപ്പോൾ എക്രോണിലെ ഒരു ദൈവത്തിലേക്ക് തിരിയുക എന്നത് കർത്താവിനെ നിരസിക്കുകയും അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ന്യായവിധികൾ വീഴുകയും ചെയ്യുക എന്നതായിരുന്നു.

അഹസിയയുടെ വിധിന്യായങ്ങൾ

രാജാവിന്റെ ദൂതന്മാർക്ക് ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വചനം നൽകാൻ കർത്താവ് തന്റെ പ്രവാചകനായ ഏലിയാവിനെ അയച്ചു. രാജാവ് സുഖം പ്രാപിക്കില്ലെന്നും പകരം മരിക്കുമെന്നും ഏലിയാവ് പറഞ്ഞു (2 രാജാക്കന്മാർ 1: 4). സത്യദൈവത്തിൽ നിന്ന് വ്യാജദൈവങ്ങളിലേക്ക് തിരിയുന്നവർ, ജീവിതമല്ല മരണത്തെ കണ്ടെത്തുന്നു (വെളിപാട് 21:8). രോഗശാന്തിയുടെയും പുനഃസ്ഥാപനത്തിന്റെയും ഉറവിടം ദൈവം മാത്രമാണ് (യെഹെസ്കേൽ 33:11).

ദൂതന്മാർ അഹസ്യാ രാജാവിന്റെ അടുക്കൽ മടങ്ങിയെത്തി ഏലിയാവ് തങ്ങളോട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അറിയിച്ചപ്പോൾ, അഹസ്യാവ് കോപിച്ചു, ഏലിയാവിനെ കൊണ്ടുവരാൻ തന്റെ നായകനെയും 50 പടയാളികളെയും അയച്ചു. ഏലിയാവ് വരണമെന്ന് ക്യാപ്റ്റൻ ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും പ്രവാചകൻ വിസമ്മതിച്ചു. അവൻ പറഞ്ഞു, “ആകാശത്തിൽ നിന്ന് തീ ഇറങ്ങി നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ അമ്പത് ആളുകളെയും ദഹിപ്പിക്കട്ടെ” (2 രാജാക്കന്മാർ 1:10). പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞതുപോലെ, അഹസ്യാവിന്റെ ആളുകൾ അഗ്നിക്കിരയായി. പിന്നെ, അഹസ്യാവ് മറ്റൊരു കൂട്ടം പടയാളികളെ ഏലിയാവിന്റെ അടുക്കൽ അയച്ചു, അവർക്കും അതുതന്നെ സംഭവിച്ചു. ഒടുവിൽ, മൂന്നാം പ്രാവശ്യം അഹസ്യാവ് മറ്റൊരു സംഘത്തെ ഏലിയാവിന്റെ അടുത്തേക്ക് അയച്ചു, എന്നാൽ ഇത്തവണ 50 പേരുടെ നായകൻ ദൈവമുമ്പാകെ സ്വയം താഴ്ത്തി. അവൻ ഏലിയാവിന്റെ അടുക്കൽ മുട്ടുകുത്തി വന്നു, ഒരു ആരാധകനായല്ല, വരാൻ അപേക്ഷിച്ചു (വാക്യം 14).

അങ്ങനെ, ഏലിയാവ് അവനോടൊപ്പം രാജാവിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ന്യായവിധി സന്ദേശം ആവർത്തിച്ചു. വാക്ക് നിവൃത്തിയായി, രാജാവ് മരിച്ചു. അഹസ്യായ്ക്ക് പുത്രന്മാരില്ലാത്തതിനാൽ, അവന്റെ സഹോദരൻ യോരാം അല്ലെങ്കിൽ ജോറാം (വാക്യം 17) പിൻഗാമിയായി. വാക്യം 17). 2 രാജാക്കന്മാർ 3:1-ൽ, ൽ, യഹൂദയിലെ യെഹോശാഫാത്തിന്റെ 18-ാം വർഷത്തിൽ ജോറാം സിംഹാസനത്തിൽ വന്നതായി നമ്മോട് പറയപ്പെടുന്നു.

അഹസിയയുടെ വിധി

ഇസ്രായേലിലെ രാജാവായ അഹസ്യാവ് കർത്താവിനെ നിരസിക്കുകയും മാരകമായ ഫലം കൊയ്തെടുക്കുകയും ചെയ്തു. അത്തരം അത്ഭുതകരമായ വഴികളിൽ രാജാവിന് സ്വയം വെളിപ്പെടുത്താൻ ദൈവം തയ്യാറായിരുന്നു. വിഗ്രഹാരാധനയിൽ നിന്ന് സത്യദൈവത്തിലേക്ക് തന്റെ ജനത്തെ നയിക്കാൻ രാജാവിന് അവസരം ലഭിച്ചു. രോഗശാന്തി, സമൃദ്ധി, സമാധാനം, ശത്രുക്കളുടെ മേൽ വിജയം എന്നിവ അനുഭവിക്കാമായിരുന്നു. എന്നാൽ രാജാവ് ദൈവത്തെ സ്വീകരിക്കാനും അവന്റെ മുഖം തേടാനും വിസമ്മതിച്ചു (2 ദിനവൃത്താന്തം 7:14). അവൻ ശരിയായ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നടത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ എത്ര വ്യത്യസ്തമാകുമായിരുന്നു!

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Why King Ahaziah failed to receive healing?

Leave a Reply

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments