എന്തുകൊണ്ടാണ് അബ്രഹാമിനെ ദൈവത്തിന്റെ സുഹൃത്ത് എന്ന് വിളിച്ചത്?

BibleAsk Malayalam

പഴയനിയമത്തിൽ, അബ്രഹാമിനെ ദൈവത്തിന്റെ സുഹൃത്ത് എന്ന നിലയിൽ ആദ്യമായി പരാമർശിക്കുന്നത് 2 ദിനവൃത്താന്തം 20: 7 ൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
പിന്നെ, യെശയ്യാവ് 41:8-ൽ നമുക്ക് മറ്റൊരു പരാമർശമുണ്ട്. പുതിയ നിയമത്തിൽ, അബ്രഹാം യഥാർത്ഥത്തിൽ “ദൈവത്തിന്റെ സുഹൃത്ത്” ആണെന്ന് അപ്പോസ്തലനായ യാക്കോബ് സ്ഥിരീകരിച്ചു (യാക്കോബ് 2:23).

അബ്രഹാമിന്റെ വിശ്വാസമാണ് അവനെ ദൈവത്തിന്റെ സുഹൃത്ത് എന്ന് വിളിക്കാൻ അർഹനാക്കിയത്. 75 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ ജന്മനാട്ടിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടാൻ ദൈവം അവനെ വിളിച്ചപ്പോൾ അവന്റെ നടത്തം ആരംഭിച്ചു, “നിന്റെ നാടും ജനവും നിന്റെ പിതാവിന്റെ കുടുംബവും വിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചുതരുന്ന ദേശത്തേക്ക് പോകുക. ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒരു വലിയ ജാതിയാക്കും, ഞാൻ നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കും; ഞാൻ നിന്റെ പേര് മഹത്തരമാക്കും, നിങ്ങൾ ഒരു അനുഗ്രഹമായിരിക്കും. നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നവരെ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കും; നിന്നെ ശപിക്കുന്നവനെ ഞാൻ ശപിക്കും; ഭൂമിയിലുള്ള സകല ജനതകളും അങ്ങയിലൂടെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും” (ഉൽപത്തി 12:1-3).

ദൈവം ഉല്പത്തി 15-ൽ അബ്രഹാമുമായി ഒരു ഉടമ്പടി ഉണ്ടാക്കുകയും ഉല്പത്തി 17-ൽ അത് അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഒരു മടിയും കൂടാതെ ദൈവത്തെ അനുസരിച്ചു എന്നതാണ് അബ്രഹാമിനെ ശ്രദ്ധേയനായ മനുഷ്യനാക്കുന്നത് (ഉല്പത്തി 12:4). എബ്രായറിൻറെ രചയിതാവ് അബ്രഹാമിനെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഉദാഹരണമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു.”വിശ്വാസത്താൽ അബ്രഹാം തനിക്കു അവകാശമായി കിട്ടുവാനിരുന്ന ദേശത്തേക്കു യാത്രയാവാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടാറെ അനുസരിച്ചു എവിടേക്കു പോകുന്നു എന്നറിയാതെ പുറപ്പെട്ടു”(എബ്രായർ 11:8).

തന്റെ പുത്രനായ ഐസക്കിന്റെ ജനന കഥയിൽ അബ്രഹാമിന്റെ മഹത്തായ വിശ്വാസത്തിന്റെ മറ്റൊരു മഹത്തായ ദൃഷ്ടാന്തം ബൈബിൾ നമുക്ക് നൽകുന്നു. അബ്രഹാമിനും സാറയ്ക്കും കുട്ടികളില്ലായിരുന്നു എന്നിട്ടും അവർക്ക് ഒരു പുത്രനുണ്ടാകുമെന്ന് ദൈവം വാഗ്ദത്തം ചെയ്തു (ഉല്പത്തി 15:4). ഈ പുത്രൻ ഉടമ്പടി വാഗ്ദത്തത്തിന്റെ അവകാശിയായിരിക്കും.
അബ്രഹാം ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തം വിശ്വസിച്ചു, അവന്റെ വിശ്വാസം അവനു നീതിയായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടു (ഉല്പത്തി 15:6). ദൈവം അബ്രഹാമിനോടുള്ള വാഗ്ദത്തം ആവർത്തിച്ചു (ഉല്പത്തി 17), അവന്റെ വിശ്വാസത്തിന് പ്രതിഫലം ലഭിച്ചു (ഉല്പത്തി 21) ഐസക്കിനെ ഒരു പുത്രനെന്ന നിലയിൽ ദാനം നൽകി.

എന്നാൽ മോറിയ പർവതത്തിന്റെ മുകളിൽ ഐസക്കിനെ ബലിയർപ്പിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് ദൈവം അബ്രഹാമിനെ പരീക്ഷിച്ചു (ഉല്പത്തി 22). വീണ്ടും, അബ്രഹാം ദൈവത്തെ വിശ്വസ്തതയോടെ അനുസരിച്ചു (ഉല്പത്തി 15:1). തന്റെ മകനെ മരണത്തിൽ നിന്ന് തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയുമെന്ന് അവൻ വിശ്വസിച്ചു (എബ്രായർ 11:17-19). അവൻ പരീക്ഷയിൽ വിജയിച്ചതു കണ്ട ദൈവം അബ്രഹാമിനോട് ഇസഹാക്കിനെ ഉപദ്രവിക്കരുതെന്നും പകരം ഒരു മൃഗത്തെ ബലിയർപ്പിക്കാനും ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ഇത് വളരെ കഠിനമായ ഒരു പരീക്ഷണമായിരുന്നെങ്കിലും, അബ്രഹാമിന് ദൈവത്തിലുള്ള അചഞ്ചലമായ ആശ്രയം സ്വന്തം മകനോടുള്ള സ്നേഹത്തെക്കാൾ വിജയിച്ചു (ഉല്പത്തി 22:3).

അവന്റെ അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസത്തിന് ദൈവം അബ്രഹാമിന് പ്രതിഫലം നൽകി: “നീ ഈ കാര്യം ചെയ്തു, നിന്റെ ഏകജാതനായ മകനെ തരുവാൻ മടിക്കായ്കകൊണ്ടു
ഞാൻ നിന്നെ ഐശ്വര്യമായി അനുഗ്രഹിക്കും; നിന്റെ സന്തതിയെ ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങൾപോലെയും കടൽക്കരയിലെ മണൽപോലെയും അത്യന്തം വർദ്ധിപ്പിക്കും; നിന്റെ സന്തതി ശത്രുക്കളുടെ പട്ടണങ്ങളെ കൈവശമാക്കും.
നീ എന്റെ വാക്കു അനുസരിച്ചതു കൊണ്ടു നിന്റെ സന്തതി മുഖാന്തരം ഭൂമിയിലുള്ള സകലജാതികളും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും എന്നു ഞാൻ എന്നെക്കൊണ്ടു തന്നേ സത്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നു യഹോവ അരുളിച്ചെയ്യുന്നു” (ഉല്പത്തി 22:16-18).

ദൈവത്തിലുള്ള അബ്രഹാമിന്റെ അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസത്തിന്റെ സുതാര്യമായ ആത്മാർത്ഥത അവനെ ദൈവത്തിന്റെ സുഹൃത്തായി ആദരിച്ചു (2 ദിനവൃത്താന്തം 2:7). എല്ലാവരും അനുകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു മാതൃകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശ്വാസം.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

More Answers: