എന്തുകൊണ്ടാണ് അഞ്ചിരട്ടി ശുശ്രൂഷ ഇന്ന് അനിവാര്യമായിരിക്കുന്നത്?

Author: BibleAsk Malayalam


പൗലോസ് എഫെസൊസിലെ സഭയ്‌ക്കുള്ള തന്റെ കത്തിൽ അഞ്ച് മടങ്ങ് ശുശ്രൂഷ രേഖപ്പെടുത്തി: “ചിലരെ (1) അപ്പോസ്‌തലന്മാരാക്കാനും ചിലരെ (2) പ്രവാചകന്മാരാക്കാനും ചിലരെ (3) സുവിശേഷകരാക്കാനും ചിലരെ (4) പാസ്റ്റർമാരും (5) അധ്യാപകരും” ആക്കാനും അവൻ ചിലരെ നൽകിയത്. (എഫേസ്യർ 4:11). ഈ ഭാഗം സഭയ്ക്കുള്ളിലെ ധാനങ്ങളുടെ വൈവിധ്യത്തെ ക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നു. 1. കൊരിന്ത്യർ 12ൽ. ധാനങ്ങളുടെ വൈചിത്രത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം കൂടുതൽ പൂർണ്ണമായ പ്രസ്താവന നടത്തി.

പഞ്ചഗുണമുള്ള ശുശ്രൂഷയുടെ ലക്ഷ്യം “ദൈവത്തിന്റെ ജനത്തെ സേവനപ്രവൃത്തികൾക്കായി ഒരുക്കുക എന്നതാണ്, അങ്ങനെ നാമെല്ലാവരും വിശ്വാസത്തിലും ദൈവപുത്രനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിലും ഐക്യത്തിലും എത്തിച്ചേരുന്നതുവരെ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരം പണിയപ്പെടേണ്ടതിന്” എന്ന് പൗലോസ് പ്രസ്താവിച്ചു. ക്രിസ്തുവിന്റെ സമ്പൂർണ്ണതയുടെ അളവ് പ്രാപിച്ച് പക്വത പ്രാപിക്കുക” (എഫേസ്യർ 4:12-13).

അഞ്ച് മടങ്ങ് ശുശ്രൂഷ ഇന്ന് സഭയ്ക്ക് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്, കാരണം ഈ “പൂർണത” ഒരു ക്രമീകൃത ശുശ്രൂഷയിലേക്കും സഭയുടെ വിജയകരമായ ഭരണത്തിലേക്കും നയിക്കുന്നു. ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തിന്റെ ഐക്യവും അവനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിന്റെ ഐക്യവും, വിശുദ്ധന്മാരെ “നവീകരി ക്കുന്നതിനും” അവരെ ഒന്നിപ്പിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് ദാനങ്ങൾ.

സ്വഭാവത്തിലും സംഖ്യയിലും സഭ കെട്ടിപ്പടുക്കണം. സഭയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആട്ടിൻകൂട്ടത്തെ ഭരിക്കുകയല്ല, തങ്ങളെ അവരുടെ സേവകരായി കണക്കാക്കണം. ദൈവരാജ്യം സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നതുവരെ അവർ നിലനിൽക്കണം.

ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള സാദൃശ്യമാണ് എത്തിച്ചേരാനുള്ള ലക്ഷ്യം (റോമ. 8:29). വളർച്ചയോടുള്ള എതിർപ്പ് പക്വതയില്ലായ്മയേക്കാൾ വലിയ പാപമാണ്. ക്രിസ്തു മാത്രമാണ് തികഞ്ഞ മനുഷ്യനെങ്കിലും, വിശ്വാസികൾ അവന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ പങ്കുചേരാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സഭയുടെ എല്ലാ ഓഫീസുകളും ആത്മാവിന്റെ കൃപയും ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താനാണ് നൽകുന്നത്.

ഓരോ വ്യക്തിക്കും ജോലിയും കഴിവും അനുവദിക്കുന്നതിൽ വ്യക്തമായ ക്രമവും രൂപകല്പനയും ഉണ്ട് (റോമ. 12:6). കൂടുതൽ ദാനങ്ങൾ ഉള്ളവരിൽ അഭിമാനത്തിന് സ്ഥാനമില്ല, കാരണം അവരിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടും; കുറച്ച് കഴിവുകൾ ലഭിച്ചവരിൽ അസൂയയ്ക്ക് സ്ഥാനമില്ല, കാരണം അവർക്ക് ലഭിച്ചതിൽ മാത്രം പോഷിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടും.

താലന്തുകളുടെ ഉപമയിൽ (മത്താ. 25:14-30) യേശുവും ഇതേ സന്ദേശം പഠിപ്പിച്ചു. പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾക്കും രൂപകല്പനകൾക്കുമായി ദൈവം വിശ്വാസികൾക്ക് നൽകുന്ന ദൈവിക അനുഗ്രഹങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല, വ്യത്യസ്ത വ്യക്തികളുടെ പൊതുവായ ആത്മീയ ശേഷിയിലും വ്യത്യാസമുണ്ട്.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment