എന്തിനാണ് യേശു പറഞ്ഞത്, ലോകത്തെ സ്നേഹിക്കരുത്?

BibleAsk Malayalam

ലോകം ജഡത്തിന്റെ മോഹങ്ങളെ മാത്രമേ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നുള്ളൂ, എന്നാൽ ദൈവം മനുഷ്യന്റെ ആഴമായ അഭിലാഷങ്ങളെയും ആഗ്രഹങ്ങളെയും തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നുവെന്ന് യേശു പറഞ്ഞു. ദൈവം നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചു, നമ്മെ യഥാർത്ഥത്തിൽ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് അവനറിയാം. അതുകൊണ്ടാണ് യേശു നമ്മെ ഉദ്ബോധിപ്പിച്ചത്, “ലോകത്തെയും ലോകത്തിലുള്ളതിനെയും സ്നേഹിക്കരുതു. ഒരുവൻ ലോകത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവനിൽ പിതാവിന്റെ സ്നേഹം ഇല്ല. ജഡമോഹം, കണ്മോഹം, ജീവനത്തിന്റെ പ്രതാപം ഇങ്ങനെ ലോകത്തിലുള്ളതു എല്ലാം പിതാവിൽനിന്നല്ല, ലോകത്തിൽനിന്നത്രേ ആകുന്നു, ലോകവും അതിന്റെ മോഹവും ഒഴിഞ്ഞുപോകുന്നു; ദൈവേഷ്ടം ചെയ്യുന്നവനോ എന്നേക്കും ഇരിക്കുന്നു” (1 യോഹന്നാൻ 2:15-17).

ലോകത്തിന്റെ സ്നേഹം നിത്യജീവൻ മോഷ്ടിക്കുന്നു, അത് ദൈവത്തിന്റെ തത്വങ്ങളോടുള്ള ശത്രുതയാണ് (യാക്കോബ് 4:4). യേശു നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു: “രണ്ട് യജമാനന്മാരെ സേവിക്കാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല, ഒന്നുകിൽ അവൻ ഒരുവനെ വെറുക്കുകയും അപരനെ സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ അവൻ ഒരുവനോട് അർപ്പിക്കുകയും മറ്റേയാളെ നിന്ദിക്കുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തെയും പണത്തെയും സേവിക്കാനാവില്ല” (മത്തായി 6:24). പാപത്തിന്റെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് തന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ അവൻ നമ്മെ ക്ഷണിക്കുന്നു (യോഹന്നാൻ 8:36).

ലോകത്തെയും അതിന്റെ സമ്പത്തിനെയും സ്നേഹിക്കുന്നതിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന വേദനയിൽ നിന്ന് നമ്മെ രക്ഷിക്കാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു “എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ പണത്തോടുള്ള സ്നേഹം എല്ലാത്തരം തിന്മകളുടെയും മൂലമാണ്. ഈ തൃഷ്ണയാൽ ചിലർ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കുകയും അനേകം വേദനകളാൽ സ്വയം തുളച്ചുകയറുകയും ചെയ്യുന്നു” (1 തിമോത്തി 6:10). ബിലെയാമും (2 പത്രോസ് 2:15) യൂദാസ് ഇസ്‌കാരിയോത്തും (മത്താ. 27:3; യോഹന്നാൻ 12:4-6) സമ്പത്തിന്റെ പ്രലോഭനത്തെയും അതിന്റെ മാരകമായ അന്ത്യത്തെയും ചിത്രീകരിക്കുന്നു. ഭൗതിക സുരക്ഷിതത്വത്തിനും ജഡമോഹത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള നമ്മുടെ അന്വേഷണത്തിൽ സ്വയം പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന “ദുഃഖങ്ങൾ” പലതാണ്.

ലോക സ്നേഹത്തെ മറികടക്കാൻ നമുക്ക് സാധ്യമാണോ? ബൈബിൾ പറയുന്നു, അതെ, ദൈവവചനത്തിലൂടെ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ പുതുക്കിക്കൊണ്ട് (റോമർ 12:2), നമ്മുടെ ശരീരങ്ങളെ ജീവനുള്ള യാഗമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ രൂപാന്തരപ്പെടുന്നതിലൂടെയും ഇത് ചെയ്യാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ, ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയാൽ നമുക്ക് ശരിയായ പാത വിവേചിച്ചറിയാൻ കഴിയും (റോമർ 12:1-2). യേശു വാഗ്ദത്തം ചെയ്തു, “ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് ജീവൻ ഉണ്ടാകുവാനും അത് പൂർണ്ണമായി ലഭിക്കുവാനും വേണ്ടിയാണ്” (യോഹന്നാൻ 10:10). “യഹോവ ദൈവമായിരിക്കുന്ന ജനം ഭാഗ്യവാന്മാർ” (സങ്കീർത്തനം 144:15).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

More Answers: