എന്താണ് ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രസ്ഥാനം?

Author: BibleAsk Malayalam


സൊസൈറ്റി ഫോർ കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്‌നെസ് അഥവാ അന്തർദേശീയ സമാജം കൃഷ്ണബോധത്തിന് (ISKCON – ഇസ്‌കോൺ) അല്ലെങ്കിൽ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രസ്ഥാനം ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ ഒരു ശാഖയാണ്, ഔപചാരികമായി ഗൗഡിയ വൈഷ്ണവം എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ഭക്തർ ആവർത്തിച്ച് പറയുന്ന ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന മന്ത്രത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ പേര് സ്വീകരിച്ചത്. 16-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ബംഗാളിലെ ശ്രീ ചൈതന്യ (1486-1533) ആരംഭിച്ച ഈ പ്രസ്ഥാനം പിന്നീട് 1966-ൽ അമേരിക്കയിൽ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് അഭയ് ചരൺ ദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദയാണ്, അനുയായികൾ ഗുരുവും ആത്മീയ ഗുരുവുമായി ആരാധിക്കുന്നു.

പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രധാന വിശ്വാസങ്ങൾ പരമ്പരാഗത ഹിന്ദു ഗ്രന്ഥങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് ഭഗവദ് ഗീത, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. ഇസ്‌കോൺ (ISKCON ) ആരാധകർ കൃഷ്ണനെ ദൈവത്തിന്റെ പരമോന്നത രൂപമായ സ്വയം ഭഗവാൻ ആയി ആരാധിക്കുന്നു, കൂടാതെ അദ്ദേഹത്തെ “ദൈവത്തിന്റെ പരമോന്നത വ്യക്തിത്വം” എന്ന് വിളിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭക്തർക്ക്, രാധ എന്നത് കൃഷ്ണന്റെ ദിവ്യ സ്ത്രീ പകർപ്പ് ആയി പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു, യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ശക്തി, ദിവ്യ സ്നേഹത്തിന്റെ മൂർത്തീഭാവം.

ഇസ്‌കോൺ (ISKCON) വിശ്വാസങ്ങൾ അടിസ്ഥാനപരമായി പാന്തീസത്തെ പഠിപ്പിക്കുന്നു – ദൈവം എല്ലാത്തിലും എല്ലാത്തിലും ദൈവം ഉണ്ടെന്നും മനുഷ്യന് ദൈവവുമായി ബന്ധപരമായ ഐക്യം നേടാനും ആത്യന്തികമായി ദൈവവുമായി സാമ്യമുള്ളവനായിത്തീരാനും കഴിയും. ഹരേ കൃഷ്ണന്റെ ലക്ഷ്യം “കൃഷ്ണാവബോധം” എന്ന അന്തർ ബോധത്തിലേക്ക് എത്തുക എന്നതാണ്.

ഹരേ കൃഷ്ണ കർമ്മങ്ങളിലൂടെയുള്ള രക്ഷ എന്ന ആശയത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. ഈ പ്രവൃത്തികളിൽ ഭക്തി-യോഗ, ധ്യാനം, മന്ത്രം, നൃത്തം, ധനശേഖരം അഭ്യർത്ഥന എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇസ്‌കോൺ പറയുന്നതനുസരിച്ച് രക്ഷ, കർമ്മത്തിന്റെ (പ്രതികാര നീതി) ഹൈന്ദവ സങ്കൽപ്പവുമായി ഏകീകൃതമാണ്. ഒരാളുടെ പ്രവൃത്തികൾ, നല്ലതും ചീത്തയും, മരണശേഷം അളന്ന് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു. ഒരാളുടെ പ്രവൃത്തികൾ നല്ലതാണെങ്കിൽ, അവൻ ഉയർന്ന ജീവിത രൂപങ്ങളിലേക്ക് പുനർജന്മം തുടരുന്നു; അവന്റെ പ്രവൃത്തികൾ മോശമാണെങ്കിൽ, അവൻ ഒരു താഴ്ന്ന ജീവിത രൂപമാകും. ഒരു വ്യക്തിയുടെ നല്ല പ്രവൃത്തികൾ തിന്മയെ കവിയുമ്പോൾ, അയാൾക്ക് പുനർജന്മ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനും കൃഷ്ണനുമായുള്ള തന്റെ ഏകത്വം തിരിച്ചറിയാനും കഴിയും. അങ്ങനെ, ഇസ്‌കോൺ പുനർജന്മത്തിലും കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാവിന്റെ കൈമാറ്റത്തിലും ഉള്ള വിശ്വാസം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു.

നേരെമറിച്ച്, ക്രിസ്തുമതം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ദൈവം അത്യുത്കൃഷ്ടവും എല്ലാറ്റിനും അതീതനാണ് – അവൻ തന്റെ എല്ലാ സൃഷ്ടികൾക്കും അതീതനാണ്, സ്നേഹവും കരുണയും ഉള്ള ഒരു ദൈവമാണ്, അവൻ “തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചുപോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന്നു ദൈവം അവനെ നല്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു” (യോഹന്നാൻ 3:16). തന്റെ സൃഷ്ടിയെ നിത്യമായ മരണത്തിൽ നിന്നും അവരുടെ സ്വന്തം നിഷേധത്തിന്റെ അനന്തരഫലങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കാൻ സ്രഷ്ടാവ് കീഴടങ്ങുമെന്ന് ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും വലിയ പ്രണയകഥയാണിത്.

ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തിലൂടെ കൃപയാലാണ് രക്ഷ എന്ന് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു (എഫെസ്യർ 2:8-9). “നാം അവനിൽ ദൈവത്തിന്റെ നീതി ആകേണ്ടതിന് പാപം അറിയാത്തവനെ അവൻ നമുക്കുവേണ്ടി പാപമാക്കി” (2 കൊരിന്ത്യർ 5:21). നമ്മുടെ പരിശുദ്ധനായ ദൈവവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ നല്ല പ്രവൃത്തികൾ “കറപിരണ്ട തുണിപോലെ; ” പോലെയുള്ളതിനാൽ സൽപ്രവൃത്തികൾക്ക് ഒരിക്കലും രക്ഷ നേടാൻ കഴിയില്ല. എന്നാൽ വിശ്വാസി തന്റെ ഇഷ്ടം പിതാവിന് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ, കർത്താവ് അവന് പാപത്തെ മറികടക്കാനുള്ള ശക്തി നൽകുന്നു.

മനുഷ്യൻ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ദേഹിയാണെന്നും ദൈവം ഒരു ആത്മാവാണെന്നും ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യന് ഒരിക്കലും ദൈവമാകാൻ കഴിയില്ല. ദേവന്മാരായി മാറുക എന്ന ഈ വ്യാജം തുടക്കം മുതൽ തന്നെ ഏദൻ തോട്ടത്തിൽ വെച്ച് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് പിശാച് ഹവ്വയോട് പറഞ്ഞു, “നിങ്ങൾ ദൈവത്തെപ്പോലെ ആയിരിക്കും” (ഉല്പത്തി 3:5).

പിശാച് മനുഷ്യരെ കബളിപ്പിക്കുന്നതിനായി നാശത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന നിരവധി തെറ്റായ വഴികൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. എന്നാൽ യേശു പറയുന്നു, “ഞാൻ വഴിയും സത്യവും ജീവനും ആകുന്നു. എന്നിലൂടെയല്ലാതെ ആരും പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നില്ല” (യോഹന്നാൻ 14:6), മറ്റൊരുത്തനിലും രക്ഷ ഇല്ല; നാം രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ ആകാശത്തിൻ കീഴിൽ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ നല്കപ്പെട്ട വേറൊരു നാമവും ഇല്ല. ” (അപ്പ. 4:12).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment