എന്താണ് സർദിസിന് പിന്നിലെ ചരിത്രം?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


സർദിസ്

തുർക്കിയിലെ മനീസ പ്രവിശ്യയുടെ പടിഞ്ഞാറൻ ഭാഗത്തുള്ള ആധുനിക സാർട്ട് (2005 ഒക്ടോബർ 19-ന് മുമ്പ് സാർട്ട്മഹ്മുട്ട്) സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഒരു പുരാതന ഗ്രീക്ക് നഗരമായിരുന്നു സർദിസ്. പേർഷ്യൻ സാമ്രാജ്യത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളിലൊന്നായ പുരാതന ലിഡിയ രാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാനമായിരുന്നു സാർദിസ്, റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള ഒരു പ്രോകോൺസലിന്റെ (ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ, സാധാരണയായി ഒരു മുൻ കോൺസിലിൻറെ) ഇരിപ്പിടം, പിൽക്കാല റോമൻ, ബൈസന്റൈൻ സാമ്രാജ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ലിഡിയ പ്രവിശ്യയുടെ മെട്രോപോളിയും.

1402-ൽ ഈ നഗരം ടമെർലെയ്ൻ നശിപ്പിച്ചു. അതിന്റെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നത് അതിന്റെ സൈനിക ശക്തിയും രണ്ടാമതായി ഉൾഭാഗം മുതൽ ഈജിയൻ തീരത്തേക്കുള്ള ഒരു പ്രധാന ഹൈവേയിലെ സ്ഥിതിയും, മൂന്നാമതായി ഹെർമുസിന്റെ വിശാലവും ഫലഭൂയിഷ്ഠവുമായ സമതലത്തിന്റെ ഗംഭീരതയുമാണ്.

തുയതിരയ്ക്ക് തെക്ക് പ്രധാനപാതയിലെ ആദ്യത്തെ പ്രധാന നഗരമാണ് സർദിസ്. തുയാതിരയെപ്പോലെ, സർദിസും അവർക്ക് അനുകൂലമായ ഒരു വാണിജ്യ കേന്ദ്രം എന്ന പദവിയിൽ അഭിമാനിച്ചു. പുരാതന ഭൂമിശാസ്‌ത്രജ്ഞനായ സ്‌ട്രാബോ അതിനെ “ഒരു മഹാനഗരം” എന്ന്‌ വിശഷിപ്പിക്കുന്നു, എന്നിരുന്നാലും അപ്പോസ്‌തലനായ യോഹന്നാന്റെ കാലത്ത്‌ അത്‌ എഫെസോസിനോ പെർഗമോവിനോ ഉള്ള പ്രാധാന്യത്തിന് എതിരായിരുന്നില്ല.

സർദിസ് എന്ന പേരിന്റെ അർത്ഥം അസ്ഥിരമായതാണ്; എന്നിരുന്നാലും, ചിലർ “സന്തോഷത്തിന്റെ ഗാനം” എന്നും അല്ലെങ്കിൽ “നിലനിൽക്കുന്നത്” എന്നും അല്ലെങ്കിൽ “പുതിയ എന്തെങ്കിലും” എന്നും നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

ഏഴ് പള്ളികളിൽ ഒന്ന്

ഈ നഗരം വെളിപ്പാടിലെ ഏഴ് സഭകളിൽ ഒന്നാണ് (വെളിപാട് 3:1). കാപഠ്യമാണ് സർദിസ് സഭയുടെ സവിശേഷത, അത് അവർ ഭാവിച്ചത് പോലെയായിരുന്നില്ല. യേശുക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ ജീവിക്കുക എന്നതിന്റെ അർത്ഥമെന്താണെന്ന് നവീകരണ സഭകൾ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു, എന്നാൽ ഭൂരിഭാഗവും ഒടുവിൽ അവർ പിന്മാറിയ സംഘടനയുടെ അവസ്ഥയിലേക്കും ചില പ്രത്യേക വിധങ്ങളിൽ പിന്മാറിയവരുടെ അവസ്ഥയിലേക്കും പോയി (2 തിമൊ. 3: 5).

അവരുടെ പേര് – പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് – റോമൻ കത്തോലിക്കാ സഭയുടെ ദുരുപയോഗങ്ങൾ, തെറ്റുകൾ, ഔപചാരികത എന്നിവയ്‌ക്കെതിരായ എതിർപ്പിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, കൂടാതെ ഈ തെറ്റുകളൊന്നും പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് മടയിൽ കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ലെന്ന് നവീകരണം എന്ന പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

സാർദിസിലെ കപട സഭയ്ക്ക്, ക്രിസ്തു ഈ സന്ദേശം അയക്കുന്നു, “ഞാൻ നിന്റെ പ്രവൃത്തി അറിയുന്നു. ജീവനുള്ളവൻ എന്നു നിനക്കു പേർ ഉണ്ടു എങ്കിലും നീ മരിച്ചവനാകുന്നു. ഉണർന്നുകൊൾക; ചാവാറായ ശേഷിപ്പുകളെ ശക്തീകരിക്ക; ഞാൻ നിന്റെ പ്രവൃത്തി എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ പൂർണ്ണതയുള്ളതായി കണ്ടില്ല” (വെളിപാട് 3:1,2).

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.