എന്താണ് സ്വർണ്ണ കാളക്കുട്ടി സംഭവം?

Author: BibleAsk Malayalam


തന്റെ ജനത്തെ നയിക്കുന്നതിനുള്ള പത്തു കൽപ്പനകളും മറ്റ് നിയമങ്ങളും സ്വീകരിക്കുന്നതിന് പർവ്വതത്തിൽ തന്റെ മുമ്പാകെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ ദൈവം മോശയെ വിളിച്ചു. പാളയത്തിലെ ആളുകൾ മോശെയെ കാത്തിരുന്നു മുഷിഞ്ഞു, അവർക്കു വേണ്ടി ഒരു ദൈവത്തെ – സ്വർണ കാളക്കുട്ടിയെ ഉണ്ടാക്കാൻ അവർ അഹരോനോടു ആവശ്യപ്പെട്ടു . ഈജിപ്തിലെ ബാധകളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഇസ്രായേല്യരോടൊപ്പം ചേർന്ന “സമ്മിശ്ര ജനക്കൂട്ടം” ഒരു വലിയ പരിധിവരെ വിശ്വാസത്യാഗത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ സൃഷ്ടിച്ചു (പുറപ്പാട് 12:38; സംഖ്യകൾ 11:4).

ദൈവം ഈജിപ്തുകാരെ പത്തു ബാധകളാൽ ശിക്ഷിക്കുകയും അവരെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കുകയും ചെങ്കടൽ വേർപെടുത്തുകയും ജനങ്ങൾക്ക് മന്ന നൽകുകയും ചെയ്ത ശേഷം, വിജാതീയരായ ഈജിപ്തുകാരെപ്പോലെ ഒരു വിഗ്രഹത്തെ ആരാധിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ആളുകൾ വലിയ പാപം ചെയ്തു. അതിനാൽ, പാളയത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ദൈവം മോശയെ അറിയിക്കുകയും അവരുടെ അവിശ്വാസത്തിന് അവരെ നശിപ്പിക്കുമെന്ന് അവൻ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ മോശെ അവർക്കുവേണ്ടി മദ്ധ്യസ്ഥത വഹിക്കുകയും ജനങ്ങളുമായി ഇടപെടാൻ മലയിൽനിന്ന് ഇറങ്ങിവരികയും ചെയ്തു (പുറപ്പാട് 32:7-18).

പാളയത്തിൽ വിശ്വാസത്യാഗം കണ്ടപ്പോൾ മോശെ, “അവന്റെ കോപം ജ്വലിച്ചു, അവൻ പലകകൾ കയ്യിൽ നിന്ന് വലിച്ചെറിഞ്ഞു, പർവതത്തിന്റെ അടിവാരത്ത് തകർത്തു” (പുറപ്പാട് 32:19). ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധവും നിർമ്മലവുമായ നിയമത്തിന് ആളുകൾ യോഗ്യരല്ലെന്ന് തനിക്ക് തോന്നിയതിനാലാണ് മോശ അങ്ങനെ ചെയ്തത്. പിന്നെ, മോശെ സ്വർണ്ണ കാളക്കുട്ടിയെ ചുട്ടുകളയുകയും അതിന്റെ ചാരം വെള്ളത്തിൽ വിതറുകയും ഇസ്രായേല്യരെ കുടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു (പുറപ്പാട് 32:20). ഒരു വിഗ്രഹത്തിന്റെ വ്യർത്ഥത ജനങ്ങൾ കാണണമെന്ന് മോശെ ആഗ്രഹിച്ചു (1 കൊരി. 8:4). കാളക്കുട്ടിക്ക് സ്വയം രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ, അതിന് തീർച്ചയായും അതിന്റെ ആരാധകരെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല (സങ്കീ. 115:3-9; യെശ. 46:5-7).

തുടർന്ന്, മോശ ഒരു നിർണായക നടപടി സ്വീകരിക്കുകയും ദൈവത്തിന്റെ പക്ഷത്തുള്ള ആളുകളെ വിളിക്കുകയും ചെയ്തു. അവന്റെ ആഹ്വാനത്തിന് മറുപടിയായി ലേവ്യർ മുന്നോട്ടുവന്നു. വിശ്വാസത്യാഗം ചെയ്തവരെ ശിക്ഷിക്കാൻ അവൻ അവരോട് കൽപ്പിച്ചു. പാളയത്തെ പാപത്തിൽ നിന്ന് ശുദ്ധീകരിക്കാൻ കർത്താവ് കുറ്റവാളികളുടെ മേൽ ഒരു ബാധ അയച്ചു (പുറപ്പാട് 32:33-35).

വീണ്ടും, പാളയത്തിൽ കരുണയുണ്ടാകാൻ മോശ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു. അങ്ങനെ, ബാധ നിലച്ചു, പാപത്തിന്റെ ഗൗരവം തിരിച്ചറിഞ്ഞു. കർത്താവ് ഇസ്രായേൽ മക്കളോട് ക്ഷമാപൂർവ്വം തുടർന്നു, ഈ കഥകൾ പഠിക്കുകയും തന്റെ വീര്യപ്രവൃത്തികൾ മറക്കുന്നവരോടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ദീർഘക്ഷമയെ കുറിച്ച് തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോത്സാഹനവും പ്രതീക്ഷയും ലഭിക്കും.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment