എന്താണ് റാപ്ചർ (രഹസ്യ എടുക്കപെടൽ) സിദ്ധാന്തം? ഇത് ബൈബിൾപരമാണോ?

Author: BibleAsk Malayalam


രഹസ്യ റാപ്ചർ (എടുക്കപെടൽ) സിദ്ധാന്തം എട്ട് പോയിന്റുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്:

 1. എടുക്കപ്പെടൽ നിശബ്ദമാണ്.
 2. എടുക്കപ്പെടൽ അദൃശ്യമാണ്.
 3. എടുക്കപ്പെടൽ ദുഷ്ടനെ ജീവനോടെ വിടുന്നു.
 4. നീതിമാന്മാരെ കഷ്ടതയിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കാൻ ദൈവം അവരെ നീക്കം ചെയ്യുന്നു.
 5. ക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാം വരവ് രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായിരിക്കും: (1) രഹസ്യമായ എടുക്കപ്പെടൽ, (2) യഥാർത്ഥ വരവ്, അത് മഹത്വപൂർണ്ണമായിരിക്കും.
 6. രണ്ടാം വരവിന്റെ ഈ രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളും ഏഴ് വർഷത്തെ വ്യത്യാസത്തിലായിരിക്കും.
 7. എതിർക്രിസ്തുവിന്റെ വെളിപാടിന് മുമ്പായി ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് നടക്കും, തുടർന്ന് അവൻ പീഡനകാലം കൊണ്ടുവരും.
 8. ദുഷ്ടന്മാർക്ക് ഈ ഘട്ടത്തിൽ മാനസാന്തരപ്പെടാനും ക്രിസ്തുവിനെ സേവിക്കാനും രണ്ടാമത്തെ അവസരം ലഭിക്കും.

ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നമുക്ക് ഈ 8 പോയിന്റുകൾ പരിശോധിക്കാം:

 1. കർത്താവു താൻ ഗംഭീരനാദത്തോടും പ്രധാനദൂതന്റെ ശബ്ദത്തോടും ദൈവത്തിന്റെ കാഹളത്തോടുംകൂടെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നു ഇറങ്ങിവരികയും” (1 തെസ്സലൊനീക്യർ 4:16); “നമ്മുടെ ദൈവം വരും, മിണ്ടാതിരിക്കുകയില്ല. “കർത്താവ് ഉയരത്തിൽ നിന്ന് ഗർജ്ജിക്കും … അവൻ ശക്തമായി ഗർജ്ജിക്കും … അവൻ ആർപ്പുവിളിക്കും. … ഭൂമിയുടെ അറ്റങ്ങളോളം ഒരു മുഴക്കം വരും” (യിരെമ്യാവു 25:30, 31).
 2. എടുക്കപ്പെടൽ അദൃശ്യമല്ല, അത് എല്ലാവർക്കും കാണും “ഇതാ, അവൻ മേഘങ്ങളോടെ വരുന്നു, എല്ലാ കണ്ണുകളും അവനെ കാണും” (വെളിപാട് 1:7). രണ്ടാം വരവ് ഒരു രഹസ്യസംഭവമായിരിക്കില്ല “മിന്നൽ കിഴക്ക് നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് പടിഞ്ഞാറോട്ട് പ്രകാശിക്കുന്നതുപോലെ മനുഷ്യപുത്രന്റെ വരവ്” (മത്തായി 24:27). രണ്ടാം വരവ് പിതാവിന്റെ മഹത്വത്താലും (മത്തായി 16:27) പുത്രന്റെ മഹത്വത്താലും (മത്തായി 25:31) ദൂതന്മാരുടെ മഹത്വത്താലും (മത്തായി 28:2-4) പ്രകാശിക്കും.
 3. എടുക്കപ്പെടൽ ദുഷ്ടനെ ജീവനോടെ വിടുന്നില്ല. കർത്താവിന്റെ വരവിനാൽ അവർ നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു (2 തെസ്സലൊനീക്യർ 2:8; വെളിപ്പാട് 19:17, 18; യെശയ്യാവ് 11:4; യിരെമ്യാവ് 25:33).
 4. കർത്താവ് നീതിമാനെ പീഡനകാലത്തു നിന്ന് എടുക്കുന്നില്ല , മറിച്ച് അതിലൂടെ അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നു (സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 91:5-12). ക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാം വരവ് രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലല്ല – ഒന്ന് രഹസ്യവും മറ്റൊന്ന് എല്ലാവരും കാണുന്നു. ഇനി ഒരു രണ്ടാം വരവ് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ (മത്തായി 16:27; മത്തായി 5:28,29; മത്തായി 25:31,32).
 5. ക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ട് രണ്ടാം വരവുകൾക്കിടയിൽ ഏഴ് വർഷത്തെ കാലയളവ് ഉണ്ടെന്ന് രഹസ്യ റാപ്ചർ വിശ്വാസികൾ പറയുന്നു. ഇത് വേദഗ്രന്ഥം പിന്തുണയ്ക്കുന്നില്ല.
 6. യേശുവിന്റെ രണ്ടാം വരവ് കഴിഞ്ഞ് 3 1/2 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം എതിർക്രിസ്തു പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നില്ല. അവൻ കാലത്തിന്റെ ആരംഭം മുതൽ സജീവമാണ് (1 യോഹന്നാൻ 4:3).
 7. രണ്ടാം വരവിന് ശേഷം ദുഷ്ടന്മാർക്ക് രക്ഷിക്കപ്പെടാൻ രണ്ടാമതൊരു അവസരം ഉണ്ടാകില്ല (മത്തായി 16:27; മത്തായി 5:28,29; മത്തായി 25:31,32). ക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാം വരവിനാൽ എല്ലാ പാപികളും നശിപ്പിക്കപ്പെടും (2 തെസ്സലൊനീക്യർ 2:8; ജെറമിയ 25:33; വെളിപ്പാട് 19:17, 18).

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment