എന്താണ് റാപ്ചർ (എടുക്കപ്പെടൽ)?

Author: BibleAsk Malayalam


എടുക്കപ്പെടൽ എന്നാൽ “ശക്തിയാൽ കൊണ്ടുപോകപ്പെടുക” എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്, യേശു വരുമ്പോൾ വായുവിൽ കർത്താവിനെ എതിരേൽക്കാൻ നാം എടുക്കപ്പെടും (1 തെസ്സലൊനീക്യർ 4:17).

എടുക്കപ്പെടൽ നിശബ്ദമായി നടക്കുമെന്ന് പലരും വിശ്വസിച്ചു – ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വിശ്വസ്തരായ ക്രിസ്ത്യാനികൾ പെട്ടെന്ന് അപ്രത്യക്ഷമാകുമെന്നും ഭൂമിയിലെ ജീവിതം ഏഴു വർഷത്തെ കഷ്ടതയിൽ തുടരുമെന്നും. ഈ സമയത്ത്, അനേകർ മാനസാന്തരം ചെയ്യപ്പെടുകയും ക്രിസ്തുവിന്റെ അന്തിമ വരവിന് മുമ്പായി രക്ഷയിൽ “രണ്ടാം അവസരം” ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് അവർ പറയുന്നു.

രഹസ്യ എടുക്കപ്പെടൽ രംഗം ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ ആശ്വാസകരമായി തോന്നാമെങ്കിലും, അതിന് തിരുവെഴുത്തുപരമായ പിന്തുണയില്ല. യേശു വീണ്ടും വരുമ്പോൾ, നമ്മുടെ ഓരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും തെളിവുകളാൽ പൊട്ടിത്തെറിക്കപ്പെടുമെന്ന് ബൈബിൾ വ്യക്തമായി പഠിപ്പിക്കുന്നു! ബൈബിൾ തെളിവുകൾ നോക്കാം:

അവന്റെ വരവ് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ആയിരിക്കും

“അവൻ ഇതു പറഞ്ഞശേഷം അവർ കാണുമ്പോൾ അവൻ എടുക്കപ്പെട്ടു; ഒരു മേഘം അവനെ അവരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ നിന്നു സ്വീകരിച്ചു. അവൻ കയറിച്ചെല്ലുമ്പോൾ അവർ സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്കു ഉറ്റുനോക്കിയപ്പോൾ വെള്ളവസ്ത്രം ധരിച്ച രണ്ടുപേർ അവരുടെ അരികെ നിന്നു; ഗലീലിക്കാരേ, നിങ്ങൾ സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്കു നോക്കുന്നതെന്തു? നിങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ട ഈ യേശുവും സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ വരും” (അപ്പ. 1:9-11).

യേശു പോയതുപോലെ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് മടങ്ങിവരുമെന്ന് സ്വർഗീയ സന്ദേശവാഹകർ ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു. ക്രിസ്തു മേഘങ്ങളിൽ പോയി, അവൻ വീണ്ടും മേഘങ്ങളിൽ വരും. അവൻ പോകുമ്പോൾ അവൻ കാണപ്പെട്ടു, അവൻ വീണ്ടും വരുമ്പോൾ അവൻ ദൃശ്യമാകും. അവൻ പോകുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ഒരു യഥാർത്ഥ ശരീരമുണ്ടായിരുന്നു, അവൻ അതേ വഴി തന്നെ മടങ്ങിവരും.

അവന്റെ വരവ് കണ്ണിനുകാണാവുന്നവ

“ഇതാ, അവൻ മേഘങ്ങളോടെ വരുന്നു; എല്ലാ കണ്ണുകളും അവനെ കാണും” (വെളിപാട് 1:7).

“മിന്നൽ കിഴക്കുനിന്നു പുറപ്പെട്ടു പടിഞ്ഞാറുവരെ പ്രകാശിക്കുന്നതുപോലെ; മനുഷ്യപുത്രന്റെ ആഗമനവും അങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും” (മത്തായി 24:27).

“അപ്പോൾ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ മനുഷ്യപുത്രന്റെ അടയാളം പ്രത്യക്ഷപ്പെടും; അപ്പോൾ ഭൂമിയിലെ എല്ലാ ഗോത്രങ്ങളും വിലപിക്കും, മനുഷ്യപുത്രൻ ആകാശത്തിലെ മേഘങ്ങളിൽ ശക്തിയോടും മഹത്വത്തോടും കൂടി വരുന്നത് അവർ കാണും” (മത്തായി 24: 30).

ക്രിസ്തു വരുമ്പോൾ, അത് കേവലം ഒരു പ്രാദേശിക കാഴ്ചയോ ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമോ ആയിരിക്കില്ല. ലോകം മുഴുവൻ അത് കാണും.

അവന്റെ വരവ് കേൾക്കത്തക്കതു

“കർത്താവ് തന്നെ ആർപ്പുവിളിയും പ്രധാന ദൂതന്റെ ശബ്ദവും ദൈവത്തിന്റെ കാഹളവും കൊണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിവരും; ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ ആദ്യം ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കും; പിന്നെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരും ശേഷിക്കുന്നവരുമായ നമ്മളും അവരോടൊപ്പം എടുക്കപ്പെടും. വായുവിൽ കർത്താവിനെ എതിരേൽക്കാൻ മേഘങ്ങളിൽ; അങ്ങനെ നാം എന്നും കർത്താവിനോടുകൂടെ ഇരിക്കും” (1 തെസ്സലോനിക്യർ 4:16, 17).

“യഹോവ ഉയരത്തിൽനിന്നു ഗർജ്ജിക്കും; തന്റെ വിശുദ്ധനിവാസത്തിൽനിന്നു നാദം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു; അവൻ തന്റെ മേച്ചല്പുറത്തെ നോക്കി ഉറക്കെ ഗർജ്ജിക്കുന്നു” (യിരെമ്യാവ്‌ 25:30).

“നമ്മുടെ ദൈവം വരുന്നു; മൗനമായിരിക്കയില്ല;
അവന്റെ മുമ്പിൽ തീ ദഹിപ്പിക്കുന്നു;
അവന്റെ ചുറ്റും വലിയോരു കൊടുങ്കാറ്റടിക്കുന്നു.” (സങ്കീർത്തനം 50:3).

ക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാം വരവ് ഉച്ചത്തിലായിരിക്കും! ആർപ്പുവിളികളും കാഹളനാദങ്ങളും എല്ലാവിധ ആരവങ്ങളും ഉണ്ടാകും. അബദ്ധത്തിൽ അത് ആരും അത് കാണാതെ പോകില്ല.

അവന്റെ വരവ് വൈകാരികമായിരിക്കും

“ഭയത്താലും ഭൂമിയിൽ വരാനിരിക്കുന്നവയെ നോക്കിക്കാണുന്നതിനാലും മനുഷ്യരുടെ ഹൃദയം അവരെ വഷളാക്കുന്നു: ആകാശത്തിന്റെ ശക്തികൾ ഇളകിപ്പോകും. അപ്പോൾ മനുഷ്യപുത്രൻ ശക്തിയോടും മഹത്വത്തോടുംകൂടെ മേഘത്തിൽ വരുന്നത് അവർ കാണും” (ലൂക്കാ 21:26, 27).

“അന്നാളിൽ: ഇതാ, നമ്മുടെ ദൈവം; അവനെയത്രേ നാം കാത്തിരുന്നതു; അവൻ നമ്മെ രക്ഷിക്കും; അവൻ തന്നേ യഹോവ; അവനെയത്രേ നാം കാത്തിരുന്നതു; അവന്റെ രക്ഷയിൽ നമുക്കു ആനന്ദിച്ചു സന്തോഷിക്കാം എന്നു അവർ പറയും. ” (ഏശയ്യാ 25:9).

ക്രിസ്തു മടങ്ങിവരുമ്പോൾ, അത് ദുഷ്ടന്മാർക്കും നീതിമാൻമാർക്കും ഒരുപോലെ വികാരനിർഭരമായ ദിവസമായിരിക്കും. നഷ്ടപ്പെട്ടവർ വിവരണാതീതമായ ഭയവും വേദനയും അനുഭവിക്കും, അതേസമയം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർ നിത്യരക്ഷയുടെ തികഞ്ഞ സന്തോഷം അനുഭവിക്കും.

അവന്റെ വരവ് ശവക്കുഴികൾ തുറക്കും

“എന്നെ അയച്ചവന്റെ ഇഷ്ടം ഇതാണ്, പുത്രനെ കാണുകയും അവനിൽ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഏവനും നിത്യജീവൻ ഉണ്ടാകണം; അവസാന നാളിൽ ഞാൻ അവനെ ഉയിർപ്പിക്കും” (യോഹന്നാൻ 6:40).

“ആദാമിൽ എല്ലാവരും മരിക്കുന്നതുപോലെ ക്രിസ്തുവിൽ എല്ലാവരും ജീവിപ്പിക്കപ്പെടും. എന്നാൽ ഓരോ മനുഷ്യനും അവരവരുടെ ക്രമത്തിൽ: ക്രിസ്തു ആദ്യഫലം; പിന്നീട് ക്രിസ്തുവിനുള്ളവർ അവന്റെ വരവിൽ” (1 കൊരിന്ത്യർ 15:22, 23).

ഇതാണ് ബൈബിളിലെ എടുക്കപ്പെടലിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണം. ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ അവന്റെ ശക്തിയാൽ ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും വായുവിൽ അവനെ കണ്ടുമുട്ടുകയും ചെയ്യും. അതിനുശേഷം ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന വിശ്വാസികളും എടുക്കപ്പെടും. അതൊരു രഹസ്യമായിരിക്കില്ല!

അവന്റെ വരവ് ഭൂമിയെ നശിപ്പിക്കും

“ഭൂമി പൊടുപൊടെ പൊട്ടുന്നു; ഭൂമി കിറുകിറെ കീറുന്നു; ഭൂമി കിടുകിട കിടുങ്ങുന്നു. ഭൂമി മത്തനെപ്പോലെ ചാഞ്ചാടുന്നു; കാവൽമാടംപോലെ ആടുന്നു; അതിന്റെ അകൃത്യം അതിന്മേൽ ഭാരമായിരിക്കുന്നു; അതു വീഴും, എഴുന്നേല്ക്കയുമില്ല.” (യെശയ്യാവ് 24:19, 20).

“പുസ്തകച്ചുരുൾ ചുരുട്ടുംപോലെ ആകാശം മാറിപ്പോയി; എല്ലാമലയും ദ്വീപും സ്വസ്ഥാനത്തുനിന്നു ഇളകിപ്പോയി” (വെളിപാട് 6:14).

“കർത്താവു താൻ ഗംഭീരനാദത്തോടും പ്രധാനദൂതന്റെ ശബ്ദത്തോടും ദൈവത്തിന്റെ കാഹളത്തോടുംകൂടെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നു ഇറങ്ങിവരികയും ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ മുമ്പെ ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കയും ചെയ്യും; പിന്നെ ജീവനോടെ ശേഷിക്കുന്ന നാം അവരോടു ഒരുമിച്ചു ആകാശത്തിൽ കർത്താവിനെ എതിരേല്പാൻ മേഘങ്ങളിൽ എടുക്കപ്പെടും; ഇങ്ങനെ നാം എപ്പോഴും കർത്താവിനോടുകൂടെ ഇരിക്കും” (1 തെസ്സലൊനീക്യർ 4:16, 17).

“മിന്നലും നാദവും ഇടിമുഴക്കവും വലിയ ഭൂകമ്പവും ഉണ്ടായി; ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യർ ഉണ്ടായതുമുതൽ അതുപോലെ അത്ര വലുതായോരു ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. മഹാനഗരം മഹാനഗരം മൂന്നംശമായി പിരിഞ്ഞു; ജാതികളുടെ പട്ടണങ്ങളും വീണു പോയി; ദൈവകോപത്തിന്റെ ക്രോധമദ്യമുള്ള പാത്രം മഹാബാബിലോന്നു കൊടുക്കേണ്ടതിന്നു അവളെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഓർത്തു. സകലദ്വീപും ഓടിപ്പോയി; മലകൾ കാണ്മാനില്ലാതെയായി” (വെളിപാട് 16:18-20).

ക്രിസ്തു വന്നശേഷം ഈ ലോകം മനുഷ്യർക്ക് വാസയോഗ്യമല്ലാതാവും. അവന്റെ വരവ് ഭൂമിയുടെ അടിസ്ഥാനങ്ങളെ ഇളക്കും.

അവന്റെ വരവ് അന്തിമ വിധിയെ അർത്ഥമാക്കും

“മനുഷ്യപുത്രൻ തന്റെ പിതാവിന്റെ മഹത്വത്തിൽ തന്റെ ദൂതന്മാരുമായി വരും; അപ്പോൾ അവൻ ഓരോരുത്തർക്കും അവനവന്റെ പ്രവൃത്തികൾക്കു തക്ക പ്രതിഫലം നൽകും” (മത്തായി 16:27).

“മനുഷ്യപുത്രൻ തന്റെ പിതാവിന്റെ മഹത്വത്തിൽ തന്റെ ദൂതന്മാരുമായി വരും; അപ്പോൾ അവൻ ഓരോരുത്തന്നും അവനവന്റെ പ്രവൃത്തിക്കു തക്കവണ്ണം പകരം നല്കും” (വെളിപാട് 22:12).

ക്രിസ്തുവിന്റെ മടങ്ങിവരവിലാണ് നമുക്ക് അന്തിമ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുക. ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും തീരുമാനം ഇതിനകം എടുത്തിരിക്കും; മാനസന്തിരപ്പെടാൻ രണ്ടാമതൊരവസ്സരം ഉണ്ടാകില്ല. ക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിക്കാനുള്ള തീരുമാനം എടുക്കേണ്ട സമയമാണിത്.

ഒരു രഹസ്യ എടുക്കപ്പെടൽ ഉണ്ടാകുമോ? അതൊ. അത് രഹസ്യമായിരിക്കുമോ? ഇല്ല!

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment