എന്താണ് യേശുവിന്റെ സെമിനാർ

SHARE

By BibleAsk Malayalam


യേശുവിന്റെ ചർച്ച യോഗം

1970-കളിൽ പുതിയ നിയമത്തിലെ “പണ്ഡിതൻ” റോബർട്ട് ഫങ്ക് ആണ് യേശു സെമിനാർ ആരംഭിച്ചത്. ബൈബിളിന്റെ പ്രചോദനവും അധികാരവും അപചയവും നിഷേധിക്കുന്ന സംശയാസ്പദമായ ചിന്താഗതിക്കാരായ വ്യക്തികളുടെ ഒത്തുചേരലാണിത്. ചരിത്രപരമായ വസ്തുനിഷ്ഠത പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനുപകരം, അവരുടെ പദ്ധതി ഇനിപ്പറയുന്ന തെറ്റായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു:

സുവിശേഷങ്ങൾ തെറ്റുകൾ നിറഞ്ഞതാണെന്നും തങ്ങൾക്ക് സമകാലികമായ മറ്റെല്ലാ സ്രോതസ്സുകളേക്കാളും വളരെ താഴ്ന്നതാണെന്നും അവർ അനുമാനിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, കാനോനിക്കൽ സുവിശേഷങ്ങളേക്കാൾ (മത്തായി, മർക്കോസ്, ലൂക്കോസ്, യോഹന്നാൻ) തോമസിന്റെ അപ്പോക്രിഫൽ സുവിശേഷത്തിന് അവർ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു.

അവർ യേശുവിന്റെ അത്ഭുത കഥകളെ നിരാകരിക്കുകയും അവയെ കെട്ടുകഥകളായി കാണുകയും ചെയ്യുന്നു.

ആദ്യകാല വിശ്വാസികൾക്ക് ചരിത്രത്തിൽ താൽപ്പര്യമില്ലായിരുന്നുവെന്ന് അവർ അനുമാനിക്കുകയും സ്വന്തം ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി മനസ്സോടെ യേശുവിന്റെ വായിൽ വാക്കുകൾ നൽകുകയും ചെയ്തു.

അവരുടെ നിഗമനങ്ങൾ “അഞ്ച് സുവിശേഷങ്ങളിൽ” പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. യേശു യഥാർത്ഥമായി എന്താണ് പറഞ്ഞതെന്നും എന്താണ് പഠിപ്പിച്ചതെന്നും നിർണ്ണയിക്കാൻ നാല് ബൈബിൾ സുവിശേഷങ്ങളിലൂടെയും തോമസിന്റെ സുവിശേഷത്തിലൂടെയും യേശു ചർച്ച സമ്മേളനം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഇത് യേശുവിന്റെ വാക്കുകളെ സുവിശേഷങ്ങളിൽ നിന്ന് ഭാഗങ്ങളായി വിഭജിക്കുന്നു, അത് യേശു യഥാർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞതിന്റെ സാധ്യതയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്.

ചുവപ്പ് നിറത്തിലുള്ള വാക്കുകൾ യേശു മിക്കവാറും പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ കാണിക്കുന്നു. പിങ്ക് നിറത്തിലുള്ള വാക്കുകൾ യേശു പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ കാണിക്കുന്നു. ചാരനിറത്തിലുള്ള വാക്കുകൾ യേശു പറഞ്ഞിരിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള വാക്കുകൾ കാണിക്കുന്നു, എന്നാൽ അവൻ പറഞ്ഞിരിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളവയോട് അടുത്താണ്. കറുത്ത നിറത്തിലുള്ള വാക്കുകൾ യേശു പറയാത്ത വാക്കുകൾ കാണിക്കുന്നു. ഈ കൃതിയിൽ, ചുവപ്പ്, പിങ്ക്, ചാരനിറം എന്നിവയെക്കാൾ കറുപ്പിൽ കൂടുതൽ വാക്കുകൾ ഉണ്ട്. യോഹന്നാന്റെ ഏതാണ്ട് മുഴുവൻ സുവിശേഷവും കറുത്ത നിറത്തിലാണ്, അതേസമയം തോമസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ ബൈബിളിലെ സുവിശേഷങ്ങളേക്കാൾ ചുവപ്പും പിങ്ക് നിറത്തിലുള്ള വാക്കുകളും കൂടുതലാണ്.

ഉപസംഹാരം

ജീസസ് സെമിനാറിലെ “പണ്ഡിതന്മാർ” ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവത്തിലും, അവന്റെ പുനരുത്ഥാനത്തിലും, അവന്റെ അത്ഭുതങ്ങളിലും, മനുഷ്യ വംശത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള അവന്റെ പകരക്കാരനായ പാപപരിഹാര മരണത്തിലും, തിരുവെഴുത്തുകളുടെ പ്രചോദനത്തിലും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല (2 തിമോത്തി 3:16-17; 2 പത്രോസ് 1:20-21). ഖേദകരമെന്നു പറയട്ടെ, പുതിയ നിയമത്തിലെ കർത്താവായ യേശുവിന് പകരം അവർ സ്വന്തം “യേശുവിന്റെ പതിപ്പ്” പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.

Leave a Reply

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments