എന്താണ് യഥാർത്ഥ സഭ? എനിക്കത് എങ്ങനെ കണ്ടെത്താനാകും?

Author: BibleAsk Malayalam


ബൈബിൾ പറയുന്നതനുസരിച്ച്, ഒരേയൊരു യഥാർത്ഥ സഭ മാത്രമേയുള്ളൂ (റോമർ 12:5), യേശു തന്റെ അന്ത്യകാല ജനത്തെ ക്രിസ്തുവിന്റെ മണവാട്ടി എന്ന് വിളിക്കുന്നു. “ഒരു ശരീരവും ഒരു ആത്മാവും ഉണ്ട്, നിങ്ങളുടെ വിളിയുടെ പ്രത്യാശയിൽ നിങ്ങൾ വിളിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ തന്നെ” (എഫേസ്യർ 4:4)ൽ. രണ്ട് സഭകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് വചനം പറയുന്നു. ഒന്ന് ദൈവത്തിന്റേതും (വെളിപാട് 14:12) മറ്റൊന്ന് പിശാചിന്റേതുമാണ് (വെളിപാട് 17). എന്നാൽ ഒരു യഥാർത്ഥ സഭയെ തിരയുമ്പോൾ, ക്രിസ്ത്യൻ എന്ന് സ്വയം വിളിക്കുന്ന നൂറുകണക്കിന് സഭകൾ ഉണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി. അവരോരോരുത്തരും തങ്ങൾ വേദപുസ്തകപരമാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ, നമുക്ക് എങ്ങനെ യഥാർത്ഥ സഭയെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും?

യഥാർത്ഥ സഭ

ഈ പ്രതിസന്ധി നമുക്ക് പരിഹരിച്ച നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിനോട് ഞങ്ങൾ നന്ദിയുള്ളവരാണ്. ഒരു സഭ സത്യമാണോ അല്ലയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം പഴയ നിയമത്തിലെ യെശയ്യാ പ്രവാചകന്റെ വാക്കുകളാണ്: “നിയമത്തിലേക്കും സാക്ഷ്യത്തിലേക്കും! ഈ വചനമനുസരിച്ച് അവർ സംസാരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് അവർക്ക് പ്രഭാതമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്” (യെശയ്യാവു 8:20). നിയമം പത്തു കൽപ്പനകളും (പുറപ്പാട് 20:3-17) സാക്ഷ്യം ദൈവത്തിന്റെ പ്രവാചകന്മാരുടെ വചനവുമാണ്. പുതിയ നിയമത്തിൽ, യോഹന്നാൻ 12-ഉം 14-ഉം അധ്യായങ്ങളിൽ വെളിപാട് പുസ്തകത്തിൽ സത്യസഭയെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തമായ വിവരണവും നമുക്കുണ്ട്.

“വിശുദ്ധന്മാരുടെ സഹിഷ്ണത ഇതാ: ദൈവകല്പനകളും യേശുവിന്റെ വിശ്വാസവും പ്രമാണിക്കുന്നവർ ഇതാ” (വെളിപാട് 14:12). “സർപ്പം സ്ത്രീയോട് കോപിച്ചു, ദൈവകൽപ്പനകൾ പാലിക്കുന്നവരും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ സാക്ഷ്യമുള്ളവരുമായ അവളുടെ സന്തതിയുടെ ശേഷിപ്പിനോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പോയി” (വെളിപാട് 12:17).

അതിനാൽ, പഴയതും പുതിയതുമായ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് യഥാർത്ഥ സഭ ഇങ്ങനെ ചെയ്യും: 1-യേശുവിന്റെ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കുക. 2-ഏഴാം ദിവസത്തെ ശബ്ബത്ത് ഉൾപ്പെടെ ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനകൾ പാലിക്കുക. 3-യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ സാക്ഷ്യം ഉണ്ടായിരിക്കുക “യേശുവിന്റെ സാക്ഷ്യം പ്രവചനത്തിന്റെ ആത്മാവാണ്” (വെളിപാട് 19:10).

ദൈവം തന്റെ മക്കളെ തന്റെ സഭയിൽ ചേരാൻ വിളിക്കുന്നു

നമ്മുടെ നാളിനെ നോഹയുടെ നാളിനോട് ഉപമിക്കുന്നുവെന്ന് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു (ലൂക്കോസ് 17:26, 27). ഇന്ന്, ദൈവം ഒരു പെട്ടകം നൽകിയിട്ടുണ്ട്, അത് അവന്റെ സഭയാണ്, അത് ഭൂമിയിലെ അന്തിമ സംഭവങ്ങളിലൂടെ തന്റെ ജനത്തെ സുരക്ഷിതമായി കൊണ്ടുപോകും. യേശു തന്റെ വിശ്വസ്തരായ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് ബാബിലോൺ വിട്ട് ശേഷിപ്പ് സഭയിൽ ചേരാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു – കാരണം അവൻ അതിന്റെ തലവൻ. അവൻ പറയുന്നു, “എന്റെ ജനമായുള്ളോരേ, അവളുടെ പാപങ്ങളിൽ കൂട്ടാളികളാകാതെയും അവളുടെ ബാധകളിൽ ഓഹരിക്കാരാകാതെയുമിരിപ്പാൻ അവളെ വിട്ടു പോരുവിൻ” (വെളിപാട് 18:4; യോഹന്നാൻ 10:16). ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ മുമ്പ് യെരൂശലേമിലേക്ക് മടങ്ങാൻ വേണ്ടി അക്ഷരീയ ബാബിലോണിൽ നിന്ന് പുറത്തുവന്നതുപോലെ, ഇന്ന് അവന്റെ ജനം പുതിയ യെരൂശലേമിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിനായി നിഗൂഢ ബാബിലോണിൽ നിന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment