എന്താണ് “മരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന പാപം”, “മരണത്തിലേക്ക് നയിക്കാത്തത്”?

Author: BibleAsk Malayalam


അപ്പോസ്തലനായ യോഹന്നാൻ എഴുതി: “സഹോദരൻ മരണത്തിന്നല്ലാത്ത പാപം ചെയ്യുന്നതു ആരെങ്കിലും കണ്ടാൽ അപേക്ഷിക്കാം; ദൈവം അവന്നു ജീവനെ കൊടുക്കും; മരണത്തിന്നല്ലാത്ത പാപം ചെയ്യുന്നവർക്കു തന്നേ; മരണത്തിന്നുള്ള പാപം ഉണ്ടു; അതിനെക്കുറിച്ചു അപേക്ഷിക്കേണം എന്നു ഞാൻ പറയുന്നില്ല” (1 യോഹന്നാൻ 5:16).

ഈ വാക്യത്തിൽ, യോഹന്നാൻ പാപത്തിന്റെ രൂപങ്ങൾ തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുകയാണ്. അവൻ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പാപങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു-പാപിക്ക് പ്രതീക്ഷയുള്ളവയും പ്രതീക്ഷയില്ലാത്തവയും. ആദ്യത്തെ തരത്തിൽ, പ്രാർത്ഥന രക്ഷയ്ക്ക് സഹായകമാകും; രണ്ടാമത്തേതിൽ പ്രാർത്ഥന സഹായകരമാകുമെന്ന് യാതൊരു ഉറപ്പുമില്ല.

മരണത്തിലേക്കുള്ള പാപം മാപ്പർഹിക്കാത്ത പാപമാണെന്നാണ് പൊതുവെ കരുതപ്പെടുന്നത് (മത്താ. 12:31, 32). അതിനാൽ, മരണത്തിലേക്കുള്ള പാപം പാപം ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള പാപമാണ്.

എല്ലാ പാപങ്ങളും, തുടർന്നാൽ, മരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുമെന്നത് സത്യമാണെങ്കിലും (എസെ. 18:4, 24; യാക്കോബ് 1:15), ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക പാപപ്രവൃത്തി ഒരു വ്യക്തിയെ മരണത്തിലേക്കു അടുപ്പിക്കുന്ന അളവിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ദൈവത്തെ സേവിക്കാൻ ആത്മാർത്ഥമായി ഉത്സുകരും എന്നാൽ ദുർബലമായ ഇച്ഛാശക്തിയും സ്ഥിരമായ ശീലങ്ങളും ഉള്ളവർ ചെയ്യുന്ന പാപങ്ങൾ, ദൈവത്തിനെതിരെ മനഃപൂർവം മത്സര മനോഭാവത്തിൽ മനഃപൂർവ്വം ചെയ്യുന്ന പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ്.

പാപം ചെയ്യുന്നതിനെക്കാൾ മനോഭാവമാണ് വ്യത്യാസം തീരുമാനിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ, പാപങ്ങളിൽ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് അനുതപിക്കുകയും ക്ഷമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ചെറിയ പാപം മരണത്തിലേക്കുള്ള പാപമല്ല. ദൈവവുമായുള്ള ദൈനംദിന ബന്ധം പരാജയപ്പെടുന്നതിലൂടെ പെട്ടെന്ന് വഴുതിവീണ ഗുരുതരമായ പാപം, യഥാർത്ഥ മാനസാന്തരത്തെ പിന്തുടരുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പോഴും മരണത്തിലേക്കുള്ള പാപമല്ല; എന്നാൽ അനുതപിക്കാനുള്ള വിസമ്മതം മരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു.

ശൗൽ രാജാവിന്റെയും ദാവീദ് രാജാവിന്റെയും അനുഭവങ്ങളിൽ വ്യത്യാസം വ്യക്തമായി കാണിക്കുന്നു. ഒന്നാമൻ പാപം ചെയ്തു, മാനസാന്തരപ്പെട്ടില്ല; രണ്ടാമൻ പാപം ചെയ്തു, പക്ഷേ ആത്മാർത്ഥമായി പശ്ചാത്തപിച്ചു. നിത്യജീവന്റെ പ്രത്യാശയില്ലാതെ ശൗൽ മരിച്ചു; ദാവീദിനോട് ക്ഷമിക്കപ്പെടുകയും സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിന്റെ ഉറപ്പ് നൽകപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment