എന്താണ് മന്ത്രവാദം? ബൈബിളിൽ നിഷിദ്ധമാണോ?

Author: BibleAsk Malayalam


ബൈബിളിൽ ആഭിചാരം നിഷിദ്ധമാണ്. മന്ത്രവാദം,ആഭിചാരകൻ, ക്ഷുദ്രക്കാരൻ, , ഷുദ്രം കൂടപ്രയോഗം, ഇന്ദ്രജാലം, ഭാവികഥന, മരിച്ചവരുടെ ആത്മാക്കളെ ബന്ധപ്പെടൽ എന്നിവയുടെ ഉപയോഗമാണ്. ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും അവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും ബൈബിൾ വ്യക്തമായി വിലക്കുന്നു. ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ നിന്നല്ലാത്ത അമാനുഷിക ശക്തിയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ ശക്തിയുടെ ഉറവിടം സാത്താനാണ്, ഈ ആചാരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവരെ കബളിപ്പിക്കാൻ അവന് സ്വയം പ്രകാശത്തിന്റെ ദൂതനായി മാറാൻ കഴിയും (2 കൊരിന്ത്യർ 11:14).

പുരാതന ഈജിപ്‌ത് (പുറപ്പാട് 7:11; യെശയ്യാവ് 19:3), ബാബിലോൺ (യിരെമ്യാവ് 27:9; ദാനിയേൽ 2:2) തുടങ്ങിയ വിജാതീയ രാജ്യങ്ങൾ മന്ത്രവാദം ചെയ്തിരുന്നെങ്കിലും, ഈ ആചാരങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനെതിരെ ദൈവം ഇസ്രായേലിലെ തന്റെ മക്കൾക്ക് വ്യക്തമായി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

പഴയനിയമത്തിൽ, വിലക്കപ്പെട്ട പാപങ്ങളിൽ ഒന്നായി കർത്താവ് ക്ഷുദ്രപ്രയോഗത്തെ പട്ടികപ്പെടുത്തുന്നു: “ആഭിചാരം ചെയ്യരുതു; മുഹൂർത്തം നോക്കരുതു ” (ലേവ്യപുസ്തകം 19:26). “തന്റെ മകനെയോ മകളെയോ അഗ്നിപ്രവേശം ചെയ്യിക്കുന്നവൻ, പ്രശ്നക്കാരൻ, മുഹൂർത്തക്കാരൻ, ആഭിചാരകൻ, ക്ഷുദ്രക്കാരൻ, 11മന്ത്രവാദി, വെളിച്ചപ്പാടൻ, ലക്ഷണം പറയുന്നവൻ, അജ്ഞനക്കാരൻ എന്നിങ്ങനെയുള്ളവരെ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കാണരുതു. 12ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവനെല്ലാം യഹോവെക്കു വെറുപ്പു ആകുന്നു; ഇങ്ങനെയുള്ള മ്ലേച്ഛതകൾനിമിത്തം നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ അവരെ നിന്റെ മുമ്പിൽനിന്നു നീക്കിക്കളയുന്നു”(ആവർത്തനം 18:10-12). എല്ലാ നിഗൂഢ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, പറഞ്ഞാൽ, “വൈറ്റ് മാജിക്” എന്നൊന്നില്ല.

2 ദിനവൃത്താന്തം 33:6-ൽ മനശ്ശെ രാജാവ് ദുർമന്ത്രവാദമുൾപ്പെടെയുള്ള അനേകം ദുരാചാരങ്ങൾക്കായി കുറ്റംവിധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു: “അവൻ തന്റെ പുത്രന്മാരെ ഹിന്നോം പുത്രന്റെ താഴ്‌വരയിൽ ഒരു വഴിപാടായി ദഹിപ്പിക്കുകയും ഭാഗ്യം പറയുകയും ശകുനങ്ങളും ആഭിചാരവും പ്രയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു. മാദ്ധ്യമങ്ങളോടും നെക്രോമാൻസർമാരോടുമൊപ്പം. അവൻ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ വളരെ തിന്മ ചെയ്തു, അവനെ കോപിപ്പിച്ചു.”

മരിച്ചവരുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നതിനെതിരെ യെശയ്യാവ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു, “അവർ നിങ്ങളോട്, “മധ്യസ്ഥരും മന്ത്രവാദികളും, മന്ത്രിക്കുകയും അസ്പഷ്ടലാപം ചെയ്യുന്നവരെ അന്വേഷിക്കുക” എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ഒരു ജനത അവരുടെ ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കേണ്ടതല്ലേ? ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്കുവേണ്ടി അവർ മരിച്ചവരെ അന്വേഷിക്കണോ? (അദ്ധ്യായം 8:19). “മരിച്ചവർ ഒന്നും അറിയുന്നില്ല” (സഭാപ്രസംഗി 9:5), അവരോട് കൂടിയാലോചിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നത് വ്യക്തമാണ്, ഇത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരെ കബളിപ്പിക്കാൻ മരിച്ചവരുടെ വേഷം കെട്ടിയ ദുരാത്മാക്കളാണ് അത്തരം പ്രത്യക്ഷതകൾ എന്ന നിഗമനത്തിലേക്ക് നമ്മെ നയിക്കുന്നു.

മന്ത്രവാദം ചെയ്യുന്നവരെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ചും മലാഖി പറയുന്നു: “അപ്പോൾ ന്യായവിധിക്കായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് അടുത്തുവരും. മന്ത്രവാദികൾക്കെതിരെ ഞാൻ അതിവേഗ സാക്ഷിയാകും” (മലാഖി 3:5).

പുതിയ നിയമത്തിൽ, മന്ത്രവാദത്തെ പാപമായി പൗലോസ് പട്ടികപ്പെടുത്തുന്നു: “ഇപ്പോൾ ജഡത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ വ്യക്തമാണ്: ലൈംഗിക അധാർമികത, അശുദ്ധി, ഇന്ദ്രിയത, വിഗ്രഹാരാധന, മന്ത്രവാദം, ശത്രുത, കലഹം . . . ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളും. അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർ ദൈവരാജ്യം അവകാശമാക്കുകയില്ലെന്ന് ഞാൻ മുമ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയതുപോലെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു” (ഗലാത്യർ 5:19-21).

കാലാവസാനത്തിൽ, സത്യത്തെ എതിർക്കുന്ന ആത്മീയ ബാബിലോൺ അതിന്റെ മന്ത്രവാദത്താൽ “എല്ലാ ദേശവാസികളെയും” വഞ്ചിക്കും (വെളിപാട് 18:23). എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ ന്യായവിധികൾ അതിന്മേൽ വീഴുകയും അത് “തീയും ഗന്ധകവും കൊണ്ട് കത്തുന്ന തടാകത്തിലായിരിക്കും, അത് രണ്ടാമത്തെ മരണമാണ്” (വെളിപാട് 21:8; 22:15).

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment