എന്താണ് ഭൂതം?

Author: BibleAsk Malayalam


വീണുപോയ മാലാഖയാണ് ഭൂതം. പരമോന്നത മാലാഖയായ ലൂസിഫർ ദൈവത്തിനെതിരെ മത്സരിക്കുകയും അനേകം മാലാഖമാർ അവനോടൊപ്പം ചേരുകയും ചെയ്തു. “സ്വർഗ്ഗത്തിൽ യുദ്ധം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടു: മൈക്കിളും അവന്റെ ദൂതന്മാരും മഹാസർപ്പവുമായി യുദ്ധം ചെയ്തു; മഹാസർപ്പവും അവന്റെ ദൂതന്മാരും യുദ്ധം ചെയ്‌തു, പക്ഷേ അവർ ജയിച്ചില്ല, സ്വർഗ്ഗത്തിൽ അവർക്ക് ഒരു സ്ഥലം കണ്ടെത്താനായില്ല. അങ്ങനെ ലോകത്തെ മുഴുവൻ വഞ്ചിക്കുന്ന പിശാചും സാത്താനും എന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്ന പുരാതന സർപ്പമായ മഹാസർപ്പത്തെ പുറത്താക്കി; അവൻ ഭൂമിയിലേക്ക് വലിച്ചെറിയപ്പെട്ടു, അവന്റെ ദൂതന്മാരും അവനോടുകൂടെ പുറത്താക്കപ്പെട്ടു” (വെളിപാട് 12:7-9).

ദൈവത്തിന്റെ സിംഹാസനം തട്ടിയെടുക്കുക എന്നതായിരുന്നു ലൂസിഫറിന്റെ ലക്ഷ്യം (യെശയ്യാവ് 14:13,14). അതിനായി, മത്സരത്തിൽ തന്നെ അനുഗമിക്കാൻ മാലാഖമാരിൽ മൂന്നിലൊന്നിനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതിൽ അവൻ വിജയിച്ചു (വെളിപാട് 12:3, 4). എന്നാൽ ലൂസിഫറും അവന്റെ മാലാഖമാരും പരാജയപ്പെട്ടു, സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ടു. പുറത്താക്കിയ ശേഷം, ലൂസിഫറിനെ സാത്താൻ (എതിരാളി), പിശാച് (അപവാദകൻ) എന്നും അവന്റെ ദൂതൻമാരെ പിശാചുക്കൾ എന്നും വിളിച്ചിരുന്നു. പിശാച് തന്റെ കലാപത്തിൽ തുടരുകയും തന്റെ നുണകളാൽ മനുഷ്യരാശിയെ വഞ്ചിക്കുകയും അങ്ങനെ ഭൂമിയുടെ മേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു (ഉല്പത്തി 3).

എന്നാൽ ദൈവം തന്റെ വലിയ കാരുണ്യത്താൽ തന്റെ പുത്രനായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്താൽ മനുഷ്യരാശിയെ വീണ്ടെടുത്തു (യോഹന്നാൻ 3:16). വിശ്വാസത്താൽ ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിക്കുകയും അവനെ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിയും രക്ഷിക്കപ്പെടും (വെളിപാട് 12:11). എല്ലാ പാപങ്ങളെയും മറികടക്കാൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ കൃപയും കർത്താവ് നൽകി. എന്തെന്നാൽ, “ശത്രുവിന്റെ എല്ലാ ശക്തികളെയും ജയിക്കാൻ ഞാൻ നിനക്ക് അധികാരം തന്നിരിക്കുന്നു” (ലൂക്കാ 10:19) എന്ന് യേശു വാഗ്ദാനം ചെയ്തു.

അവനെ ജയിക്കാൻ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ചെയ്യേണ്ടത് അവന്റെ വചനത്തിന്റെ പഠനത്തിലൂടെയും പ്രാർത്ഥനയിലൂടെയും ദൈവവുമായി അനുദിനം ബന്ധപ്പെടുക എന്നതാണ്. യേശു പറഞ്ഞു, “നിങ്ങൾ എന്നിലും എന്റെ വചനം നിങ്ങളിലും വസിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇച്ഛിക്കുന്നതു എന്തെങ്കിലും അപേക്ഷിപ്പിൻ; അതു നിങ്ങൾക്കു കിട്ടും” (യോഹന്നാൻ 15:7). അവർക്ക് ഒന്നും അസാധ്യമായിരിക്കില്ല (ലൂക്കാ 1:37).

ഒരു ദിവസം, ദൈവം പിശാചിനെയും അവന്റെ ഭൂതങ്ങളെയും തീപ്പൊയ്കയിൽ നശിപ്പിക്കുകയും അവരുടെ തിന്മയ്ക്ക് തക്കതായ ശിക്ഷ ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും (വെളിപാട് 20:10; മത്തായി 25:41). അതുവരെ, ക്രിസ്ത്യാനികൾ ദൈവകൃപയാൽ പിശാചിനോട് പോരാടേണ്ടതുണ്ട്. “ആത്മനിയന്ത്രണവും ജാഗ്രതയുമുള്ളവരായിരിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ശത്രുവായ പിശാച് അലറുന്ന സിംഹത്തെപ്പോലെ ആരെയെങ്കിലും വിഴുങ്ങാൻ നോക്കുന്നു. വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചുനിന്നുകൊണ്ട് അവനെ ചെറുത്തുനിൽക്കുക” (1 പത്രോ. 5:8-9).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment