എന്താണ് പ്രൂഫ് ഡയറക്‌ടറി? (ഇപ്പോൾ BibleAsk.org)

Author: BibleAsk Malayalam


എന്താണ് പ്രൂഫ് ഡയറക്‌ടറി?

ദൈവത്തിന്റെ അസ്തിത്വത്തിന് തെളിവ് നൽകുന്നതിനായി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവീക സുസ്രൂക്ഷ എന്ന നിലയിൽ 2007-ൽ സ്ഥാപിതമായതാണ് പ്രൂഫ് ഡയറക്‌ടറി. യഥാർത്ഥ വെബ്‌സൈറ്റ് ലളിതവും ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ലേഖനങ്ങൾക്കും വീഡിയോകൾക്കും ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുക എന്നതായിരുന്നു. പിന്നീട് 2009-ൽ ഞങ്ങൾ ഒരു ചർച്ചാവേദിക്ക്‌ ആതിഥ്യമരുളി, അത് അതിവേഗം വളർന്നു. ചർച്ചാവേദിയിൽ, ബൈബിൾ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകാൻ ഞങ്ങളുടെ വളരെ അധികം സമയം നീക്കിവച്ചിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു. ബൈബിൾ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകാൻ കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ വ്യക്തമായി. സോളോ സ്ക്രിപ്റ്റുറ (വേദപുസ്‌തകവചനം മാത്രം) ആയിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ വേദപ്രമാണം, അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ അതുതന്നെ അനുകരിച്ചു.

അത് 2017 വരെ മാത്രം ആയിരുന്നില്ല, അതിനുശേക്ഷവും , ഞങ്ങൾ പ്രൂഫ് ഡയറക്‌ടറിയിൽ നിന്ന് ബൈബിൾ ആസ്ക് എന്നതിലേക്ക് മാറി, ശേക്ഷം ഈ വെബ്‌സൈറ്റുകളുടെ നിലവിലെ വിന്യാസ ദൗത്യവുമായിയെത്തി. അന്നുമുതൽ, പതിനായിരക്കണക്കിന് ബൈബിൾ ചോദ്യങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടു. ഈ ചോദ്യങ്ങളിൽ ചിലത് ഞങ്ങൾ അജ്ഞാതമായി ഓൺലൈനിൽ പങ്കിടുന്നു. പങ്കിട്ട ഞങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ സ്വകാര്യതാ നയത്തിന് അനുസൃതമാണ്.

“ഒരു ബൈബിൾ ചോദ്യമുണ്ടോ? ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ ടീം അംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യക്തിപരമായ പ്രതികരണം സ്വീകരിക്കാനും”

ഇന്ന്, ഞങ്ങൾ ഒരു മതേതര ശുശ്രൂഷയാണ്, അത് തിരുവെഴുത്തുകളുടെ പിൻബലമുള്ള സത്യം കണ്ടെത്താനും പങ്കിടാനും ശ്രമിക്കുന്നു (ഞങ്ങളെക്കുറിച്ച് കാണുക). ഞങ്ങൾ ഓൺലൈനിൽ പങ്കിട്ട എന്തെങ്കിലും വിരുദ്ധമായ തെളിവുകൾ നിങ്ങൾ ബൈബിളിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ, ദയവായി ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക, ഞങ്ങൾ പ്രതികരിക്കും. ഈ ക്രിസ്ത്യൻ സുസ്രൂക്ഷയെ വളരാൻ സഹായിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളെയും അഭിപ്രായങ്ങളെയും പിന്തുണയെയും നന്ദിയെയും ഞങ്ങൾ അഭിനന്ദിക്കുന്നു.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment