എന്താണ് പാപപരിഹാര ദിനം?

Author: BibleAsk Malayalam


വർഷത്തിലൊരിക്കൽ നടക്കുന്ന വലിയ പാപപരിഹാര ദിനത്തിൽ, വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിന്റെ ശുദ്ധീകരണത്തിനായി മഹാപുരോഹിതൻ ഏറ്റവും വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് പ്രവേശിച്ചു. ആ ദിവസം, രണ്ട് കോലാട്ടിൻകുട്ടികളെ കൂടാരത്തിന്റെ വാതിൽക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു, “ഒരു നറുക്ക് കർത്താവിനും മറ്റൊന്ന് ബലിയാടിനും” ചീട്ടിട്ടു. (ലേവ്യപുസ്തകം 16:8)

ആദ്യത്തെ നറുക്ക് വീണ ആടിനെ ജനങ്ങൾക്കുവേണ്ടി പാപയാഗമായി അറുക്കണമായിരുന്നു. പുരോഹിതൻ അവന്റെ രക്തം അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്തു തിരശ്ശീലയ്ക്കുള്ളിൽ കൊണ്ടുവന്നു ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ മേശകൾക്കു മുകളിലുള്ള കൃപാസനത്തിന്മേൽ തളിക്കേണം. അങ്ങനെ, പാപിയുടെ ജീവൻ ആവശ്യപ്പെടുന്ന നിയമത്തിന്റെ പരിഹാരം തൃപ്തിപ്പെട്ടു (ലേവ്യപുസ്തകം 16:16).

തുടർന്ന്, മധ്യസ്ഥന്റെ പ്രകൃതത്തിൽ, പുരോഹിതൻ പാപങ്ങൾ സ്വയം ഏറ്റെടുത്തു, വിശുദ്ധമന്ദിരം വിട്ട്, ഇസ്രായേലിന്റെ കുറ്റത്തിന്റെ ഭാരം അവനോടൊപ്പം വഹിച്ചു. കൂടാരത്തിന്റെ വാതിൽക്കൽ വെച്ച് അവൻ ബലിയാടിന്റെ തലയിൽ കൈവെച്ച് അവൻ ഏറ്റുപറഞ്ഞു (ലേവ്യപുസ്തകം 16:21,22). ആടിനെ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞയക്കുന്നതുവരെ ആളുകൾ തങ്ങളുടെ പാപ ഭാരത്തിൽ നിന്ന് മോചിതരായതായി കരുതിയിരുന്നില്ല.

ദേവാലയത്തിലെ ദൈനംദിന ശുശ്രൂഷകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി പാപപരിഹാര ദിനത്തിലെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ദിവസേനയുള്ള സുശ്രുക്ഷകളിൽ പാപി രക്തം ബലിയർപ്പിക്കുകയും നിയമത്തിന്റെ അധികാരം അംഗീകരിക്കുകയും തന്റെ ലംഘനത്തിന്റെ കുറ്റം ഏറ്റുപറയുകയും ലോകത്തിന്റെ പാപം നീക്കാൻ പോകുന്നവനിലുള്ള (ക്രിസ്തുവിലുള്ള) വിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ സുശ്രുക്ഷകൾക്കിടയിൽ പാപിയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഒരു പകരക്കാരനെ സ്വീകരിച്ചിരുന്നു; എന്നാൽ ഇരയുടെ രക്തം പാപത്തിന് പൂർണ്ണ പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്തിരുന്നില്ല. പാപങ്ങൾ കൂടാരത്തിലേക്ക് മാറ്റുക മാത്രമാണ് ചെയ്തത്. പാപപരിഹാര ദിനത്തിലെ ശുശ്രൂഷകൾ പൂർത്തിയാകുന്നതുവരെ വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽ നിന്ന് പാപം മായ്ച്ചു നിയമത്തിന്റെ ശിക്ഷാവിധിയിൽ നിന്ന് പാപി പൂർണ്ണമായും മോചിതനാവുന്നില്ല

ഇന്ന്, പാപപരിഹാര ദിനത്തിലെ ശുശ്രൂഷകൾക്ക് വിശ്വാസികൾക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്, കാരണം ഭൂമിയിലെ വിശുദ്ധമന്ദിരം നമ്മുടെ മഹാപുരോഹിതനായി യേശു ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന സ്വർഗ്ഗീയ കൂടാരത്തിന്റെ ഒരു മാതൃകയോ ഒരു പകർപ്പോ മാത്രമായിരുന്നു (എബ്രായർ 8:5), (എബ്രായർ 9:9, 23; 8:2; വെളിപ്പാട് 4:5; 8:3; 11:19; എബ്രായർ 9:21, 23). പൗലോസ് എഴുതി: “ക്രിസ്തു വാസ്തവമായതിന്റെ പ്രതിബിംബമായി കൈപ്പണിയായ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിലേക്കല്ല, ഇപ്പോൾ നമുക്കു വേണ്ടി ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രത്യക്ഷനാവാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്കത്രേ പ്രവേശിച്ചതു” (ഹെബ്രായർ 9:24).

ഭൂമിയിലെ മഹാപുരോഹിതനെപ്പോലെ, ക്രിസ്തുവിന്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു, ദൈനംദിനവും പാപപരിഹാര ദിനവും. ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തം, അനുതപിക്കുന്ന പാപിയെ നിയമത്തിന്റെ ശിക്ഷാവിധിയിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണെങ്കിലും, പാപം റദ്ദാക്കാനല്ല; പാപപരിഹാരത്തിന്റെ അവസാന ദിവസം വരെ അത് വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തും.

ദിവസേനയുള്ള സുശ്രുക്ഷ, അതിൽ മരിച്ചവർ എങ്ങനെയാണ് “പുസ്തകങ്ങളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നവയിൽ നിന്ന് അവരുടെ പ്രവൃത്തികൾക്കനുസൃതമായി വിധിക്കപ്പെടുന്നത്” എന്ന് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു (വെളിപാട് 20:12). എന്നാൽ പാപപരിഹാര ദിനം പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അനുതപിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും പാപങ്ങൾ സ്വർഗ്ഗത്തിലെ പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ മായ്ച്ചുകളയപ്പെടും എന്നാണ്. അങ്ങനെ പാപത്തിന്റെ രേഖകൾ വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമാക്കപ്പെടും, അല്ലെങ്കിൽ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും. തുടർന്ന്, മനുഷ്യരുടെ വീണ്ടെടുപ്പിനും പാപത്തിൽ നിന്ന് പ്രപഞ്ചത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിനുമുള്ള ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ സ്വർഗീയ സങ്കേതത്തിൽ നിന്ന് പാപം നീക്കം ചെയ്യുന്നതിലൂടെയും ഈ പാപങ്ങൾ സാത്താന്റെ മേൽ ചുമത്തി രക്ഷപ്പെടുന്ന ആടായി അവസാനിച്ച ശിക്ഷ ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിലൂടെയും വീട്ടപ്പെടും.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment