എന്താണ് പകരം വയ്ക്കൽ ദൈവശാസ്ത്രം? ഇത് ബൈബിൾപരമാണോ?

Author: BibleAsk Malayalam


പുതിയ നിയമ സഭ (യഹൂദന്മാരും വിജാതീയരും അടങ്ങുന്ന) ദൈവിക പദ്ധതിയിൽ അക്ഷരാർത്ഥത്തിലുള്ള ഇസ്രായേൽ രാഷ്ട്രത്തെ മാറ്റിസ്ഥാപിച്ചുവെന്നും യഹൂദന്മാർ ദൈവപുത്രനെ ക്രൂശിച്ചതിനാൽ തങ്ങളുടെ പാപത്തെക്കുറിച്ച് അനുതപിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ അവർ ദൈവത്തിന്റെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനമല്ലെന്നും മാറ്റിസ്ഥാപിച്ചുവെന്നും ദൈവശാസ്ത്രം പഠിപ്പിക്കുന്നു.

പഴയനിയമത്തിൽ ഇസ്രായേലിനോടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ഉടമ്പടി അവർ അവനെ അനുസരിക്കുന്നതിന് വ്യവസ്ഥാപിതമായിരുന്നുവെന്ന് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു. അവർ അനുസരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, അവർ വളരെയധികം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും (ആവർത്തനം 28: 1-14) എന്നാൽ അവർ അനുസരിക്കാത്തപക്ഷം അവർ ശപിക്കപ്പെടും (v.15-68). ആവർത്തിച്ച് ദൈവം ഇസ്രായേലിന് ഈ വിധത്തിൽ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി: “നീ … ഞാൻ നിന്നോട് കൽപിച്ചതുപോലെ എല്ലാം ചെയ്യുകയും എന്റെ ചട്ടങ്ങളും വിധികളും പാലിക്കുകയും ചെയ്താൽ: ഞാൻ നിന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ സിംഹാസനം ഇസ്രായേലിൽ എന്നേക്കും സ്ഥാപിക്കും … നിങ്ങളോ നിങ്ങളുടെ മക്കളോ എന്നെ അനുഗമിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയുകയും എന്റെ കൽപ്പനകൾ പാലിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും … അപ്പോൾ ഞാൻ ഇസ്രായേലിനെ അവർക്കു നൽകിയ ദേശത്തുനിന്നു ഛേദിച്ചുകളയും. എന്റെ നാമത്തിന്നായി ഞാൻ വിശുദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ആലയം എന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ നിന്നു നീക്കിക്കളയും; യിസ്രായേൽ എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും ഇടയിൽ ഒരു പഴഞ്ചൊല്ലും പരിഹാസവും ആയിരിക്കും” (1 രാജാക്കന്മാർ 9:4-7).

ഇസ്രായേല്യർ തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്ന കലാപം നിമിത്തം, അവരെ കീഴ്പെടുത്തി ജയിക്കാനും എഴുപത് വർഷത്തേക്ക് ബാബിലോണിയൻ അടിമത്തത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനും ദൈവം അനുവദിച്ചു. ആ അടിമത്തത്തിൽ നിന്നുള്ള മടങ്ങിവരവ് പ്രവചിക്കാൻ ദൈവം തന്റെ പ്രവാചകന്മാരെ യെശയ്യാവിനെയും യിരെമ്യാവിനേയും ഉയർത്തി. ഇന്ന്, ചില ആധുനിക ബൈബിൾ വ്യാഖ്യാതാക്കൾ ഇസ്രായേലിന്റെ ഭാവി സമ്മേളനവും പുനഃസ്ഥാപനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആ പ്രവചനങ്ങൾ ബാധകമാക്കിക്കൊണ്ട് തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നു. യെശയ്യാവും യിരെമ്യാവും പ്രവചിച്ച പുനഃസ്ഥാപനം ഇതിനകം സംഭവിച്ചതായി അവർ കാണുന്നില്ല.

യഹൂദന്മാർ മിശിഹായെ സ്വീകരിക്കുമോ എന്നറിയാൻ ദൈവം 490 വർഷത്തെ പ്രൊബേഷണറി കാലയളവ് അനുവദിച്ചതായി ദാനിയേൽ പ്രവാചകൻ പ്രവചിച്ചു (ദാനിയേൽ 9:24). യെരൂശലേമിനെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനും പണിയാനുമുള്ള കൽപ്പന പുറപ്പെടുവിച്ചതോടെയാണ് 70 ആഴ്‌ചയുള്ള ആ പ്രാവചനിക കാലയളവ് ആരംഭിച്ചത് (ബി.സി. 457-ൽ അർത്താക്‌സെർക്‌സിന്റെ കൽപ്പന, എസ്രാ 7:11) എ.ഡി. 34. അതേ വർഷം തന്നെ വിജാതീയരോട് സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കാൻ തുടങ്ങി, സ്റ്റീഫൻ കല്ലെറിയപ്പെട്ടു, പൗലോസ് വിജാതീയർക്ക് തന്റെ ശുശ്രൂഷ ആരംഭിച്ചു. ഈ സംഭവങ്ങൾ ഇസ്രായേലിന്റെ ഉടമ്പടി ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് ഔദ്യോഗികവും അന്തിമവുമായ വേർപിരിയലിനെ അടയാളപ്പെടുത്തി.

യഹൂദന്മാർ തന്നെ നിരസിക്കുന്നത് ഉടമ്പടിയുടെ മക്കളെന്ന നിലയിൽ അവരുടെ തന്നെ തിരസ്കരണത്തിന് മുദ്രയിടുമെന്ന് യേശു യഹൂദർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി: “ദൈവരാജ്യം നിങ്ങളിൽ നിന്ന് എടുക്കപ്പെടുകയും അതിന്റെ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഒരു ജനതയ്ക്ക് നൽകപ്പെടുകയും ചെയ്യും” (മത്തായി 21:43). അവൻ ദുഃഖത്തോടെ കൂട്ടിച്ചേർത്തു: “യെരൂശലേമേ, യെരൂശലേമേ, പ്രവാചകന്മാരെ കൊല്ലുകയും നിന്റെ അടുക്കൽ അയച്ചിരിക്കുന്നവരെ കല്ലെറികയും ചെയ്യുന്നവളേ, കോഴി തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചിറകിൻ കീഴിൽ ചേർക്കുംപോലെ നിന്റെ മക്കളെ ചേർത്തുകൊൾവാൻ എനിക്കു എത്രവട്ടം മനസ്സായിരുന്നു; നിങ്ങൾക്കോ മനസ്സായില്ല. നിങ്ങളുടെ ഭവനം ശൂന്യമായ്തീരും” (മത്തായി 23:37,38).

യഹൂദന്മാർ യേശുവിനെ ക്രൂശിച്ചതിനുശേഷം, ദൈവത്തിന്റെ ഉടമ്പടി വാഗ്ദത്തങ്ങൾ അക്ഷരാർത്ഥത്തിലുള്ള ഇസ്രായേൽ രാഷ്ട്രത്തിൽ നിന്ന് ആത്മീയ ഇസ്രായേലിലേക്കോ യേശുക്രിസ്തുവിനെ കർത്താവും രക്ഷകനും ആയി അംഗീകരിക്കുന്ന പുതിയ നിയമ സഭയിലേക്ക് (ഗലാത്യർ 3:29) കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ടു. അനുസരണത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കുന്നതിൽ രാഷ്ട്രം പരാജയപ്പെട്ടതിനാൽ പഴയനിയമ വാഗ്ദാനങ്ങൾ ഇസ്രായേലിന് ഒരിക്കലും നിറവേറപ്പെട്ടില്ല.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment