എന്താണ് നിത്യ സുരക്ഷയുടെ തത്ത്വം?

This post is also available in: English (ഇംഗ്ലീഷ്) हिन्दी (ഹിന്ദി)

നിത്യ സുരക്ഷ

“ശാശ്വത സുരക്ഷ” അല്ലെങ്കിൽ “വിശുദ്ധന്മാരുടെ സ്ഥിരോത്സാഹം” എന്ന ആശയം കാൽവിനിസത്തിൽ (ജോൺ കാൽവിന്റെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിൻഗാമികളുടെയും പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് ദൈവശാസ്ത്ര സമ്പ്രദായം)ത്തിൽ നിന്നാണ്. ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തതും പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ തന്നിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെട്ടതുമായ കൃത്യതയുള്ളവർ വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുമെന്ന് ഈ സിദ്ധാന്തം പഠിപ്പിക്കുന്നു. ഇവയൊന്നും നഷ്‌ടമാകില്ല, കാരണം ആശയം ശാശ്വതമായി സുരക്ഷിതമാണ്. കാൽവിനിസ്റ്റുകൾ അവരുടെ വിശ്വാസങ്ങളെ യോഹന്നാൻ 10:27-29, റോമർ 8:29-30, എഫെസ്യർ 1:3-14 എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്.

ക്രിസ്തുവിലുള്ള തുടർച്ചയായ വിശ്വാസത്തിലാണ് രക്ഷയുടെ വ്യവസ്ഥ

എന്നിരുന്നാലും, ഈ വിശ്വാസത്തെ ബൈബിളിന്റെ പൂർണ്ണ വെളിച്ചത്തിൽ പരിശോധിച്ചാൽ, വിശ്വാസികളുടെ നിത്യ സുരക്ഷിതത്വം ക്രിസ്തുവിൽ അവർ വസിക്കുന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു (യോഹന്നാൻ 15:1-6; മത്തായി 24:13; 1 കൊരിന്ത്യർ 9:27). അതിനാൽ, ഒരു വ്യക്തി ക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് സ്വയം വിച്ഛേദിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അവൻ മരത്തിൽ നിന്ന് മുറിച്ച ഒരു ശാഖ പോലെ ഛേദിക്കപ്പെടും (2 പത്രോസ് 2:20, 21; 1 തിമോത്തി 4:1; വെളിപ്പാട് 2:4, 5).

ദൈവം മനുഷ്യന് നൽകിയ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലാണ് തിരുവെഴുത്തുകളുടെ മുഴുവൻ ഊന്നലും. രക്ഷ സ്വീകരിച്ചതിനു ശേഷവും മനുഷ്യന് സ്വതന്ത്ര ഇച്ഛാശക്തി ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് അത് പഠിപ്പിക്കുന്നു. ദൈവത്തെ സ്വീകരിച്ചതിനുശേഷം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നുപോയവരുടെ നിരവധി ഉദാഹരണങ്ങൾ ബൈബിൾ നൽകുന്നു (ഫിലിപ്പിയർ 3:18; 1 തിമോത്തി 6:20-21). കൂടാതെ ഭാവിയിൽ അത്തരത്തിലുള്ള നിരവധി വ്യക്തികൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രവചിക്കപ്പെടുന്നു (2 തെസ്സലൊനീക്യർ 2:3).

പാപത്തിൽ വീഴുന്നതിൽ നിന്ന് വിശ്വാസികൾക്ക് ബൈബിൾ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു എന്നതിന്റെ അർത്ഥം അവർ ജാഗ്രത പാലിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വീഴാം എന്നാണ് (മത്തായി 7:24-27; 10:33; ലൂക്കോസ് 6:46-49; 14:34-35; റോമർ 11). :17-23; 1 കൊരിന്ത്യർ 10:6-12; 2 കൊരിന്ത്യർ 13:5; എബ്രായർ 2:1-3; 3:6-19; 10:35-39; 2 യോഹന്നാൻ 1:8-9). വിശ്വാസം മുറുകെ പിടിക്കുന്നതിനുള്ള സജീവമായ പരിശ്രമത്തിന്റെ ആവശ്യകത തിരുവെഴുത്തുകൾ കാണിക്കുന്നു (1 തിമോത്തി 6:12; 2 തിമോത്തി 4:7).

ഉപസംഹാരം

ഈ വാക്യങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം നമുക്ക് നിഗമനം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് വിശ്വാസികൾക്ക് അവരുടെ വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടാം. ഒരു കാലത്ത് അവർ യേശുക്രിസ്തുവിനെ അംഗീകരിച്ചിരുന്നെങ്കിലും, നിരന്തരം വിശ്വസിക്കുകയും പിന്തുടരുകയും ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെടാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കാം. വിതക്കുന്നവന്റെ ഉപമയിലെന്നപോലെ ആളുകൾ അവരുടെ വിശ്വാസ-ചെടിയെ മരിക്കാൻ അനുവദിക്കുകയാണെങ്കിൽ (മത്തായി 13:1-23) വിഡ്ഢികളായ കന്യകമാരുടെ ഉപമയിലെന്നപോലെ അവരുടെ വിശ്വാസ-വെളിച്ചം അണയാൻ അനുവദിക്കുകയാണെങ്കിൽ (മത്തായി 25:1-13 ), അവർക്ക് അവരുടെ ശാശ്വതമായ സുരക്ഷിതത്വം നഷ്ടപ്പെടുകയും രക്ഷ സാദ്ധ്യത പാഴാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും.

ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, പരിശോധിക്കുക: https://bibleask.org/can-a-christian-lose-his-salvation/

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

This post is also available in: English (ഇംഗ്ലീഷ്) हिन्दी (ഹിന്ദി)

More answers: