എന്താണ് നിത്യ സുരക്ഷയുടെ തത്ത്വം?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


നിത്യ സുരക്ഷ

“ശാശ്വത സുരക്ഷ” അല്ലെങ്കിൽ “വിശുദ്ധന്മാരുടെ സ്ഥിരോത്സാഹം” എന്ന ആശയം കാൽവിനിസത്തിൽ (ജോൺ കാൽവിന്റെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിൻഗാമികളുടെയും പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് ദൈവശാസ്ത്ര സമ്പ്രദായം)ത്തിൽ നിന്നാണ്. ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തതും പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ തന്നിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെട്ടതുമായ കൃത്യതയുള്ളവർ വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുമെന്ന് ഈ സിദ്ധാന്തം പഠിപ്പിക്കുന്നു. ഇവയൊന്നും നഷ്‌ടമാകില്ല, കാരണം ആശയം ശാശ്വതമായി സുരക്ഷിതമാണ്. കാൽവിനിസ്റ്റുകൾ അവരുടെ വിശ്വാസങ്ങളെ യോഹന്നാൻ 10:27-29, റോമർ 8:29-30, എഫെസ്യർ 1:3-14 എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്.

ക്രിസ്തുവിലുള്ള തുടർച്ചയായ വിശ്വാസത്തിലാണ് രക്ഷയുടെ വ്യവസ്ഥ

എന്നിരുന്നാലും, ഈ വിശ്വാസത്തെ ബൈബിളിന്റെ പൂർണ്ണ വെളിച്ചത്തിൽ പരിശോധിച്ചാൽ, വിശ്വാസികളുടെ നിത്യ സുരക്ഷിതത്വം ക്രിസ്തുവിൽ അവർ വസിക്കുന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു (യോഹന്നാൻ 15:1-6; മത്തായി 24:13; 1 കൊരിന്ത്യർ 9:27). അതിനാൽ, ഒരു വ്യക്തി ക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് സ്വയം വിച്ഛേദിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അവൻ മരത്തിൽ നിന്ന് മുറിച്ച ഒരു ശാഖ പോലെ ഛേദിക്കപ്പെടും (2 പത്രോസ് 2:20, 21; 1 തിമോത്തി 4:1; വെളിപ്പാട് 2:4, 5).

ദൈവം മനുഷ്യന് നൽകിയ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലാണ് തിരുവെഴുത്തുകളുടെ മുഴുവൻ ഊന്നലും. രക്ഷ സ്വീകരിച്ചതിനു ശേഷവും മനുഷ്യന് സ്വതന്ത്ര ഇച്ഛാശക്തി ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് അത് പഠിപ്പിക്കുന്നു. ദൈവത്തെ സ്വീകരിച്ചതിനുശേഷം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നുപോയവരുടെ നിരവധി ഉദാഹരണങ്ങൾ ബൈബിൾ നൽകുന്നു (ഫിലിപ്പിയർ 3:18; 1 തിമോത്തി 6:20-21). കൂടാതെ ഭാവിയിൽ അത്തരത്തിലുള്ള നിരവധി വ്യക്തികൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രവചിക്കപ്പെടുന്നു (2 തെസ്സലൊനീക്യർ 2:3).

പാപത്തിൽ വീഴുന്നതിൽ നിന്ന് വിശ്വാസികൾക്ക് ബൈബിൾ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു എന്നതിന്റെ അർത്ഥം അവർ ജാഗ്രത പാലിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വീഴാം എന്നാണ് (മത്തായി 7:24-27; 10:33; ലൂക്കോസ് 6:46-49; 14:34-35; റോമർ 11). :17-23; 1 കൊരിന്ത്യർ 10:6-12; 2 കൊരിന്ത്യർ 13:5; എബ്രായർ 2:1-3; 3:6-19; 10:35-39; 2 യോഹന്നാൻ 1:8-9). വിശ്വാസം മുറുകെ പിടിക്കുന്നതിനുള്ള സജീവമായ പരിശ്രമത്തിന്റെ ആവശ്യകത തിരുവെഴുത്തുകൾ കാണിക്കുന്നു (1 തിമോത്തി 6:12; 2 തിമോത്തി 4:7).

ഉപസംഹാരം

ഈ വാക്യങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം നമുക്ക് നിഗമനം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് വിശ്വാസികൾക്ക് അവരുടെ വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടാം. ഒരു കാലത്ത് അവർ യേശുക്രിസ്തുവിനെ അംഗീകരിച്ചിരുന്നെങ്കിലും, നിരന്തരം വിശ്വസിക്കുകയും പിന്തുടരുകയും ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെടാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കാം. വിതക്കുന്നവന്റെ ഉപമയിലെന്നപോലെ ആളുകൾ അവരുടെ വിശ്വാസ-ചെടിയെ മരിക്കാൻ അനുവദിക്കുകയാണെങ്കിൽ (മത്തായി 13:1-23) വിഡ്ഢികളായ കന്യകമാരുടെ ഉപമയിലെന്നപോലെ അവരുടെ വിശ്വാസ-വെളിച്ചം അണയാൻ അനുവദിക്കുകയാണെങ്കിൽ (മത്തായി 25:1-13 ), അവർക്ക് അവരുടെ ശാശ്വതമായ സുരക്ഷിതത്വം നഷ്ടപ്പെടുകയും രക്ഷ സാദ്ധ്യത പാഴാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും.

ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, പരിശോധിക്കുക: https://bibleask.org/can-a-christian-lose-his-salvation/

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Reply

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments