എന്താണ് ജറുസലേം കൗൺസിൽ?

Author: BibleAsk Malayalam


ജറുസലേം കൗൺസിൽ

ജറുസലേം കൗൺസിൽ, ക്രിസ്തുമതം സ്വീകരിക്കുകയും പരസ്പരം സഹവാസം പുലർത്തുകയും ചെയ്തിരുന്ന യഹൂദരും വിജാതീയരും തമ്മിലുള്ള ചില സാംസ്കാരിക വ്യത്യാസങ്ങൾ എങ്ങനെ പരിഹരിക്കാമെന്ന് പെരുമാറ്റച്ചട്ടം നിശ്ചയിച്ചു. യഹൂദന്മാരും വിജാതീയ മതപരിവർത്തിതരും പുറജാതീയതയിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് പരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ട അംഗങ്ങളും അടങ്ങുന്ന വിശ്വാസികളുടെ ഒരു വിശ്വപൗര സഭയായിരുന്നു അന്ത്യോക്യയിലെ പള്ളി (പ്രവൃത്തികൾ 11:19, 20). യഹൂദമതത്തിന്റെ വീക്ഷണകോണിൽ നിന്ന് സഭയിലെ വിജാതീയരോട് എങ്ങനെ ഇടപെടും എന്നതായിരുന്നു അന്ന് സഭയെ കുഴക്കിയ ചോദ്യം. പ്രധാന പ്രശ്നം പരിച്ഛേദനയെ കുറിച്ചായിരുന്നു.

പരിവർത്തനം ചെയ്ത വിജാതീയരെ പരിച്ഛേദന ചെയ്യണമെന്ന് പൗലോസും ബർണബാസും ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നില്ല, ഇത് യഹൂദ മതപരിവർത്തനങ്ങളെ വളരെയധികം വ്രണപ്പെടുത്തി. അബ്രഹാമിന് ദൈവം നൽകിയ നിയമത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് പരിച്ഛേദന എന്ന് യഹൂദന്മാർ വാദിച്ചു (ഉല്പത്തി 17:10-13)അത് മോശ സ്ഥിരീകരിച്ചത് (ലേവ്യപുസ്തകം 12:3; യോഹന്നാൻ 7:22; ) അവഗണിക്കുകയോ നിരസിക്കുകയോ ചെയ്താൽ, മുഴുവൻ നിയമവും ലംഘിക്കപ്പെടുമെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. അവർക്ക് ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. മിശിഹാ എന്ന നിലയിൽ, ക്രിസ്തുവും മോശൈക നിയമവും തമ്മിലുള്ള യഥാർത്ഥ ബന്ധം തിരിച്ചറിയാൻ അവർ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ തയ്യാറായില്ല.പൗലോസിന്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ ഉടനീളം പരിച്ഛേദന പ്രശ്നം ഒരു തുടർച്ചയായ കാരണമായി തെളിയിക്കുകയും പുതിയ നിയമത്തിലെ മിക്ക രചനകളിലും അതിന്റെ മുദ്ര പതിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.

ജറുസലേം കൗൺസിലിന്റെ വിധി

ഇക്കാരണത്താൽ, പൗലോസും ബർണബാസും ഈ വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ ജറുസലേമിലുണ്ടായിരുന്ന പത്രോസും യോഹന്നാനും ജെയിംസും അവിടെയുള്ള മൂപ്പന്മാരോടൊപ്പം ഈ വിഷയത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ മാർഗനിർദേശത്തിനായി പ്രാർത്ഥിച്ചു (ഗലാത്യർ 2:9; പ്രവൃത്തികൾ 1:19 പ്രവൃത്തികൾ 11:30പ്രവൃത്തികൾ 1). പ്രാർത്ഥനയ്ക്കുശേഷം, പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവർക്ക് ഉത്തരം നൽകുകയും വിജാതീയർ പരിച്ഛേദന ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നും കൗൺസിൽ വിധിക്കുകയും ചെയ്തു: “വിഗ്രഹങ്ങൾക്ക് അർപ്പിക്കുന്നവ, രക്തം, കഴുത്തു ഞെരിച്ച് കൊന്നവ, ലൈംഗിക അധാർമികത എന്നിവയിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുക” (പ്രവൃത്തികൾ 15:28-29).

പരിശുദ്ധാത്മാവ് ജറുസലേം കൗൺസിലിനെ സത്യത്തിലേക്ക് പടിപടിയായി നയിക്കുകയായിരുന്നു (യോഹന്നാൻ 16:13). ഈ തീരുമാനത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന തെളിവ്, ദൈവം “വിജാതീയർക്ക് വിശ്വാസത്തിന്റെ വാതിൽ തുറന്നിട്ടു” (പ്രവൃത്തികൾ 14:27), ആചാരപരമായ പരിച്ഛേദന ചടങ്ങുകൾ ഇനി ആവശ്യമില്ലെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ഒരു സംഭവവികാസമാണ്. കൂടാതെ, യഹൂദന്മാരും വിജാതീയരും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ലാതെ, പെന്തക്കോസ്‌തിൽ ആദ്യം നൽകിയ അതേ ആത്മാവിന്റെ അതേ സ്‌പർശനം അഗ്രചർമ്മികളായ പുതിയ വിജാതീയർക്ക് ദൈവം നൽകിയിരുന്നു.

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment