എന്താണ് ഗോഗും മാഗോഗും?

BibleAsk Malayalam

ചോദ്യം: എന്താണ് ഗോഗും മാഗോഗും? ഉത്തരം യെഹെസ്‌കേൽ 38-39 അധ്യായങ്ങളിലും വെളിപാട് 20:7-8 ലും പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നു.

യെഹെസ്കേൽ

യെഹെസ്‌കേലിൽ, പ്രവാസികളുടെ മടങ്ങിവരവിനുശേഷം പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട യഹൂദ രാഷ്ട്രത്തെ ആക്രമിക്കുന്ന വിജാതീയരുടെ നേതാവായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പേരാണ് ഗോഗ്. നാം വായിക്കുന്നു: “അതിനാൽ മനുഷ്യപുത്രാ, നീ പ്രവചിച്ച് ഗോഗിനോട് പറയുക: ദൈവമായ കർത്താവ് ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: “എന്റെ ജനമായ യിസ്രായേൽ സുരക്ഷിതമായി വസിക്കുന്ന ആ ദിവസം നീ അത് അറിയുകയില്ലേ? അപ്പോൾ നീയും നിന്നോടുകൂടെ അനേകം ജനങ്ങളും കുതിരപ്പുറത്തു കയറി വലിയൊരു കൂട്ടവും വീര്യമുള്ള സൈന്യവുമായി നിന്റെ സ്ഥലത്തുനിന്നു വരും. നീ എന്റെ ജനമായ യിസ്രായേലിനെതിരെ ഒരു മേഘംപോലെ ദേശത്തെ മൂടുവാൻ വരും. ഗോഗേ, അവരുടെ കൺമുമ്പിൽ ഞാൻ നിന്നിൽ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ, ജനതകൾ എന്നെ അറിയേണ്ടതിന്, ഞാൻ നിന്നെ എന്റെ ദേശത്തിന് എതിരെ കൊണ്ടുവരും” (അദ്ധ്യായം 38: 14-16).

ഗോഗ് എന്ന വാക്ക് തിരുവെഴുത്തുകളിൽ 13 തവണ കാണാം. ഈ ബൈബിൾ പരാമർശങ്ങളെല്ലാം ഗോഗിന്റെ വ്യക്തിത്വത്തിന്മേൽ വെളിച്ചം വീശുന്നില്ല. അവന്റെ ഉത്ഭവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഏക സൂചന 38:15 അധ്യായത്തിലാണ്, അവിടെ “നീ നിന്റെ സ്ഥലത്തുനിന്നു വടക്കുഭാഗത്തുനിന്നു വരും” എന്ന പ്രസ്‌താവന നടത്തിയിരിക്കുന്നു. ഗോഗിനെ ഏതെങ്കിലും ചരിത്ര കഥാപാത്രവുമായി തിരിച്ചറിയാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ വിജയിച്ചിട്ടില്ല. ഈ പേരിന്റെ മൂലരൂപവും അജ്ഞാതമാണ്.

ഗോഗിനെ “മാഗോഗ് ദേശം” എന്നാണ് വർണിച്ചിരിക്കുന്നത്. തിരുവെഴുത്തുകളിൽ “മാഗോഗ്” അഞ്ച് പ്രാവശ്യം കാണുന്നു. യെഹെസ്‌കേലിൽ (38:2-ലും 39:6-ലും) ഗോഗിന്റെ ദേശമെന്ന നിലയിൽ ഇത് രണ്ടുതവണ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു; ഒരിക്കൽ വെളിപാട് 20:8-ൽ, ദുഷ്ട ജാതികളായി ; ഉല്പത്തി 10:2 1 ദിനവൃത്താന്തം 1:5-ലും യാഫെത്തിന്റെ പുത്രന്മാരിൽ ഒരാളായും.

ലൗകിക സ്രോതസ്സുകളിൽ, യെഹെസ്‌കേലിന്റെ സമകാലികമോ അതിനുമുമ്പ്, ഗോഗിന്റെ പേരിലുള്ള ഒരു കഥാപാത്രവും കാണപ്പെടുന്നില്ല. എന്നിരുന്നാലും, ഇതുമായി സാമ്യമുള്ള നിരവധി പേരുകൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ, ഗോഗ് മിക്കവാറും ഒരു വിവരണാത്മക പേരാണെന്ന് നമുക്ക് നിഗമനം ചെയ്യാം, അവരുടെ പുനഃസ്ഥാപനത്തിനുശേഷം ഇസ്രായേലിനെതിരെ അന്തിമ ആക്രമണം നടത്തുന്ന വിജാതീയ സംഘങ്ങളുടെ നേതാവിനെ യെഹെസ്‌കേൽ വിവരിക്കുന്നു, അവരുടെ അനുസരണത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥയിൽ ദൈവം വാഗ്ദാനം ചെയ്ത ഐശ്വര്യം അവർ ആസ്വദിക്കുന്ന സമയത്തും.

വെളിപ്പാടു

വെളിപ്പാടു 20:7-8-ൽ നാം വായിക്കുന്നു, “ഇപ്പോൾ ആയിരം വർഷങ്ങൾ അവസാനിക്കുമ്പോൾ, സാത്താൻ തന്റെ തടവറയിൽ നിന്ന് മോചിതനാകുകയും ഭൂമിയുടെ നാല് കോണുകളിലുള്ള ഗോഗിനെയും മാഗോഗിനെയും വഞ്ചിക്കാൻ പുറപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അവരെ യുദ്ധത്തിന് ഒന്നിച്ചുകൂട്ടുവിൻ; ഈ വാക്യത്തിൽ, ദൈവവും മാഗോഗും, രണ്ടാം പുനരുത്ഥാനത്തിൽ പുറപ്പെടുന്ന എല്ലാ പ്രായത്തിലുമുള്ള രക്ഷിക്കപ്പെടാത്തവരുടെ ജനക്കൂട്ടത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

More Answers: