എന്താണ് ക്രിസ്ത്യൻ ധ്യാനം?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


ക്രിസ്ത്യൻ ധ്യാനം

ക്രിസ്തീയ ധ്യാനം നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ദൈവവചനത്തിലും അത് അവനെക്കുറിച്ച് വെളിപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യങ്ങളിലും കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. ദാവീദ് പറഞ്ഞു, “യഹോവയുടെ ന്യായപ്രമാണത്തിൽ സന്തോഷിച്ചു അവന്റെ ന്യായപ്രമാണത്തെ രാപ്പകൽ ധ്യാനിക്കുന്നവൻ ഭാഗ്യവാൻ.” (സങ്കീർത്തനം 1:2). യഥാർത്ഥ ക്രിസ്തീയ ധ്യാനം ഒരു സജീവമായ ചിന്താ പ്രക്രിയയാണ്, അതിലൂടെ നാം വചനത്തിന്റെ പഠനത്തിന് സ്വയം സമർപ്പിക്കുകയും അതിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും “എല്ലാ സത്യത്തിലേക്കും” നമ്മെ നയിക്കുമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത ആത്മാവിനാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ ദൈവത്തോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു (യോഹന്നാൻ 16:13) . തുടർന്ന്, നമ്മുടെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഈ സത്യം നാം പ്രായോഗികമാക്കുന്നു.

യോഗ ധ്യാന വ്യായാമങ്ങളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നതുപോലെ “നമ്മുടെ മനസ്സിനെ സ്വതന്ത്രമാക്കാൻ” ബൈബിൾ ഒരിക്കലും നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല. പകരം, ക്രിസ്ത്യാനികൾ ദൈവത്തെയും അവന്റെ വചനത്തെയും കുറിച്ച് ധ്യാനിക്കണം. “ഒടുവിൽ, സഹോദരന്മാരേ, സത്യമായത്, മാന്യമായത്, ശരിയായത്, ശുദ്ധമായത്, സുന്ദരമായത്, സൽപ്പേരുള്ളത്, എന്തെങ്കിലും ശ്രേഷ്ഠതയുണ്ടെങ്കിൽ, പ്രശംസ അർഹിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഈ കാര്യങ്ങളിൽ വസിക്കൂ” (ഫിലിപ്പിയർ. 4:8). നാം ചെയ്യുന്നതെന്തും ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിനായി ചെയ്യണം (1 കൊരിന്ത്യർ 10:31).

പൗലോസ് പറഞ്ഞു, “സഹോദരന്മാരേ, ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ മനസ്സലിവു ഓർപ്പിച്ചു നിങ്ങളെ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നതു: നിങ്ങൾ ബുദ്ധിയുള്ള ആരാധനയായി നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ ജീവനും വിശുദ്ധിയും ദൈവത്തിന്നു പ്രസാദവുമുള്ള യാഗമായി സമർപ്പിപ്പിൻ. 2ഈ ലോകത്തിന്നു അനുരൂപമാകാതെ നന്മയും പ്രസാദവും പൂർണ്ണതയുമുള്ള ദൈവഹിതം ഇന്നതെന്നു തിരിച്ചറിയേണ്ടതിന്നു മനസ്സു പുതുക്കി രൂപാന്തരപ്പെടുവിൻ” (റോമർ 12:1, 2).

ബൈബിൾ ആസ്കിന് ബൈബിൾ ഉത്തര പറയുന്ന പേജിൽ ഒരു വിഷയമുണ്ട്, അത് ധ്യാനത്തെയും പ്രാർത്ഥനയെയും കുറിച്ച് ബൈബിൾ പറയുന്നതെന്ത് എന്ന്‌ പങ്കിടുന്നു:

ധ്യാനവും പ്രാർത്ഥനയും

  1. തിമൊഥെയൊസിനുള്ള പൗലോസിന്റെ കൽപ്പനകളിൽ ഒന്ന് എന്തായിരുന്നു?

“ഇവയെക്കുറിച്ചു ധ്യാനിക്ക; നിന്നെത്തന്നെ അവർക്കു പൂർണ്ണമായി സമർപ്പിക്കുക. 1. തിമൊഥെയൊസ്. 4:15.

ശ്രദ്ധിക്കുക.-ശരീരത്തിന് ദഹനം എന്താണോ അതുപോലെ ആത്മാവിനുള്ളതാണ് ധ്യാനം. കണ്ടതോ കേട്ടതോ വായിച്ചതോ ആയതിനെ അത് സ്വാംശീകരിക്കുന്നു, ഉചിതമാക്കുന്നു, വ്യക്തിപരവും പ്രായോഗികവുമാക്കുന്നു.

  1. സന്തോഷമുള്ള അധരങ്ങളാൽ താൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുമെന്ന് എപ്പോഴാണ് ദാവീദ് പറഞ്ഞത്?

“ഞാൻ നിന്നെ എന്റെ കിടക്കയിൽ ഓർക്കുമ്പോൾ, രാത്രി യാമങ്ങളിൽ നിന്നെ ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ.” സങ്കീർത്തനങ്ങൾ. 63:6.

  1. ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അത്തരം ധ്യാനം എങ്ങനെയായിരിക്കും?

“അവനെക്കുറിച്ചുള്ള എന്റെ ധ്യാനം മധുരമായിരിക്കും.” സങ്കീർത്തനങ്ങൾ. 104:34.

  1. അനുഗൃഹീതനായ മനുഷ്യൻ ആനന്ദിക്കുകയും ധ്യാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായി സങ്കീർത്തനക്കാരൻ എന്താണ് പറയുന്നത്?

“അവന്റെ ആനന്ദം കർത്താവിന്റെ നിയമത്തിലാണ്; അവൻ രാവും പകലും അവന്റെ ന്യായപ്രമാണത്തിൽ ധ്യാനിക്കുന്നു.” സങ്കീർത്തനങ്ങൾ. 1:2.

  1. ഏതു പ്രതിയോഗിയോടാണ് നാം നിരന്തരം പോരാടേണ്ടത്?

“സംയമനം പാലിക്കുക, ജാഗരൂകരായിരിക്കുക; എന്തെന്നാൽ നിങ്ങളുടെ പ്രതിയോഗിയായ പിശാച് അലറുന്ന സിംഹത്തെപ്പോലെ ആരെ വിഴുങ്ങണമെന്ന് അന്വേഷിച്ച് ചുറ്റിനടക്കുന്നു. 1 പത്രോസ് 5:8.

  1. എപ്പോഴാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത്?

“ഓരോരുത്തൻ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതു സ്വന്തമോഹത്താൽ ആകർഷിച്ചു വശീകരിക്കപ്പെടുകയാൽ ആകുന്നു.” യാക്കോബ് 1:14.

  1. നാം ജയിക്കാതിരിക്കാൻ, എന്തുചെയ്യാൻ ഞമ്മളോട് പറയുന്നു?

“പ്രലോഭനത്തിൽ അകപ്പെടാതിരിക്കാൻ ഉണർന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ: ആത്മാവ് ഒരുക്കമുള്ളതാണ്, ജഡമോ ബലഹീനമാണ്.” മത്തായി. 26:41.

  1. നാം എത്ര നിരന്തരം പ്രാർത്ഥിക്കണം?

“മുടങ്ങാതെ പ്രാർത്ഥിക്കുക.” 1 തെസ്സ. 5:17. “പ്രാർത്ഥനയിൽ തൽക്ഷണം തുടരുന്നു.” റോമർ . 12:12.

ശ്രദ്ധിക്കുക.-ഇതിനർത്ഥം നാം പ്രാർത്ഥനയിൽ നിരന്തരം ദൈവമുമ്പാകെ വണങ്ങണം എന്നല്ല, മറിച്ച് നാം പ്രാർത്ഥനയെ അവഗണിക്കരുത്, വഴിയിലൂടെ നടക്കുമ്പോഴും കടമകളിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോഴും പ്രാർത്ഥനാപൂർവ്വമായ മാനസികാവസ്ഥയിലായിരിക്കണം. ജീവിതത്തിന്റെ, – ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് സഹായത്തിനായി ഞങ്ങളുടെ അപേക്ഷകൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് അയയ്ക്കാൻ എപ്പോഴും തയ്യാറാണ്.

  1. അവന്റെ വരവിനായി നാം ഒരുങ്ങേണ്ടതിന്, ക്രിസ്തു എന്ത് ഉപദേശമാണ് നൽകിയത്?

“നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചുകൊൾവിൻ, ഉണർന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ: സമയം എപ്പോഴാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയില്ല. . . . ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് എല്ലാവരോടും പറയുന്നു, സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളുക. മർക്കോസ് 13:33-37. ലൂക്കോസ് 21:36 കൂടി കാണുക.

  1. അന്ത്യനാളുകളിൽ ജാഗ്രതയും പ്രാർഥനയും വിശേഷാൽ അനിവാര്യമായിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?

“ഭൂമിക്കും സമുദ്രത്തിനും അയ്യോ കഷ്ടം; പിശാചു തനിക്കു അല്പകാലമേയുള്ളു എന്നു അറിഞ്ഞു മഹാക്രോധത്തോടെ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ ഇറങ്ങിവന്നിരിക്കുന്നു;

വെളിപ്പാട് 12:12

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.