എന്താണ് ഓർമ്മയുടെ പുസ്തകം?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


സ്മരണയുടെ പുസ്തകം മലാഖിയിൽ പ്രത്യേകം പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നു:

“യഹോവാഭക്തന്മാർ അന്നു തമ്മിൽ തമ്മിൽ സംസാരിച്ചു; യഹോവ ശ്രദ്ധവെച്ചു കേട്ടു; യഹോവാഭക്തന്മാർക്കും അവന്റെ നാമത്തെ സ്മരിക്കുന്നവർക്കും വേണ്ടി അവന്റെ സന്നിധിയിൽ ഒരു സ്മരണപുസ്തകം എഴുതിവെച്ചിരിക്കുന്നു. 17ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുവാനുള്ള ദിവസത്തിൽ അവർ എനിക്കു ഒരു നിക്ഷേപം ആയിരിക്കും എന്നു സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ അരുളിച്ചെയ്യുന്നു; ഒരു മനുഷ്യൻ തനിക്കു ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന മകനെ ആദരിക്കുന്നതുപോലെ ഞാൻ അവരെ ആദരിക്കും. 18അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നീതിമാനും ദുഷ്ടനും തമ്മിലും ദൈവത്തെ സേവിക്കുന്നവനും സേവിക്കാത്തവനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം വീണ്ടും കാണും.’ ” (മലാഖി 3:16-18).

ഇവിടെ, ദൈവം തന്റെ ജനത്തിന്റെ അർപ്പണബോധമുള്ള സേവനത്തെ ‘ഓർമ്മിക്കുന്നു’ എന്ന ചിന്തയോടെ ശരിയായത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരെ പ്രവാചകനായ മലാഖി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു (ദാനി. 7:10). മനുഷ്യരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ട്രാക്ക് സൂക്ഷിക്കാൻ കർത്താവിന് ഒരു ലിഖിത വിവരണം ആവശ്യമില്ലെങ്കിലും, മനുഷ്യരോടുള്ള അവന്റെ വിശ്വസ്തത മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു രൂപകമാണിത് (മർക്കോസ് 4:33). യഹൂദർക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള പരിചിതമായിരുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, എസ്ഥേറിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ, ബാബിലോണിയൻ രാജാവ് തന്റെ പ്രജകളുടെ സൽപ്രവൃത്തികളുടെ രേഖകൾ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു, അതനുസരിച്ച് അവർക്ക് പ്രതിഫലം നൽകാൻ അവൻ ഓർക്കുവാൻ (എസ്തേർ 6: 1-3).

എല്ലാ നല്ല പ്രവൃത്തികളും അവന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാതെ പോകുന്നില്ലെന്ന് നാം അറിയണമെന്ന് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു (മത്തായി 10:42; മർക്കോസ് 9:41; ലൂക്കോസ് 6:23; വെളിപ്പാട് 22:12). ന്യായവിധിയിൽ നല്ലതോ ചീത്തയോ ആകട്ടെ, എല്ലാവരും ആവരവരുടെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികൾക്കും കണക്കുപറയാൻ പോകുന്നതിനാൽ (മത്തായി 6:20) സ്വർഗത്തിൽ സൽപ്രവൃത്തികളുടെ നിക്ഷേപം ശേഖരിക്കാൻ യേശു വിശ്വാസികളെ ഉദ്ബോധിപ്പിച്ചു (2 കൊരിന്ത്യർ 5:10).

ഓർമ്മ പുസ്തകം കൂടാതെ വേറെയും പുസ്തകങ്ങളുണ്ട്. ജീവന്റെ പുസ്തകം, ജീവ പുസ്തകം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. ഇവിടെയാണ് നിത്യജീവൻ അവകാശമാക്കുന്നവരുടെ പേരുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് (പുറപ്പാട് 32:32; സങ്കീർത്തനം 69:28; വെളിപ്പാട് 13:8; 20:15).

“നിങ്ങളുടെ പേർ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതിലത്രേ സന്തോഷിപ്പിൻ” (ലൂക്കാ 10:20) എന്ന് തന്റെ വിശ്വസ്ത അനുയായികൾക്ക് ഉറപ്പുനൽകിക്കൊണ്ട്, പ്രയാസകരമായ സാഹചര്യങ്ങളിലും തന്നോട് വിശ്വസ്തരായിരിക്കാൻ യേശു നമ്മെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. നമ്മുടെ പേരുകൾ അവിടെ നിലനിർത്തുന്നതിൽ നമുക്ക് കർത്താവിനോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കാം.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.