എന്താണ് ആത്മീയ രൂപീകരണം?

BibleAsk Malayalam

ആത്മീയ രൂപീകരണം

ധ്യാനം, ധ്യാനാത്മക പ്രാർത്ഥന, ജപം, ദൃശ്യവൽക്കരണം, ദൈവവുമായുള്ള ഒരു അനുഭവം കണ്ടെത്തുന്നതിന് “ആത്മീയ ശിക്ഷണങ്ങൾ” എന്നിങ്ങനെ വിളിക്കപ്പെടുന്ന പ്രത്യേക സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെ ഉപയോഗത്തിന് ബാധകമായ ഒരു വാക്യമാണ് ആത്മീയ രൂപീകരണം. ഈ സമ്പ്രദായങ്ങളിൽ പലതും പലപ്പോഴും എല്ലാ ചിന്തകളുടെയും മനസ്സിനെ ശൂന്യമാക്കാനുള്ള അന്വേഷണം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു, അതുവഴി മനുഷ്യർക്ക് എല്ലാ ചിന്തകൾക്കും മുകളിലുള്ളവയെ “അനുഭവിക്കാൻ” കഴിയും.

“നിശബ്ദത തേടുക,” “ശ്വാസ പ്രാർത്ഥന”, ഒറ്റവാക്കുകളോ മന്ത്ര-ശൈലിയിലുള്ള വാക്യങ്ങളോ ആവർത്തിക്കുന്നത്, ദേഹിയെ ദൈവികവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് കാരണമാകുമെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നു. പുതിയ യുഗത്തിലും പൗരസ്ത്യ മിസ്റ്റിസിസത്തിലും കാണപ്പെടുന്ന ഈ സമ്പ്രദായങ്ങൾ, ദൈവവചനത്തെ വ്യക്തമായി എതിർക്കുന്ന ആത്മീയതയുടെ സൂക്ഷ്മമായ രൂപങ്ങളാണ് ഇവ.

ജെസ്സ്യുട്ട് സ്ഥാപകനായ ഇഗ്നേഷ്യസ് ലയോളയാണ് ജെസ്സ്യുട്ട് സമൂഹത്തിലെ വൈദികരെ തങ്ങളുടെ ദൗത്യത്തിനായി സജ്ജമാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു രീതി എന്ന നിലയിൽ ആത്മീയ രൂപീകരണം ആരംഭിച്ചത്. അതിന്റെ ആധുനിക പതിപ്പുകൾ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ പാപ്പാത്വത്തിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് വന്നതാണ്. റോമൻ കത്തോലിക്കാ മിസ്റ്റിക്കുകളും (ദൈവവുമായോ സമ്പൂർണ്ണമായോ ഉള്ള ഐക്യം) അതുപോലെ തന്നെ നവയുഗങ്ങളും ആത്മീയവാദികളും “പ്രബുദ്ധത”ക്കായുള്ള അന്വേഷണത്തിലും ആത്മാ സ്ഥാപനങ്ങളുമായുള്ള ആശയവിനിമയത്തിലും ഈ രീതികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ആളുകളെ കബളിപ്പിക്കാൻ, ആത്മീയ രൂപീകരണം ക്രിസ്ത്യൻ പദങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ലേബൽ ചെയ്യുകയും ആളുകളെ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുക എന്നതിന്റെ ലക്ഷ്യമായി അവകാശപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.

“എല്ലാം ഒന്നാണ്”, “ദൈവം എല്ലാം” (പാൻതീസം), അല്ലെങ്കിൽ “ദൈവം എല്ലാവരിലും ഉണ്ട്” (പാൻതീസം) എന്ന കണ്ടെത്തൽ പലപ്പോഴും അത്തരം പഠിപ്പിക്കലുകളുടെയും ഉപദേശങ്ങളുടെയും ഫലമാണ്. ചിലർ അവകാശപ്പെടുന്നതുപോലെ ആത്മീയ രൂപീകരണം സുവിശേഷത്തിന് ആരോഗ്യകരമായ ഒരു കൂട്ടിച്ചേർക്കലല്ല. മിസ്റ്റിസിസം മാരകമാണ്, കാരണം അത് ആളുകളെ ദൈവത്തിനുപകരം പൈശാചിക ആത്മാക്കളുമായി നേരിട്ട് ആശയവിനിമയം നടത്തുകയും ഭൂതബാധയിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യും.

അത്തരം ആചാരങ്ങൾക്കെതിരെ തിരുവെഴുത്തുകൾ വ്യക്തമായി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു: “പരിചിതമായ ആത്മാക്കൾ ഉള്ളവരെ പരിഗണിക്കരുത്, മന്ത്രവാദികളെ അന്വേഷിക്കരുത്, അവരാൽ അശുദ്ധരാകരുത്: ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവ ആകുന്നു” (ലേവ്യപുസ്തകം 19:31); “പരിചിതമായ ആത്മാക്കളെയും മന്ത്രവാദികളെയും പിന്തുടരുന്ന ആത്മാവിനെ… ഞാൻ ആ ആത്മാവിനെതിരെ മുഖം തിരിക്കുകയും അവന്റെ ജനത്തിൽ നിന്ന് അവനെ ഛേദിക്കുകയും ചെയ്യും”; “പരിചിതമായ ആത്മാവുള്ള ഒരു പുരുഷനോ സ്ത്രീയോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാന്ത്രികൻ തീർച്ചയായും മരണശിക്ഷ അനുഭവിക്കണം” (ലേവ്യപുസ്തകം 20:6,27); “തന്റെ മകനെയോ മകളെയോ അഗ്നിപ്രവേശം ചെയ്യിക്കുന്നവൻ, പ്രശ്നക്കാരൻ, മുഹൂർത്തക്കാരൻ, ആഭിചാരകൻ, ക്ഷുദ്രക്കാരൻ, മന്ത്രവാദി, വെളിച്ചപ്പാടൻ, ലക്ഷണം പറയുന്നവൻ, അജ്ഞനക്കാരൻ എന്നിങ്ങനെയുള്ളവരെ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കാണരുതു” (ആവർത്തനം. 18:10, 11).

ദൈവവുമായുള്ള ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയ അനുഭവം ലഭിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സ്വഭാവങ്ങളെ തിരുവെഴുത്തുകളോടും അവന്റെ നിയമങ്ങളോടും സൂക്ഷ്മമായി താരതമ്യം ചെയ്യുന്നതിലൂടെയാണ് (റോമർ 3:20; 7:7), എല്ലാ പാപങ്ങളും അനുതപിച്ച് (ലൂക്കോസ് 13:3), ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്തിലും കൃപയിലും ചൊരിഞ്ഞ രക്തത്തിൽ വിശ്വസിച്ച്. (എഫേസ്യർ 1:7,12,13), “വിശ്വാസത്താൽ നീതീകരിക്കപ്പെടുക” (റോമർ 5:1), അവന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിക്കുക (റോമർ 5:5), വീണ്ടും ജനിച്ച് (യോഹന്നാൻ 3:5), “അനുസരണമുള്ളവരായിത്തീരുക” കുട്ടികൾ” (1 പത്രോസ് 1:14), ദൈവത്തിന്റെ നിയമം അവന്റെ ശക്തിയാൽ അനുസരിക്കുന്നവർ (വെളിപാട് 12:17; 14:12). ഇതാണ് യേശുവും അപ്പോസ്തലന്മാരും എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും പഠിപ്പിച്ച ബൈബിൾ സിദ്ധാന്തം. “ധ്യാനൽമക പ്രാർത്ഥന”, “ആത്മീയ രൂപീകരണം”, കത്തോലിക്കാ അധിഷ്ഠിത “ആത്മീയ ശിക്ഷണങ്ങൾ” എന്നിവ പിശാചിന്റെ കള്ളത്തരങ്ങളാണ്.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

More Answers: