എന്താണ് ആത്മീയ അഹംഭാവം ?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


ആത്മീയ അഹംഭാവം

ആത്മീയ അഹംഭാവം മാരകവും വഞ്ചനാപരവുമാണ്, കാരണം അത് ഒരു പുണ്യമായി വെളിപ്പെടുന്നു. യേശു ഒരു ഉപമയിൽ ആത്മീയ അഹങ്കാരത്തെ ചിത്രീകരിച്ചു: “രണ്ടു പുരുഷന്മാർ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ദൈവാലയത്തിൽ കയറി; ഒരാൾ പരീശനും മറ്റൊരാൾ ചുങ്കക്കാരനും” (ലൂക്കാ 18:10). യേശുവിൻ്റെ കാലത്ത്, പരീശന്മാർ അവരുടെ ഭക്തിയുടെ പേരിൽ ബഹുമാനിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു, അതേസമയം ചുങ്കക്കാർ മഹാപാപികളായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു.

ഉപമയിൽ, “പരീശൻ ഇങ്ങനെ നിന്നുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു … ദൈവമേ, ഞാൻ മറ്റ് മനുഷ്യരെപ്പോലെ, പിടിച്ചുപറിക്കാരനൊ, അന്യായക്കാരനോ , വ്യഭിചാരിയോ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചുങ്കക്കാരനെപ്പോലെയോ അല്ലാത്തതിൽ ഞാൻ അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഞാൻ ആഴ്‌ചയിൽ രണ്ടുതവണ ഉപവസിക്കുന്നു, എൻ്റെ കൈവശമുള്ളതിൻ്റെയെല്ലാം ദശാംശം ഞാൻ നൽകുന്നു,” അതേസമയം, “ചുങ്കക്കാരനോ, ദൂരെ നിന്നുകൊണ്ട്, സ്വർഗ്ഗത്തേക്കു നോക്കുവാൻപോലും തുനിയാതെ മാറത്തടിച്ചു: ദൈവമേ, പാപിയായ എന്നോടു കരുണയുണ്ടാകേണമേ എന്നു പറഞ്ഞു” (ലൂക്കാ 18:11-13).

പ്രാർത്ഥനയ്ക്കുശേഷം, എളിയ ചുങ്കക്കാരൻ ന്യായീകരിക്കപ്പെടുകയും ക്ഷമിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു (ലൂക്കോസ് 18:14), തൻ്റെ സൽപ്രവൃത്തികളിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന പരീശനു അങ്ങനെ ലഭിച്ചില്ല. തങ്ങളുടെ ദരിദ്രമായ ആത്മീയ അവസ്ഥയെ തിരിച്ചറിയുകയും അംഗീകരിക്കുകയും പാപമോചനത്തിനും മാറ്റത്തിനും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപയിൽ മാത്രം ആശ്രയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക്, “ആത്മാവിൽ ദരിദ്രരായവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ, എന്തെന്നാൽ സ്വർഗ്ഗരാജ്യം അവരുടേതാണ്” (മത്തായി 5:3) എന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

യേശു മുന്നറിയിപ്പു നൽകി: “നീണ്ടവസ്ത്രം ധരിച്ച് ചന്തസ്ഥലങ്ങളിൽ അഭിവാദനങ്ങളും സിനഗോഗുകളിലെ പ്രധാന ഇരിപ്പിടങ്ങളും വിരുന്നുകളിലെ ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ മുറികളും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ശാസ്ത്രിമാരെ സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളുവിൻ; ദീർഘമായ പ്രാർത്ഥനകൾ” (മർക്കോസ് 12:38-40). ഈ മനുഷ്യർക്ക് അവരുടെ അനിയന്ത്രിതമായ അഹങ്കാരം നിമിത്തം ഇതിലും വലിയ ശിക്ഷാവിധി ലഭിക്കുമെന്ന് യേശു പറയുന്നു.

അഹങ്കാരമായിരുന്നു ലൂസിഫറിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിറഞ്ഞുനിന്ന ആദിപാപം. ദൈവവചനം സാത്താനെ വർണ്ണിക്കുന്നു, “നീ നിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ പറഞ്ഞു: ‘ഞാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് കയറും, ഞാൻ എൻ്റെ സിംഹാസനം ദൈവത്തിൻ്റെ നക്ഷത്രങ്ങൾക്കു മീതെ ഉയർത്തും; സമാഗമപർവ്വതത്തിന്മേൽ ഞാൻ ഇരുന്നരുളും; ഞാൻ മേഘോന്നതങ്ങൾക്കു മീതെ കയറും; ഞാൻ അത്യുന്നതനോടു സമനാകും” (യെശയ്യാവ് 14:13, 14). ഈ പാപം അവൻ്റെ നാശത്തിലേക്ക് നയിച്ചു, “അഹങ്കാരം വരുമ്പോൾ ലജ്ജ വരുന്നു” (സദൃശവാക്യങ്ങൾ 11:2).

അന്ത്യകാല സഭയുടെ സവിശേഷത ആത്മീയ അഹങ്കാരമാണ്, കാരണം “ഞാൻ സമ്പന്നനും സമ്പത്തിനാൽ വർദ്ധിതനുമാണ്” (വെളിപാട് 3:17). എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അത്, “ദരിദ്രനും നികൃഷ്ടനും അന്ധനും നഗ്നനും അറിയാത്തവനുമാണ്” എന്ന് കർത്താവ് ഉത്തരം നൽകുന്നു. കർത്താവ് സഭയെ ഉപദേശിക്കുന്നു, “നിങ്ങൾ സമ്പന്നരാകാൻ തീയിൽ ശുദ്ധീകരിച്ച സ്വർണ്ണം എന്നിൽ നിന്ന് വാങ്ങാൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഉപദേശിക്കുന്നു; നിൻ്റെ നഗ്നതയുടെ ലജ്ജ വെളിപ്പെടാതിരിക്കേണ്ടതിന്നു നീ വസ്ത്രം ധരിക്കേണ്ടതിന്നു വെള്ള വസ്ത്രവും; നീ കാണേണ്ടതിന് നിൻ്റെ കണ്ണുകളെ നേത്രരക്ഷകൊണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്യുക” (വെളിപാട് 3:18). ദൈവത്തിലുള്ള സമ്പൂർണ ആശ്രയത്തിലൂടെ മാത്രമേ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരത്തിലെ അംഗങ്ങൾക്ക് ക്ഷമിക്കാനും മാറ്റാനും കഴിയൂ.

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവൻ്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.